­altՇա­բաթ՝ 19 ­Նո­յեմ­բե­րին, Հ.Յ.Դ. ­Հա­յաս­տա­նի ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի «­Սի­մոն Վ­րա­ցեան» կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի խորհր­դա­րա­նա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեանց հան­դի­պում մը, ո­րու ըն­թաց­քին քննար­կո­ւե­ցան ­Հա­

­altՀա­յաս­տա­նի կրթու­թեան եւ գի­տու­թեան նա­խա­րար ­Լե­ւոն Մկրտ­չեան շատ կա­րե­ւոր կը նկա­տէ Ա­րե­ւե­լեան ­Գոր­ծըն­կե­րու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու նա­խա­րար­նե­րուն եւ փոխ-նա­խա­րար­նե­րուն հետ հան­դի­պու­մը: Ըստ նա­խա­րա­րի հա­մո­զու­մին՝ «­Հո­րի­զոն-2020»ին ան­

­Ռու­սա­կան «­Զէն­քի հա­մաշ­խար­հա­յին ա­ռեւ­տու­րի վեր­լու­ծու­թեան կեդ­րոն»ի 2016ի նոր զե­կոյ­ցին մէջ նշո­ւած է, որ ­Հա­յաս­տան ­Ռու­սիա­յէն կը գնէ 6 միա­ւոր «Ս­մերչ» հա­մա­զար­կա­յին կրա­կի հա­կազ­դե­ցիկ հա­մա­կարգ եւ 6 միա­ւոր ՏՕՍ-1ա «­Սոլն­ցե­պեոկ» ծանր հրա­նետ: Գ­նո­ւող հա­մա­կարգ­նե­րուն քա­նա­կը ներ­կա­յա­ցո­ւած է ըստ վեր­լու­ծա­կան կեդ­րո­նի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն:

­altՀա­յաս­տա­նի պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան վար­չա­կան հա­մա­լի­րին մէջ, 15 ­Նո­յեմ­բե­րին, տե­ղի ու­նե­ցած են հայ-յու­նա­կան երկ­կողմ զի­նո­ւո­րա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան տա­րե­կան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը, ո­րոնց մաս­նակ­ցած է ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­

alt2015 թո­ւա­կա­նին, ­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի հայ­րա­պե­տա­կան կոն­դա­կով, ­Հա­յոց Ե­կե­ղեց­ւոյ հիմ­նա­դիր­ներ Ս. ­Թա­դէոս եւ Ս. ­Բար­թո­ղո­մէոս ա­ռա­քեալ­նե­րու տօ­նը հռչա­կո­ւած է Աս­տո­ւա­ծա­մուխ ­Սուրբ ­Գե­ղար­դի ուխ­տի օր` ի գո­հա­ցումն բա­րե­