­altԳու­ցէ այն­քան չեմ պաշ­տեր ա­պա­գան, որ­քան կ­՚ա­տեմ ան­ցեա­լը։ ­Պէտք է խզել ա­մէն կապ ան­ցեա­լին հետ. մեր­ժել, ու­րա­նալ զայն. այս է էա­կա­նը։
­Նո­ւաս­տա­ցու­ցիչ, ա­մօ­թա­լի բան մըն է խոր­հի­լը, թէ այ­սօր մե­ռել­նե­րով ու մի­միայն մե­ռել­նե­րով կ­՚ապ­րինք ու կը սնա­նինք մենք։

 

 

­altՀա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խաց­ման քսան­հին­գա­մեա­կին նա­խոր­դած շա­բա­թա­վեր­ջին՝ ­Սեպ­տեմ­բեր 18ին, ­Ռու­սա­կան ­Դաշ­նու­թեան տա­րած­քին տե­ղի ու­նե­ցան օ­րէնսդ­րա­կան ընտ­րու­թիւն­ներ: Ա­նոնց ըն­թաց­քին նա­խա­գահ Վ­լա­տի­միր ­Փու­թի­նի իշ­խող ­Միա­ցեալ ­Ռու­

alt1918 թո­ւա­կա­նի ­­Մա­յի­սի 28ի մա­յիս­յան հե­րո­սա­մար­տնե­րից` ­­Սար­դա­րա­պա­տից, ­­ԲաշԱ­պա­րա­նից, ­­Ղա­րա­քի­լի­սա­յից յե­տոյ հռչա­կո­ւեց ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թիւ­նը, ո­րի հիմ­նա­դիրն է ազ­գա­յին նո­ւի­րեալ, հա­մազ­գա­յին գոր­ծիչ Ա­րամ ­­Մա­նու­կեա­նը: Ն­րա շնոր­հիւ ձեռք

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման 25ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած զօ­րա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քում, օ­պե­րա­տիւ-մար­տա­վա­րա­կան «Իս­կան­դեր» հրթի­ռա­յին հա­մա­կար­գի ցու­ցադ­րու­թիւ­նից յե­տոյ, ո­րոշ շրջա­նակ­ներ ու յատ­կա­պէս ընդգ­ծո­ւած ռու­սա­տեաց­ներ հե­տե­ւո­ղա­կա­նօ­րէն հա­սա­րա­կու­թեա­նը փոր­ձում են հա­մո­զել, որ այդ հա­մա­կար­գը բա­ցար­ձա­կա­պէս չի բարձ­րաց­նում հայ­կա­կան բա­նա­կի մար­տու­նա­կու­թիւ­նը, մե­ծաց­նում է ­Հա­յաս­տա­նի անվ­տան­գու­թեան սպառ­նա­լի­

alt1.- «Ա­կօս» հա­ղոր­դեց, որ ­Տեր­սի­մի ­Փեր­թիկ գա­ւա­ռին մէջ, հար­սա­նի­քի մը ըն­թաց­քին, քրտե­րէն եր­գեր կա­տա­րե­լու պատ­ճա­ռով ձեր­բա­կա­լո­ւած են ե­րաժշ­տա­կան խում­բի մը ան­դամ­նե­րը` «ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման քա­րոզ­չու­թիւն»ը կա­տա­րե­լու մե­ղադ­րան­քով: ­Գա­ւա­