altԱ­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Նո­յեմ­բեր 8ին կա­յա­ցած ­Քոնկ­րէ­սի ընտ­րու­թիւն­նե­րուն իր զօ­րակ­ցու­թիւ­նը ա­պա­հո­ված թեկ­նա­ծու­նե­րուն 93 տո­կո­սը կրցած է յաղ­թա­կան դուրս գալ։ ­Յանձ­նա­խում­բը միա­ժա­մա­նակ շնոր­հա­ւո­րած է ­Տա­նըլտ Թ­րամ­փի յաղ­թա­նա­կը եւ

­altՄիա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու հայ­կա­կան հա­մայն­քին աչ­քե­րը բաց են. մենք գի­տենք ինչ­պէս գոր­ծել երկ­րի քա­ղա­քա­կան հա­մա­կար­գին մէջ: Այս մա­սին «­Նիուզ»ի թղթա­կի­ցին հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին ը­սած է Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ա­րամ ­Համ­բա­րեան:

2016ի ­Սեպ­տեմ­բեր, ­Հոկ­տեմ­բեր եւ ­Նո­յեմ­բեր ա­միս­նե­րուն, ­Մոնթ­րէա­լի, ­Թո­րոն­թո­յի, ­Գէմպ­րի­ճի եւ ­Վան­գու­վը­րի մէջ կա­յա­ցան ­Գա­նա­տա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նո­ւի­րա­հա­ւաք­նե­րը, ո­րոնց ըն­թաց­քին յանձ­նա­խում­բի աշ­խա­տաք­նե­րու խթան­ման եւ Օթ­թաո­ւա­յի գրա­սե­նեա­կի գոր­ծու­նէու­թեան հա­մար հան­գա­նա­կու­թեանց ընդ­հա­նուր գու­մա­րը հա­սաւ 280 հա­զար տո­լա­րի։

­altՀա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւի ըն­դուն­ման կողմ ե­ղող ուք­րա­նա­ցի խորհր­դա­րա­նա­կան­նե­րուն թի­ւը եր­թա­լով կ­՛ա­ճի:
­Տար­բեր խմբակ­ցու­թիւն­նե­րէ պատ­գա­մա­ւոր­ներ միա­ցած են պատ­գա­մա­ւոր ­Վի­թա­լի ­Պա­րո­ւի­նեն­քո­յի «հայ ժո­ղո­վուր­դի ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին» օ­րէնսդ­

altԱ­մե­րի­կա­յի ­Հայ դա­տի գրա­սե­նեա­կը ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովրդա­վա­րա­կան կու­սակ­ցու­թեան 11 ե­րես­փո­խան­նե­րու ձեր­բա­կա­լու­թեան մա­սին հրա­տապ կո­չով մը հան­դէս ե­կած է: