alt(­Հայ-յու­նա­կան ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան մի ան­յայտ էջ)

­Հե­ղի­նա­կը ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան նա­խորդ ռազ­մա­կան կցորդ, գնդա­պետ ­Սա­մո­ւէլ ­Ռա­մա­զեանն է, որ եր­կար տա­

րի­ներ ապ­րած ու գոր­ծած է Ա­թէն­քի մէջ. մաս­նա­գէտ է հայ-յու­նա­կան ռազ­մա­կան յա­րա­բե­րու­թեանց պատ­մու­թեան եւ հա­տո­րով լոյս ըն­ծա­յած է այդ կա­պե­րու դա­րա­ւոր զար­գաց­ման մա­սին իր պատ­րաս­տած ծա­ւա­լուն աշ­խա­տա­սի­րու­թիւ­նը:

Դե­ռեւս 2010թ. Ա­թէն­քում հրա­տա­րա­կո­ւած մեր գրքում («­Հայ-յու­նա­կան ռազ­մա­կան առն­չու­թիւն­նե­րի եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւն»), հիմ­նո­ւե­լով բրի­տա­նա­կան մի վկա­յու­թեան վրայ` նշել էինք, թէ բալ­կա­նեան պա­տե­րազմ­նե­րի ա­ւար­տից քիչ յե­տոյ ե­ղել է ­Յու­նաս­տա­նից ­Զէյ­թուն` ­Լեռ­նա­յին ­Կի­լի­կիա­յի մշտա­պէս ապս­տամբ շրջան սպա­ռա­զի­նու­թեան ա­ռաք­ման ծրա­գիր: Են­թադ­րո­ւել էր, թէ վե­րո­յի­շեա­լը նպա­տակ էր հե­տապն­դում՝ կան­խա­տե­սո­ւող Ա. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Պա­տե­րազ­մի պայ­թու­մից եւ զու­գա­հեռ միան­գա­մայն սպա­սե­լի յոյն-թուր­քա­կան հա­կա­մար­տու­թիւ­նից ա­ռաջ՝ ու­շադ­րու­թիւն շե­ղող մի ճա­կատ ստեղ­ծել Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան բուն տա­րած­քում (անդ, էջ 142):

Խնդ­րոյ ա­ռար­կայ հար­ցին ժա­մա­նա­կին ո­րո­շա­կիօ­րէն անդ­րա­դար­ձել է յայտ­նի հա­յա­գէտ փրո­ֆե­սոր Իոան­նիս ­Խա­սիո­տի­սը: Ընդ­հան­րա­պէս, «1913 թո­ւա­կա­նից սկսած յու­նա-հայ­կա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնն ո­րո­շա­կիօ­րէն ա­ւե­լի հաս­տա­տուն բնոյթ ստա­ցաւ նաեւ Է­լեֆ­թե­րիոս ­Վե­նի­զե­լո­սի (1863-1936թթ.) ­Յու­նաս­տա­նը կա­ռա­վա­րե­լու ժա­մա­նակ­նե­րում» (նոյ­նը, էջ 27): Ս­պա­սո­ւող հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի օդն ար­դէն զգա­լի էր մթնո­լոր­տում. բնա­կա­նա­բար, բո­լոր կող­մերն էլ հա­մա­պա­տաս­խան պատ­րաս­տու­թիւն­ներ պէտք է տես­նէին:

Բ­րի­տա­նա­ցի­նե­րը լա­ւա­գոյնս կա­րո­ղա­ցան ի­րենց յա­տուկ ծա­ռա­յու­թիւն­նե­րի գոր­ծա­կա­լա­կան ցան­ցի մի­ջո­ցով նա­խա­պատ­րաս­տել Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան ա­րա­բա­կան տա­րածք­նե­րի ապս­տամ­բու­թիւ­նը, ին­չը յա­ջո­ղու­թեամբ գոր­ծադ­րո­ւեց ար­դէն բուն պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում: Ազ­գա­յին փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րի եւ հա­մայնք­նե­րի օգ­տա­գործ­ման բրի­տա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ­Մեծ ­Պա­տե­րազ­մի նա­խա­շե­մին վստա­հա­բար չէր կա­րող շրջան­ցել հա­յու­թեա­նը: Ուս­տի, հա­ւա­նա­կան է, թէ նման քայ­լեր պէտք է ձեռ­նար­կո­ւէին, եւ դրան­ցում պէտք է ներգ­րա­ւո­ւէին Ան­տան­տի (­Դաշ­նա­կից­ներ) նկատ­մամբ լո­յալ (հա­ւա­տա­րիմ) տրա­մադ­րո­ւած ­Վե­նի­զե­լո­սի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը եւ տո­ւեալ պա­հին հա­յու­թեան ա­ռա­ւել կազ­մա­կեր­պուած մար­տա­կան ուժն հան­դի­սա­ցող Հ.Յ.Դ.ն­ եւ մա­սամբ նաեւ Ս.Դ.Հ.Կ.ն:

