altՊ­րիւք­սէ­լի ա­մե­նա­յայտ­նի «­Թուր ըն ­Թեք­սի» ցու­ցաս­րա­հին մէջ ­Նո­յեմ­բեր 17ին կա­յա­ցած է Ար­ցա­խի զբօ­սաշր­ջու­թեան նո­ւի­րո­ւած ցու­ցա­հան­դէ­սի բաց­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը:

­altՇա­բաթ՝ 19 ­Նո­յեմ­բեր 2016ին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 1:00ին, Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ­Մայր տա­ճա­րին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ դաշ­նակ­ցա­կան նո­ւի­րեալ գոր­ծիչ եւ Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի եր­կա­րա­մեայ գոր­ծա­վար, ­Մեծն ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ազ­գա­յին ­Կեդ­րո­նա­կան ­Վար­

­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ա­ռա­քե­լու­թեան մէջ յա­տուկ տեղ եւ դեր ու­նի հայ գիր­քը: 1932էն ի վեր գոր­ծող կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի տպա­րա­նէն ցարդ լոյս տե­սած է ա­ւե­լի քան 2000 գիրք` հա­յե­րէն եւ օ­տար տար­բեր լե­զու­նե­րով:

27-29 Հոկ­տեմ­բեր 2016ին, Նի­կո­սիոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջ-դի­ւա­նա­կան 9րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան, հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ՝ Կիպ­րո­սի Հ.Մ.Ը.Մ.-Հ.Ե.Մ.ի վար­չու­թեան եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ միու­

­Նա­խա­պէս ճշդո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, Ուր­բաթ՝ 11 ­Նո­յեմ­բեր 2016ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­Վա­տի­կա­նի իր գրա­սե­նեա­կին մէջ, Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պապ հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սին հետ: ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը նախ եւ ա­ռաջ իր ջերմ շնոր­հա­կա­լու­թիւ­նը յայտ­նեց Սրբա­զան ­Պա­պին, որ ­