altԻնչ­քան ու­սում­նա­սի­րենք ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը, այն­քան նոր փաս­տեր ու ա­պա­ցոյց­ներ կը յայտ­նա­բե­րենք:
Աւստ­րա­լիա­կան հրա­տա­րակ­չա­տուն մը վեր­ջերս լոյս ըն­ծա­յեց «­Հա­յաս­տա­նը, Աւստ­րա­լիան եւ ­Մեծ ­Պա­տե­րազ­մը» (Armenia, Australia and the Great

altՆա­խորդ գրա­ռու­մովս կ­‘ը­սէի .- «Ս­պա­սե­լի է, որ հի­մա ը­նե­լիք ու­նե­նան դաշ­նակ­ցա­կան նա­խա­րար­նե­րը»:
Կը միա­նամ Հ.Յ.Դ.ի այն ան­դամ­նե­րուն, ո­րոնք կը հա­ւա­տան, թէ ի­րենց կու­սակ­ցու­թեան մաս­նակ­ցու­թիւ­նը Հ.Հ.ի կա­ռա­վա­րա­կան

altՆա­խորդ գրա­ռու­մով են­թադ­րած էի, որ հո­ղեր յանձ­նե­լու մա­սին շրջա­նա­ռո­ւող զրոյ­ցին լրջա­ցումն էր ­Սաս­նայ Ծ­ռե­րու ընդվ­զու­մին պատ­ճա­ռը, նաեւ զի­նեալ գոր­ծո­ղու­թեան մղի­չը: Ա­մէն ա­րար­քի մէջ ան­պայ­մա՚ն տրա­մա­բա­նու­թիւն փնտռող­ներ օ­րին կաս­կա­ծե­ցան

­altՍի­րոս կղզիի ի­րենց հանգստա­վայ­րէն վա­ղը Ա­թէնք կը վե­րա­դառ­նան Ար­ցա­խէն հիւ­րա­բար ­­Յու­նաս­տան այ­ցի ե­կած 23 հայ տղաքն ու աղ­ջիկ­նե­րը։

 

 

­altՀա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ­Գի­նոա­կա­տե­միան (շար­ժան­կա­րի ա­կա­դե­միան) ­Սեպ­տե­մեր 3ին ճա­կա­տագ­րա­կան ընտ­րու­թիւն մը պի­տի կա­տա­րէ: Ո՞ր ժա­պա­ւէ­նը պաշ­տօ­նա­պէս պի­տի ներ­կա­յաց­նէ ­Հա­յաս­տա­նը՝ «Օս­կա­րի» 89րդ մր­ցա­նա­կա­բաշ­խու­թեան: Ե­րեք ժա­պա­ւէն­ներ դի­