alt25 տա­րի ա­ռաջ, ազ­գո­վին ձեռ­նար­կե­ցինք ան­սո­վոր ու ան­նա­խա­տե­սե­լի ճամ­բոր­դու­թեան մը. ով­կիա­նո­սին մէջ լո­ղա­լու պէս բան մը՝ լո­ղալ չգիտ­ցող ան­փորձ մար­դուն հա­մար, որ պար­զա­պէս միայն ձեռք-ոտք շար­ժել գի­տէր։
 

­altԿը տօ­նենք ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման եւ հա­յոց ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թեան՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րա­հաս­տատ­ման 25ա­մեա­կը։

 

 

alt(­Հայ-յու­նա­կան ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մի ան­յայտ էջ)

­Հե­ղի­նա­կը ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան նա­խորդ ռազ­մա­կան կցորդ, գնդա­պետ ­Սա­մո­ւէլ ­Ռա­մա­զեանն է, որ եր­կար տա­

altԱր­ձա­կուր­դի մի քա­նի օ­րե­րը ­Յու­նաս­տան անց­նե­լու հա­մար, Ա­թէն­քի օ­դա­նա­ւա­կա­յա­նը կը հաս­նիմ, ա­ռա­ւօտ մը։ Ա­ռա­ջին տպա­ւո­րու­թիւն.- ­Մաք­րու­թիւն, կարգ-կա­նոն, ճշդա­պա­հու­թիւն։

 

­altՉը­սինք բա­րե­փո­խում, այլ ը­սինք փո­փո­խու­թիւն։ Էա­պէս տար­բեր բա­ներ են։ Ո­րով­հե­տեւ ա­մէն փո­փո­խու­թիւն ան­պայ­ման բա­րե­կար­գում, կամ բա­րե­փո­խու­թիւն կրնայ չնշա­նա­կել։