Ան­կա­րե­ւոր չէ յի­շա­տա­կել, որ տա­կա­ւին Ա. ­Բալ­կա­նեան պա­տե­րազ­մի օ­րե­րին` 1912թ. ­Նո­յեմ­բե­րին, ան­ձամբ վար­չա­պետ ­Վե­նի­զե­լո­սի հետ, ­Կի­լի­կիա­յում գաղտ­նա­բար հա­յե­րին օ­ժան­դա­կե­լու ծրագ­րով նա­մա­կագ­րու­թիւն եւ այ­նու­հե­տեւ շփում­ներ է ու­նե­ցել յայտ­նի հայ ազ­գա­յին գոր­ծիչ ­Միհ­րան ­Տա­մա­տեա­նը (­Դա­մա­դեան, 1863-1945), ով իր «­Յու­շագ­րե­րում» ներ­կա­յա­նում էր որ­պէս «­Հա­յոց ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան յանձ­նախմ­բի» (բնագ­րում ֆրան­սե­րէն` Comite Armenien de Defense Nationale) լիա­զօր ներ­կա­յա­ցու­ցիչ (http://www.venizelosarchives. gr/rec.asp?id=62099): Ակն­յայ­տօ­րէն խօսք էր գնում թուր­քա­կան, ա­պա քիչ անց նաեւ բուլ­ղա­րա­կան ճա­կատ­նե­րը դի­մագ­րա­ւող ­Յու­նաս­տա­նին ­Կի­լի­կիա­յում հայ­կա­կան ճա­կա­տի բաց­մամբ օ­ժան­դա­կե­լու մա­սին, սա­կայն յայտ­նի չէ, թէ որ­քա­նով դա գործ­նա­կան քայ­լե­րի կա­րող էր վե­րա­ծո­ւել1:

­Ճիշդ է, Հ.Յ.Դ. հետ լուրջ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն չու­նե­ցած եւ ա­ւե­լին` գրե­թէ մշտա­պէս հա­կա­մար­տու­թեան մէջ գտնո­ւած խմբա­ւո­րում­նե­րի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ լի­նե­լով` ­Տա­մա­տեանն իր ծրագ­րում Հ.Յ.Դ. հետ կա­պո­ւած ո­րե­ւէ տարր չէր կա­րող նա­խա­տե­սել: ­Սա­կայն չի բա­ցառ­ւում, թէ նաեւ ­Տա­մա­տեա­նի յա­մառ դի­մում­նե­րի շնոր­հիւ յու­նա­կան ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րի եւ ան­ձամբ ­Վե­նի­զե­լո­սի ու­շադ­րու­թիւ­նը ո­րո­շա­կիօ­րէն կա­րող էր սե­ւե­ռո­ւել ­Կի­լի­կիա­յի եւ, ընդ­հան­րա­պէս, հայ­կա­կան ու­ժե­րին ընդ­դէմ ընդ­հա­նուր հա­կա­ռա­կոր­դի օ­ժան­դա­կե­լու ուղ­ղու­թեա­ն վրայ:
­Հայ­կա­կան աղ­բիւր­նե­րում, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, պահ­պա­նո­ւել է մի մաս­նա­կի վկա­յու­թիւն նման գոր­ծո­ղու­թեան ան­յա­ջող փոր­ձի մա­սին:

­Մաս­նա­ւո­րա­պէս, ­Թիֆ­լի­սում հրա­տա­րա­կո­ւող «Մ­շա­կը» 1913թ. ­Նո­յեմ­բե­րի 9ի հա­մա­րում «­Հայ­կա­կան հար­ցը» ընդ­հա­նուր խո­րագ­րով հրա­պա­րա­կել է «­Գեր­մա­նիա­յի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նում» վեր­տա­ռու­թեամբ հե­տե­ւեալ բա­ցա­ռիկ տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւ­նը.

«­Պա­րի­զից հե­ռագ­րում են.
«­Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վի գեր­մա­նա­կան նա­ւա­տոր­մի հրա­մա­նա­տա­րը, որ յոյն-թիւր­քա­կան բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րի լա­րո­ւած դրու­թեան րո­պէին գեր­մա­նա­կան գոր­ծա­կալ­նե­րից տե­ղե­կու­թիւն ստա­ցաւ, թէ յու­նաց մի շո­գե­նաւ զէն­քով ու ռազ­մամ­թեր­քով մեկ­նել է ­Կի­լի­կիա՝ հա­յե­րին բա­ժա­նե­լու հա­մար, դի­մեց այն­տեղ, որ­պէս­զի ար­գելք լի­նի դրան: ­Հա­յե­րը, են­թար­կո­ւե­լով ի­րանց հո­գե­ւոր իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի նա­խազգու­շաց­ման եւ առ­հա­սա­րակ չմտո­րե­լով ներ­կա­յումս ապս­տամ­բու­թեան մա­սին, չե­կան զէնքն ըն­դու­նե­լու հա­մար: ­Շո­գե­նա­ւը մօ­տե­ցաւ ­Մէր­սի­նի մօտ ծո­վա­փին, բայց չտես­նե­լով հա­յե­րի՝ հե­ռա­ցաւ:

