altԵւ­րո­պա­կան ­Յանձ­նա­ժո­ղո­վը կը նշէ, որ յե­տըն­թաց ար­ձա­նագ­րո­ւած է ­Թուր­քիոյ մէջ ար­դա­րա­դա­տու­թեան, մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու, խօս­քի ու մա­մու­լի ա­զա­տու­թեան եւ շարք մը այլ մար­զե­րու մէջ:

­altՊոլ­սոյ պատ­րիար­քա­րա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քը հրա­պա­րա­կած է հա­մայն­քի նոր պատ­րիար­քի պաշ­տօ­նին յա­ւակ­նող չորս թեկ­նա­ծու­նե­րու ա­նուն­նե­րը: Ա­նոնք են` ­Պոլ­սոյ պատ­րիար­քի ներ­կայ փո­խա­նորդ Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեան, ­Պոլ­սոյ հա­յոց պատ­րիար­քա­րա­նի հո­գե­ւոր խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­Սա­

­Նո­յեմ­բեր 4ի ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ եւ յա­ջոր­դող ժա­մե­րուն ձեր­բա­կա­լո­ւե­ցան ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան (HDP) հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ ­Սե­լա­հատ­տին ­Տե­միր­թաշ եւ ­Ֆի­կէն Եիւք­սեք­տաղ, այ­նու­հե­տեւ նաեւ՝ նոյն կու­սակ­ցու­

­altԹուր­քիոյ մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւած են քրտա­մէտ ընդ­դի­մա­դիր «­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովրդա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցութ­եան» (Ժ.Ժ.Կ.-HDP) 11 պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ա­նոնց շար­քին կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ ­Սե­լա­հատ­տին ­Դե­միր­թաշ եւ ­Ֆի­գեն Եուք­սեք­դաղ:

altՊՈԼԻՍ, «Ա­կօս».- ­Թուր­քիոյ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լան եւ ­Հան­րա­պե­տա­կան-ժո­ղովր­դա­յին ­Կու­սակ­ցու­թեան հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Սե­լի­նա ­Տո­ղան միա­ցած են ընդ­դի­մա­խօս «­Ճում­հու­րիէթ» թեր­թին խմբագ­րու­թեան դի­մաց տե­ղի ու­նե­ցող բո­ղո­քի ցոյ­ցին: ­Տո­ղան դա­