altԱ­մառ մը եւս ան­ցաւ Ար­ցա­խէն ե­կած ե­րե­խա­նե­րուն հետ: Այս տա­րի բնա­կա­նա­բար տար­բեր էին պայ­ման­ներն ու տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը: Ապ­րի­լեան չոր­սօ­րեայ ա­զա­մար­տիկ­նե­րու զա­ւակ­ներ էին, ո­րոնց դէմ­քե­րուն շատ դժո­ւա­րօ­րէն ու­րո­ւագ­ծո­ւե­ցաւ ժպի­տը...: ­Հա­

­alt«­Վի­քի­մե­դիա ­Հա­յաս­տան»ի կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած հեր­թա­կան «Ո­ւի­քի ­Ճամ­բար­ներ»ու շար­քին՝ այս տա­րի ­Գա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան հիմ­նար­կու­թեան ա­ջակ­ցու­թեամբ ­Փոր­թու­կա­լի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն Ո­ւի­քի­փե­տիա­յի զար­գաց­ման նո­ւի­րո­ւած Ո­ւի­քի

altՎերահսկուողէն անձեւ քաոսի անցումի նախադրեալները կը յուշէին ռազմական այն գործողութիւնները, որոնք արձանագրուեցան Սուրիոյ Հալէպ քաղաքին մէջ, անցեալ օրերուն:

­altՀա­լէ­պի ­Սուրբ Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ քա­նի մը ան­գամ եր­գո­ւող «Ի վե­րին Ե­րու­սա­ղէմ»ը սո­ղոս­կե­ցաւ մեր ե­րակ­նե­րուն մէջ, կա­սե­ցուց մեր ա­րեան հոս­քը, ծա­կեց մեր ոս­կոր­նե­րը, հա­սաւ ծու­ծին եւ մեր դէմ­քե­րուն վրայ ու հո­գի­նե­րուն մէջ մե­խո­ւե­ցաւ որ­պէս

altԱր­տա­քին ու­ժե­րու ­Սու­րիոյ պա­տե­րազ­մին մի­ջամ­տու­թիւ­նը այն­քան ալ ուղ­ղո­ւած չէ ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ այն­պէս, ինչ­պէս կը փոր­ձեն ներ­կա­յաց­նել հա­կա­մար­տող ար­տա­քին ու­ժե­րը։ Ա­նի­կա ա­ռա­ւե­լա­բար ուղ­ղո­ւած է դէ­պի տա­րա­ծաշր­ջա­նի մէջ ու­ժա­նիւ­թի հան­