«­Սա­կայն թիւր­քե­րը՝ յայտ­նի չէ ինչ­պէ՜ս՝ ի­մա­ցել էին շո­գե­նա­ւի գալս­տեան նպա­տա­կի մա­սին: Սկ­սո­ւեց յուզ­մունք քրիս­տո­նեա­նե­րի դէմ, եր­կիւղ ծնո­ւեց, թէ մի գու­ցէ Ա­դա­նա­յի գա­զա­նու­թիւն­նե­րը կրկնո­ւեն: ­Գեր­մա­նա­կան ծո­վա­կա­լը ան­կա­րող ե­ղաւ կանգ­նեց­նե­լու կաս­կա­ծե­լի շո­գե­նա­ւը, բայց տե­ղե­կա­նա­լով թիւր­քե­րի գրգռման մա­սին՝ մօ­տե­ցաւ Ա­դա­նա­յին եւ, այ­ցե­լե­լով վա­լիին, յայտ­նեց, թէ հա­յե­րին սպան­նե­լու դէպ­քում գեր­մա­նա­կան ռազ­մա­նա­ւե­րը կը ռմբա­կո­ծեն Ա­դա­նան եւ որ ­Գեր­մա­նիան կը դա­դա­րէ պաշտ­պա­նել թիւր­քե­րին ­Ռու­սաս­տա­նի ծրա­գիր­նե­րից:

«­Վա­լին եւ նրա պաշ­տօ­նեա­նե­րը շտա­պե­ցին մի­ջոց­ներ ձեռք առ­նե­լու ան­կար­գու­թիւն­նե­րի ա­ռաջն առ­նե­լու հա­մար…
«­Հա­մա­ձայն յու­նա­կան տե­ղե­կու­թիւն­նե­րի՝ զէնք տա­րած նա­ւը պատ­կա­նում է մաս­նա­ւոր ան­ձի եւ ­Մէր­սի­նի մօտ նրա ե­րե­ւա­լը քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կու­թիւն չու­նի» («Մ­շակ», թիւ 250, էջ 2) 2:
Ակն­յայտ է, որ յու­նա­կան կող­մից ո­րո­շա­կի նա­խա­պատ­րաս­տու­թիւն է ըն­թա­ցել տե­ղա­կան հայ­կա­կան ու­ժե­րին (Հ.Յ.Դ. կամ Ս.Դ.Հ.Կ. մար­տախմ­բեր, մի­գու­ցէ եւ (­Տա­մա­տեա­նի ուղ­ղորդ­մամբ) զէնք-զի­նամ­թեր­քի փո­խանց­ման ա­ռու­մով, ին­չը ո­րոշ աղ­բիւր­նե­րով նշւում է մօտ 7 հա­զար հրա­ցա­նի չա­փով (­Յով­հան­նի­սեան եւն): Ըստ այդմ, գոր­ծո­ղու­թիւ­նը քո­ղար­կո­ւել է մաս­նա­ւոր ա­ռեւտ­րա­կան շո­գե­նա­ւի օգ­տա­գործ­մամբ՝ յու­նա­կան պե­տու­թեան ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թեան փաստն ի սպառ բա­ցա­ռե­լու նպա­տա­կով:
­Յատ­կան­շա­կան է նաեւ, որ նման գոր­ծո­ղու­թեան յու­նա­կան կող­մը դի­մել է Բ. ­Բալ­կա­նեան պա­տե­րազ­մի ա­ւար­տից յե­տոյ եւ 1913թ. ­Նո­յեմ­բե­րի 14ին Ա­թէն­քում յոյն-օս­մա­նեան խա­ղա­ղու­թեան հա­մա­ձայ­նագ­րի ստո­րագր­ման նա­խա­շե­մին:

Այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, տե­ղի է ու­նե­ցել տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան ար­տա­հոսք յու­նա­կան կամ հայ­կա­կան շրջա­նակ­նե­րից, ին­չից սե­փա­կան գոր­ծա­կա­լա­կան ցան­ցի մի­ջո­ցով տե­ղե­կա­ցո­ւել է գեր­մա­նա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը, որն էլ իր հեր­թին կան­խար­գե­լիչ նպա­տակ­նե­րով, ըստ ա­մե­նայ­նի, տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւ­նը փո­խան­ցել է դաշ­նա­կից օս­մա­նեան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րին: ­Վեր­ջին­ներս, նախ, ի­րենց կող­մից վե­րահս­կո­ւող հայ հո­գե­ւո­րա­կա­նու­թեան մի­ջո­ցով կան­խար­գե­լել են հայ­կա­կան կող­մի ո­րե­ւէ գոր­ծո­ղու­թիւն, իսկ այ­նու­հե­տեւ դի­մել փոր­ձո­ւած ա­ւան­դա­կան մի­ջո­ցին՝ մո­լե­ռանդ ամ­բոխ­նե­րի ու­ժե­րով հայ­կա­կան կո­տո­րած­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լուն, ինչ­պէս 1909թ. Ա­դա­նա­յում եւ այ­լուր:

