Ար­ցա­խի մուտ­քին, ան­ցագ­րե­րու ստուգ­ման կէ­տէն ա­ռաջ, ե­թէ ձախ թե­քո­ւիք եւ շա­րու­նա­կէք հո­ղէ ճա­նա­պար­հով, մօտ մէկ ժամ քշե­լէ ետք կը հաս­նիք ­Հակ գիւ­ղը։ ­Պատ­մա­կան այս գիւ­ղը ­Քա­շա­թա­ղի շրջա­նի վե­րաբ­նա­կե­ցո­ւած հա­մայնք­նե­րէն մէկն է։ ­Հա­կը ­Քա­շա­թա­ղի այն քիչ գիւ­ղե­րէն էր, որ մնա­ցած էր հայ­կա­կան՝ մին­չեւ 1918 թո­ւա­կա­նը, դի­մադ­րե­լով բռնի հա­յա­թափ­ման բո­լոր փոր­ձե­րուն։ 1918ին, նո­րաս­տեղծ Ատր­պէյ­ճա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան «աս­կեար»նե­րը յա­ջո­ղե­ցան հե­ռաց­նել ­Հա­կի

Ս­տե­փան ­Մալ­խա­սեան կը հա­ւաս­տէ, թէ ժա­մա­նա­կին, «ազգ» եւ «լե­զու» բա­ռե­րը հա­մա­րո­ւած են հո­մա­նիշ։

Անց­նող Ապ­րիլ ամ­սուն, ­Թա­լի­շի խրա­մատ­նե­րէն մէ­կուն մէջ, հե­ռա­դի­տա­կով ին­ծի ցոյց տո­ւին դի­մա­ցը բլու­րի մը վրայ գտնո­ւող գիւղ մը, ո­րուն ծայ­րը՝ կար­միր տա­նի­քով տուն մը: «­Դա ­Շա­հէն ­Մեղ­րեա­նի բնա­կա­րանն է»,- ը­սին:

­altԹուր­քիոյ մէջ յե­ղաշրջ­ման փոր­ձէն եր­կու օր ա­ռաջ` ­Յու­լիս 13ին, ­Պոլ­սոյ ­Սա­պան­չի հա­մալ­սա­րա­նի փրո­ֆե­սոր ­Հա­լիլ ­Պերք­թայ պա­տաս­խա­նած էր ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ Ս­պա­նիոյ խո­շո­րա­գոյն «էլ ­Փա­յիս» թեր­թին ներ­կա­յա­ցու­ցած վեց գրա­ւոր

­altՌիօ-2016 ո­ղիմ­պիա­կան ա­մառ­նա­յին 31րդ ­խա­ղե­րուն մաս­նակ­ցած, մէկ ոս­կի եւ ե­րեք ար­ծաթ շքան­շան­նե­րով ­Հա­յաս­տան վե­րա­դար­ձած մար­զիկ­նե­րը փա­ռա­հեղ ըն­դու­նե­լու­թեան ար­ժա­նա­ցան ­Զո­ւարթ­նոց օ­դա­կա­յա­նին մէջ: