alt22 ­Նո­յեմ­բե­րին կ­՚ո­գե­կո­չենք յի­շա­տա­կը հայ գրա­կա­նու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ եր­գի­ծա­գիր­նե­րէն ­Լեռ ­Կամ­սա­րի, ո­րուն կեանքն ու գոր­ծը խօ­սուն, այ­լեւ դառն վկա­յու­թիւն մը ե­ղան ­Հա­յաս­տա­նի ու հայ ժո­ղո­վուր­դին պար­տադ­րո­ւած խորհր­դա­յին-ամ­բող­ջա­տի­րա­կան լու­ծի ա­ղէ­տա­լի հե­տե­ւանք­նե­րուն եւ

­altՆո­յեմ­բեր 21ի այս օ­րը կ­՚ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան ին­նե­րորդ տա­րե­լի­ցը հայ գրա­կա­նու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ ար­ձա­կա­գիր­նե­րէն եւ մեր ժա­մա­նակ­նե­րու ար­ժա­նա­ւոր մտա­ծող­նե­րէն Ա­ղա­սի Այ­վա­զեա­նի։

 

 

alt17 ­Նո­յեմ­բե­րի այս օ­րը, 176 տա­րի ա­ռաջ ծնած է եւ նոյն­պէս ­Նո­յեմ­բեր 17ի օ­րը, 124 տա­րի ա­ռաջ, վախ­ճա­նած է հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րու հա­մաս­տե­ղու­թեան մէջ իր բարձ­րա­դիր պա­տո­ւան­դա­նը նո­ւա­ճած ե­րախ­տա­շատ այս հո­գե­ւո­րա­կա­նը՝ ­Գա­րե­գին Ե­պիս­կո­պոս Ս­րո­ւանձ­տեան­ցը։

alt16 ­Նո­յեմ­բե­րին, 161 տա­րի ա­ռաջ, հայ­կա­կան հո­ղի վրայ մղո­ւած ռուս-թրքա­կան հեր­թա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, ցա­րա­կան զօր­քը պատ­մու­թեան մէջ երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով յաղ­թա­կան մուտք գոր­ծեց ­Կարս քա­ղա­քը, բայց... կրկին ան­գամ թուր­քե­րուն վե­

­altՆո­յեմ­բեր 15ին կ­՚ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցը ­Կա­րա­պետ Ա­մի­րա ­Պա­լեա­նի, որ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան չորս սե­րունդ ար­քու­նի ճար­տա­րա­պետ­ներ տո­ւած ­Պա­լեան ա­մի­րա­յա­կան ըն­տա­նի­քին ա­մէ­նէն ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան դէմ­քե­րէն մէկն է։