­Գի­տակ­ցե­լով, որ թուր­քերն ա­ւե­լի հե­ռուն են գնա­լու եւ նոր հայ­կա­կան կո­տո­րած­նե­րը կա­րող են ան­պա­տեհ մի­ջազ­գա­յին աղ­մուկ ստեղ­ծել ու մի­ջամ­տու­թեան տե­ղիք բա­նալ՝ գեր­մա­նա­կան հրա­մա­նա­տա­րու­թիւ­նը խստիւ նա­խազ­գու­շաց­րել է օս­մա­նեան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րին, ինչն էլ ստի­պել է հրա­ժա­րո­ւել հա­յե­րի դէմ պատ­ժիչ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րից:

­Յատ­կան­շա­կան է, որ գեր­մա­նա­կան ռազ­մա­ծո­վա­յին ու­ժե­րին ա­մէն դէպ­քում չի յա­ջո­ղո­ւել կանգ­նեց­նել յու­նա­կան զի­նա­տար շո­գե­նա­ւը եւ կա­լա­նել այն, ին­չը վկա­յում է յու­նա­կան կող­մի բա­ւա­րար նա­խազ­գու­շա­կան պատ­րաս­տու­թիւն­նե­րի մա­սին:
Բ­նա­կա­նա­բար, հա­յե­րի առն­չու­թեամբ գեր­մա­նա­կան կող­մի դիր­քո­րո­շու­մը ներ­կա­յա­ցո­ւել է ուռ­ճա­ցո­ւած կեր­պով: Ակն­յայտ է, որ Ա. Հա­մաշ­խար­հա­յին Պա­տե­րազ­մի պայ­թու­մից քիչ ա­ռաջ օս­մա­նեան-գեր­մա­նա­կան դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը տո­ւեալ դէպ­քում դրսե­ւո­րո­ւել է լիա­կա­տար կեր­պով, եւ վի­ժե­ցո­ւել է հայ-յու­նա­կան (ըստ ա­մէ­նայ­նի, բրի­տա­նա­կան ներգ­րաւ­մամբ) գաղտ­նի գոր­ծո­ղու­թիւ­նը3:

­Մենք յա­ւե­լեալ փաս­տեր, ցա­ւօք, չու­նենք նման ծրագ­րի գոր­ծադր­ման մա­սին: ­Սա­կայն են­թադ­րե­լի է, թէ ­Կի­լի­կիա­յի ա­ռու­մով սպա­ռա­զի­նու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տա­նից ծո­վա­յին ճա­նա­պար­հով կա­րող էր հաս­ցո­ւել այդ ժա­մա­նակ բրի­տա­նա­կան գա­ղութ հան­դի­սա­ցող ­Կիպ­րոս, ա­պա՝ Հ.Յ.Դ.ի հետ գաղտ­նի գոր­ծակ­ցու­թեամբ, փո­խադ­րել նշա­նակ­ման վայ­րեր պա­հես­տա­ւոր­ման:

Հ­նա­րա­ւոր խմբա­քա­նա­կի փո­խադր­ման մա­սին հայ­կա­կան աղ­բիւր­ներն ա­մէն պա­րա­գա­յին չեն յի­շա­տա­կում: Ն­մա­նա­պէս յայտ­նի չէ ո­րե­ւէ դէպք, երբ տե­ղա­հա­նու­թիւ­նից եւ ջար­դե­րից ա­ռաջ հայ բնակ­չու­թիւ­նից զէնք-զի­նամ­թերք բռնագ­րա­ւող թուր­քա­կան ու­ժե­րին յա­ջո­ղո­ւել է տի­րա­նալ ո­րե­ւէ լուրջ ա­ւա­րի: Ո­րե­ւէ տեղ լուրջ սպա­ռա­զի­նու­թեան առ­կա­յու­թեան պա­րա­գա­յին հա­յերն հիմ­նա­կա­նում դի­մում էին ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան:

Ե­թէ մեծ տէ­րու­թիւն­նե­րի հա­մար սպա­ռա­զի­նու­թեան փո­խան­ցու­մը զուտ մար­տա­վա­րա­կան խնդիր­ներ էր հե­տապն­դում` ու­շադ­րու­թիւն շե­ղող դի­մադ­րա­կան օ­ջախ­նե­րի ստեղծ­մամբ, ա­պա հա­յե­րի պա­րա­գա­յին այն կե­նաց-մա­հու խնդիր էր:
Ո­րոշ տո­ւեալ­ներ, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, թոյլ են տա­լիս են­թադ­րե­լու, թէ ­Յու­նաս­տա­նից, նման օ­ժան­դա­կու­թիւն, ի­րօք, յատ­կա­ցո­ւել է հայ­կա­կան ու­ժե­րին:

