altԱր­մա­նը, Ար­մի­նէն, ­Լիւդ­վի­գը, Ա­րե­գը, ­Նա­րեկն ու ­Մար­գա­րի­տը ծնո­ւել էին, երբ վա­ղա­շէն­ցի ­Շա­հէն ­Մար­գա­րեա­նի ըն­տա­նի­քը բնա­կու­թեան նպա­տա­կով տե­ղա­փո­խո­ւեց ­Քար­վա­ճա­ռի ­Նոր ­Վե­րին­շէն գիւղ:

 

 

­altՍու­րիան ե­ղած է մի­ջազ­գա­յին ռազ­մա­կան եւ քա­ղա­քա­կան տա­րաբ­նոյթ դա­ւադ­րու­թիւն­նե­րու կեդ­րոն 2011ի «քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազմ»ի սկիզ­բէն ի վեր: ­Զա­նա­զան հա­կա­մար­տող կող­մե­րէն են ­Հըզ­պալ­լան, Ի­րա­նը, «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թիւն»ը (ԻԼԻՊ), Իս­րա­յէ­

­altՀա­յաս­տա­նի Ա. ­Հան­րա­պե­տու­թեան ծնուն­դը պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած էր ­Սար­դա­րա­պա­տի, ­Բաշ Ա­պա­րա­նի եւ ­Ղա­րա­քի­լի­սա­յի յաղ­թա­նակ­նե­րով: ­Հա­յաս­տա­նի նո­րան­կախ երկ­րորդ հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նու­մը ամ­րապն­դո­ւեց ­Ղա­րա­բա­ղեան պա­տե­րազ­մում

altԱ­մա­ռը բա­ւա­կան տաք ե­ղաւ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ քա­ղա­քա­կան ա­ռու­մով։
­Խումբ մը հա­յեր, ո­րոնք այ­լա­պէս մե­ծա­պէս յար­գո­ւած զի­նո­ւոր­ներն էին Ար­ցա­խի դա­տին, ոս­տի­կա­նա­տուն գրա­ւե­ցին, պա­տանդ­ներ

­alt«Ա­կօս» թեր­թում լոյս տե­սած յօդուա­ծի շնոր­հիւ՝ տե­ղա­փոխ­ւում ենք ­Տիգ­րա­նա­կեր­տի ­Սու­րի­չիում վեր­ջերս հրկի­զո­ւած ­Քուր­շուն­լու մզկի­թի ան­ցեալ: ­Սոյն յօ­դո­ւա­ծը պատ­կա­նում է լու­սա­հո­գի ­Սար­գիս ­Սե­րո­բեա­նի գրչին: