­­altՏօն ու տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րէ ետք, հան­դէս­նե­րէ ու հրա­վա­ռու­թիւն­նե­րէ յե­տոյ , պահ մը կրկին կեդ­րո­նա­նանք ­Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խաց­ման 25 ա­մեա­կին վրայ եւ հա­րե­ւան­ցի խորհր­դա­ծենք, թէ այս ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի ե­լե­ւէջ­նե­րու բո­վէն անց­նե­լէ վերջ, ինչ­պի­սի՛

alt18-25 Օ­գոս­տո­սին, ­Փոր­թու­կա­լի ­Քա­տա­վա­լի շրջա­նին մէջ, կա­յա­ցած է «­Վի­քի­մե­տիա Ար­մե­նիա»ի կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած «­Վի­քի­ճամ­բար 2016» մի­ջո­ցա­ռու­մը, որ վա­յե­լած է նոյն երկ­րին մէջ հաս­տա­տո­ւած «­Գա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան» հիմ­նար­կու­թեան հո­վա­նա­ւո­

altԳ­րա­կան-գրա­պատ­մա­կան ծա­նօ­թու­թիւն­նե­րու եւ շրջա­բե­րող տե­ղե­կան­քի մեր պա­հեստ­նե­րուն մէջ, հարկ է ըն­դու­նիլ, յա­ճախ բաց մը կը կազ­մէ Ա­ւե­տիս Ա­հա­րո­նեա­նի «Շ­ւէյ­ցա­րա­կան գիւ­ղը» գոր­ծը:

altՍոյն գրու­թիւ­նը խտա­ցումն է Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի պատ­գա­մին, ար­տա­սա­նո­ւած՝ Ե­րե­ւա­նի ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ, ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման 25ա­մեա­կին առ­թիւ կա­տա­րո­ւած ­Հան­րա­պե­տա­կան ­Մաղ­թան­քի ըն­թաց­քին, 20 ­Սեպ­

altՎար­չա­պետ ­Կա­րէն ­Կա­րա­պե­տեա­նի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը կը յոր­դի ան­նա­խըն­թաց նե­րոյ­ժով։ ­Կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­նե­րը - թէ­կուզ ժա­մա­նա­կա­ւոր հան­գա­ման­քով - ար­դէն իսկ հրա­հանգ ու­նին նոր թա­փով գոր­ծի լծո­ւե­լու եւ ծրա­գիր­ներ կեան­քի կո­չե­լու։ Ըստ