­Մաս­նա­ւո­րա­պէս, 1915թ. ­Յու­լի­սի 21ից ­Սեպ­տեմ­բե­րի 12ը տե­ւած Ս­վե­դիա­յի շրջա­նում` ­Մու­սա ­Լե­րան (­Մով­սէ­սի ­Լե­րան, ա­րաբ.` ­Ջե­բէլ-­Մու­սա) հե­րո­սա­կան ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան հիմ­նա­կան հրաձ­գա­յին զէնքն, ըստ յու­շա­գիր­նե­րի, կազ­մում էին ֆրան­սա­կան 133 միա­ւոր «Գ­րա» («Gras») հրա­ցան­նե­րը, ո­րոնք անխ­տիր բո­լոր աղ­բիւր­նե­րում յի­շա­տակ­ւում են իբ­րեւ «յու­նա­կան» (Իս­կէն­տէ­րեան՝ էջ 48, ­Տէր-­Գա­լուս­տեան՝ էջ 11, ­Պուր­սա­լեան՝ էջ 44, 66, 97, ­«Հե­րո­սա­պա­տում՝» էջ 291 եւն):

«Գ­րա» հրա­ցան­նե­րը ժա­մա­նա­կին բա­ւա­կան յայտ­նի էին, քա­նի որ ամ­բող­ջաց­րել էին մինչ տո­ւեալ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծը բա­ցա­յայ­տո­ւած բո­լոր լա­ւա­գոյն ձեռք­բե­րում­նե­րը: Հ­րե­տա­նու գնդա­պետ ­Բա­զիլ Գ­րա­յի (Basile Gras) մշա­կած հա­մա­կար­գով դրանք ա­ռա­ջին ան­գամ թո­ղար­կո­ւել են 1874թ., ա­պա մշտա­պէս ար­դիա­կա­նա­ցո­ւել, ինչ­պէս 1884-85թթ., եւ սար­քա­ւո­րո­ւել մին­չեւ 9 փամ­փուշտ կրե­լու հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցող պա­հու­նա­կով:

Ընդս­մին, թո­ղար­կո­ւել են հե­տե­ւա­կա­յին, հե­ծե­լա­զօ­րա­յին, ժան­դար­մա­կան եւ «շտու­ցեր» տար­բե­րակ­նե­րը, ա­ռա­ջին տար­բե­րա­կի եր­կա­րու­թիւնն ա­ռանց սո­ւի­նի 1305 սմ. էր, սո­ւի­նով` 1827 սմ., ընդ­հա­նուր քաշն (ա­ռանց սո­ւին)` 4200 գ., փամ­փուշ­տի տրա­մա­չա­փը` 11 մմ., քա­շը` 25 գ., սկզբնա­կան ա­րա­գու­թիւ­նը` 450 մ. վայր­կեա­նում, հրաձ­գա­յին ա­րա­գու­թիւ­նը` մին­չեւ 30 կրա­կոց 1 րո­պէում: Իր ժա­մա­նա­կի հա­մար «Գ­րա»ն ­գե­րա­զան­ցում էր յայտ­նի «­Մաու­զեր»­նե­րին եւ «­Բեր­դան­»նե­րին` սկզբում ար­տադ­րո­ւե­լով միայն Ֆ­րան­սիա­յում, Manufacture d՚armes de Saint-Etienne ձեռ­նար­կու­թեան կող­մից, իսկ հե­տա­գա­յում, մաս­նա­ւո­րա­պէս, յու­նա­կան բա­նա­կի հա­մար` Աւստ­րիա­յում, Steyrի կող­մից:
­Ռուս մաս­նա­գէտ­նե­րի գնա­հատ­մամբ եւս, ֆրան­սիա­կան աշ­խա­տան­քը գե­րա­զա­նում էր ոչ միայն ռու­սա­կա­նին՝ ­Բեր­դա­նի հրա­ցան­նե­րի ա­ռու­մով, այ­լեւ՝ գեր­մա­նա­կա­նին, եւ ոչն­չով չէր զի­ջում անգ­լիա­կա­նին:

Ֆ­րան­սիա­կան բա­նա­կում «Գ­րա»ն­ ըն­դու­նո­ւել է 1874թ., ա­պա մի քա­նի տար­բե­րակ­նե­րի փո­փո­խու­թիւն­նե­րից յե­տոյ 1886թ. հա­նո­ւել բա­նա­կի սպա­ռա­զի­նու­թիւ­նից` իր տե­ղը զի­ջե­լով ա­ռա­ւել ար­դիա­կա­նա­ցո­ւած «­Լե­բել»ին եւ փո­խան­ցո­ւել գա­ղու­թա­յին ու օ­ժան­դակ զօ­րա­մա­սե­րի, պա­հես­տա­ւո­րո­ւել զօ­րա­հա­ւա­քա­յին ռե­զեր­վի (պա­հեստ) հա­մար: «Գ­րա» հրա­ցան­նե­րի խո­շոր խմբա­քա­նակ Ֆ­րան­սիա­յից Ա. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րին ստա­ցել է ռու­սա­կան բա­նա­կը` մօտ 555 հա­զար հատ, ո­րոնք հե­տա­գա­յում օգ­տա­գոր­ծո­ւել են քա­ղա­քա­ցիա­կան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում, իսկ Բ. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Պա­տե­րազ­մի սկզբին բա­ժա­նո­ւել ժո­ղովր­դա­կան աշ­խար­հա­զօ­րին եւ օ­ժան­դակ պա­հա­կա­յին ծա­ռա­յու­թիւ­նե­րին: ­Միեւ­նոյն հրա­ցան­նե­րը գոր­ծա­ծո­ւել են նաեւ ­Սեր­բիա­յի, ­Չի­լիի, Ե­թով­պիա­յի բա­նակ­նե­րում, ինչ­պէս նաեւ Իս­պա­նիա­յի հան­րա­պե­տա­կան ու­ժե­րում:

­Յու­նա­կան բա­նա­կում «Գ­րա»ն­ ըն­դու­նո­ւել է 1877թ., «τυφέκιο Γκρα» ա­նո­ւան­մամբ, ա­ւե­լի քան 60 հա­զար միա­ւոր ստա­ցո­ւել է աւստ­րիա­կան թո­ղարկ­մամբ: ­Տո­ւեալ հրա­ցան­նե­րը մին­չեւ Բ. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Պա­տե­րազ­մը ե­ղել են զօ­րա­հա­ւա­քա­յին ռե­զեր­վում, օգ­տա­գոր­ծո­ւել նոյ­նիսկ 1941թ. Կ­րե­տէի պաշտ­պա­նու­թեան ժա­մա­նակ, ա­պա՝ գեր­մա­նա­կան նո­ւաճ­ման ըն­թաց­քում առգ­րա­ւո­ւել եւ յանձ­նո­ւել օ­ժան­դակ ոս­տի­կա­նա­կան եւ պա­հա­կա­յին ստո­րա­բա­ժա­նում­նե­րի` ստա­նա­լով Gewehr 306(g) և Karabiner 561(g) ա­նո­ւա­նում­նե­րը: Հ­րա­ցանն այն­քան սի­րո­ւած է ե­ղել յոյն զի­նո­ւոր­նե­րի եւ, մա­նա­ւանդ, պար­տի­զան­նե­րի (մար­տա­կան­ներ) շրջա­նում, որ դրա­նից կազ­մո­ւած «γκράδες» բառն ան­ցել է նոր յու­նա­րէ­նի բա­ռա­պա­շար:

Խնդ­րոյ ա­ռար­կայ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծում, այն է` ­Բալ­կա­նեան պա­տե­րազմ­նե­րից յե­տոյ, յու­նա­կան բա­նա­կը, բնա­կա­նա­բար, ար­դէն վե­րա­զի­նուել էր ֆրան­սիա­կան «­Լե­բել»նե­րով: ­Միան­գա­մայն հնա­րա­ւոր էր, որ պա­հես­տա­ւո­րո­ւած հրա­ցան­ներն յոյն-բրի­տա­նա­կան գաղտ­նի գոր­ծո­ղու­թեան ծրագ­րով կա­րող էին փո­խան­ցո­ւել Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան տա­րած­քում գաղտ­նի գոր­ծող հայ­կա­կան մար­տախմ­բե­րին եւ ար­դէն պա­հես­տա­ւո­րո­ւել տե­ղե­րում: ­Հա­ւա­նա­կան է թւում, թէ հրա­ցան­նե­րի խմբա­քա­նակ ­Յու­նաս­տա­նից կա­րող էր հաս­ցո­ւել բրի­տա­նա­կան գե­րիշ­խա­նու­թեան ներ­քոյ գտնո­ւող ­Կիպ­րոս, ա­պա գաղտ­նի ծո­վա­յին ճա­նա­պարհ­նե­րով (բա­ցա­ռո­ւած չէ, նաեւ սու­զա­նա­ւե­րով)` ­Սո­ւե­դիա­յի լեռ­նա­յին տա­րա­ծաշր­ջան:

Ն­ման գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ Ա. ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում ար­դէն բո­լոր կող­մերն էլ ի­րա­կա­նաց­նում էին` փոր­ձե­լով դի­մադ­րա­կան եւ ապս­տամ­բա­կան օ­ջախ­ներ ստեղ­ծել հա­կա­ռա­կորդ­նե­րի տա­րած­քում: ­Յայտ­նի են գեր­մա­նա­կան հրա­մա­նա­տա­րու­թեան գաղտ­նի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը ­Մեծն Բ­րի­տա­նիա­յում իր­լան­դա­կան շար­ժում­նե­րի հրահր­ման նպա­տա­կով, ին­չի ար­դիւն­քում, մաս­նա­ւո­րա­պէս, 1916թ. Ապ­րի­լին ­Դուբ­լի­նում «­Զատ­կա­կան ապս­տամ­բու­թեան» ա­ջակ­ցու­թեան հա­մար սու­զա­նա­ւով փորձ է ա­րո­ւել փո­խան­ցե­լու զգա­լի քա­նա­կու­թեամբ զէնք-զի­նամ­թերք՝ որ­պէս ռազ­մա­վար վեր­ցո­ւած 20 հա­զար ռու­սա­կան «­Մո­սին» հրա­ցան եւն:

­Նոյն կերպ 1914-15թթ. գեր­մա­նա­կան հրա­մա­նա­տա­րու­թիւ­նը բազ­միցս գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ է ձեռ­նար­կել բրի­տա­նա­կան Հնդ­կաս­տա­նում ապս­տամ­բու­թեան հրահր­ման նպա­տա­կով, կրկին ան­յա­ջող փորձ ա­րել սու­զա­նա­ւով հնդիկ յե­ղա­փո­խա­կան ու­ժե­րին մե­ծա­քա­նակ սպա­ռա­զի­նու­թեան փո­խանց­ման հա­մար՝ մօտ 10 հա­զար հրա­ցան, 4մլն. փամ­փուշտ եւն: ­Յա­մե­նայն դէպս, ինչ­պէս վերն ար­դէն նշո­ւել է, հրա­պա­րա­կում ե­ղած հայ­կա­կան աղ­բիւր­ներն ա­ռայժմ լռում են հայ­կա­կան ուղ­ղու­թեամբ դաշ­նա­կից­նե­րի ձեռ­նար­կած հնա­րա­ւոր նմա­նօ­րի­նակ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի մա­սին:
­Հայ յու­շա­գիր­նե­րի մեծ մա­սի վկա­յու­թեամբ, «յու­նա­կան» հրա­ցան­նե­րը ­Սո­ւե­դիա հաս­ցո­ւել էին Հ.Յ.Դ. խո­ղո­վակ­նե­րով:

1908 թ. յե­տոյ տե­ղում ար­դէն գոր­ծում էր «­Փո­թո­րիկ» մար­տա­խում­բը, ո­րը դար­ձաւ Հ.Յ.Դ. կազ­մա­կերպ­չա­կան կո­րի­զը: ­Յու­շա­գիր­նե­րից ­Յով­հան­նէս ­Բուր­սա­լեա­նը, նկա­րագ­րե­լով տո­ւեալ խմբի հիմ­նա­դիր դաշ­նակ­ցա­կան գոր­ծիչ Ա­նա­նիա ­Վի­րա­ւո­րեա­նի (Եա­րա­լեան) գոր­ծու­նէու­թիւ­նը` նշում է.- «­Ժո­ղո­վուր­դը սի­րով կ­’ըն­դա­ռա­ջէր իր քա­րոզ­նե­րուն ու կը սկսէր կա­մաց-կա­մաց ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան մի­ջոց­նե­րուն վրայ խոր­հիլ, գի­տակ­ցե­լով զէն­քի ու­նե­ցած կա­րե­ւո­րու­թեան եւ անհ­րա­ժեշ­տու­թեան: ­Ճէ­պէլ-­Մու­սա­յի զուտ հա­յաբ­նակ շրջա­նը զէնք ներ­մու­ծե­լու խիստ դժնդակ ու վտան­գա­ւոր գոր­ծը վի­ճա­կո­ւած էր Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թեան, ինչ­պէս ա­մէ­նու­րեք: «Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ա­ռած էր սկզբնա­կան քայ­լը, ո­րուն հե­տե­ւե­ցաւ նաեւ ժո­ղո­վուր­դի ո­րոշ մէկ խա­ւը, օր մը ­Սո­ւէ­տիոյ հա­յու­թիւ­նը ա­զա­տագ­րե­լու հա­մար» (­Պուր­սա­լեան, էջ 10):

Ակն­յայ­տօ­րէն նա­խա­պատ­րաս­տա­կան կազ­մա­կերպ­չա­կան աշ­խա­տան­քը տե­ղում լա­ւա­գոյն հիմ­քե­րի վրայ է դրո­ւած ե­ղել, ինչն էլ ա­պա­հո­վել է ար­դիւ­նա­ւէտ զար­գա­ցում­նե­րը.- «­Սո­ւէ­տա­հա­յը ար­դէն, 1908էն ի վեր… սկսած էր լրջօ­րէն մտա­ծել ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան մի­ջոց­նե­րուն վրայ, ո­րով օր մը պի­տի ա­զա­տագ­րո­ւէր շնոր­հիւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան եւ իր հա­մա­խոհ­նե­րուն հայ­թայ­թած զէն­քե­րուն, այդ յա­ւէտ օրհ­նեա՛լ գոր­ծիք­նե­րուն» (անդ, էջ 37-38):

Ա­կա­նա­տես­նե­րի վկա­յու­թեամբ, «դէպ­քե­րու նա­խօ­րեա­կին ար­դէն ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը կը հան­դի­սա­նար պատ­կա­ռե­լի ուժ մը եւ կրնանք ը­սել, որ ին­քը ե­ղաւ այդ ապս­տամ­բու­թեան ո­գին: Ա­նոր ա­ռա­ջին գոր­ծը ե­ղաւ ժո­ղո­վուր­դը զի­նել ար­դիա­կան զէն­քե­րով: Դժ­բախ­տա­բար, երբ դէպ­քե­րը սկսան, այդ գոր­ծը դեռ չէր ամ­բող­ջա­ցած» («­Հե­րո­սա­պա­տում», էջ 290):

Այլ տե­ղում ուղ­ղա­կի մատ­նանշ­ւում է զէն­քե­րի պա­հես­տա­ւոր­ման հան­գա­ման­քը. «­Բա­րե­բախ­տա­բար, երբ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը մուտք գոր­ծեց այդ շրջա­նին մէջ, ա­նոր ա­ռա­ջին գոր­ծը ե­ղաւ ա­պա­հո­վել ար­դիա­կան զէն­քե­րու պա­հեստ մը (ընդգ­ծու­մը մերն է - Ս. Ռ.), այս պա­րա­գա­յին յու­նա­կան Կ­րա զէն­քեր…» (անդ, էջ 299):­

Մու­սա ­Լե­րան ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան զի­նո­ւո­րա­կան ղե­կա­վար («զի­նո­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր վե­րահս­կիչ») ­Մով­սէս ­Տէր-­Գա­լուս­տեա­նի (Ա. ­Լէյ­լա­նի) յու­շե­րի հա­մա­ձայն՝ «յու­նա­կան» հրա­ցան­նե­րը բե­րո­ւել էին Հ.Յ.Դ. Ս­վե­դիա­յի Են­թա­կո­մի­տէի մի­ջո­ցով (­Տէր-­Գա­լուս­տեան, էջ 11): ­Մաս­նա­կից­նե­րից ­Յով­հան­նէս ­Բուր­սա­լեա­նը, բա­ցի Ս­վե­դիա­յից, նշում է նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Քե­սա­պի Են­թա­կո­մի­տէն (­Պուր­սա­լեան, էջ 44):

Այլ աղ­բիւր­նե­րի հա­ղորդ­մամբ՝ ե­ղել է աշ­խա­տան­քի ո­րո­շա­կի բա­ժա­նում՝ ­Քե­սա­պի Հ.Յ.Դ. ­Կո­մի­տէն պէտք է հայ­թայ­թէր զէն­քե­րը, իսկ ­Մու­սա ­Լե­րան դաշ­նակ­ցա­կան կազ­մը ստանձ­նէր փո­խադ­րու­թիւ­նը:
«­Զէն­քի մաք­սա­նեն­գու­թեամբ զբա­ղե­լու հա­մար, նկա­տի առ­նո­ւե­ցան քա­նի մը յան­դուգն եւ նո­ւի­րեալ դաշ­նակ­ցա­կան եւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հետ գոր­ծակ­ցող ե­րի­տա­սարդ­ներ: ­Գոր­ծը սկսաւ ըն­թացք առ­նել: ­Տա­կաւ առ տա­կաւ սկսաւ զէնք ու զի­նամ­թերք հաս­նիլ»: ­Հե­տաքր­քիր է, որ տո­ւեալ ե­րի­տա­սարդ­նե­րից էր «­Սո­ւէ­տիոյ ա­ռիւ­ծը»` ­Մու­սա ­Լե­րան հե­տա­գայ ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան նա­հա­տակ հե­րոս ­Յա­կոբ ­Կա­րա­գեո­զեա­նը, ով ա­ռա­ւել յայտ­նի էր յու­նա­կան ծա­գում ու­նե­ցող «Ըլ­լէօն» մա­կա­նո­ւամբ:

Ա­հա եւ դէպ­քե­րի մաս­նակ­ցի ծա­նու­ցու­մը. «Ըլ­լէօն յու­նա­րէն բառ է, որ կը նշա­նա­կէ ա­ռիւծ: Ըն­կե­րոջ ա­նու­նը, եր­կար տա­րի­ներ, ահ ու սար­սա­փի մէջ թո­ղու­ցած էր շրջա­կայ թուրք եւ ֆել­լահ բնակ­չու­թիւ­նը» (­Պուր­սա­լեան, էջ 46)4: ­Բա­ցա­ռո­ւած չէ, թէ սա էլ յոյ­նե­րի հետ ու­նե­ցած գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռա­ւոր ար­ձա­գանգ­նե­րից է:
­Պէտք է են­թադ­րել, որ հէնց 1908թ­.ից էլ սկսո­ւել է տո­ւեալ հրա­ցան­նե­րի գաղտ­նի փո­խադ­րու­թիւ­նը տա­րա­ծաշր­ջան: Ար­դէն իսկ 1909թ. Ապ­րի­լին, ­Կի­լի­կիա­յի ջար­դե­րի ժա­մա­նակ, ­Սի­սին մեր­ձա­կայ ­Կարս-­Բա­զար գիւ­ղա­քա­ղա­քի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան դի­մած հա­յե­րի զէն­քե­րի թւում յի­շա­տակ­ւում են «յու­նա­կան հրա­ցան­նե­րը» (­Գա­սար­ճեան, էջ 37): Ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան Հ.Յ.Դ. ղե­կա­վար­նե­րից Ա­շոտ ­Գա­սար­ջեա­նի հա­ղորդ­մամբ, «լա­ւա­գոյն զէն­քը, որ ու­նէինք, յու­նա­կան կրա հրա­ցան­ներն էին, դժբախ­տա­բար ա­նոնց­մէ ալ հա­զիւ վեց հատ ու­նէինք, շատ քիչ փամ­փուշ­տով» (անդ, էջ 40):

Ընդ­հան­րա­պէս, 1909թ. դէպ­քե­րը ո­րոշ զգաս­տաց­նող հան­գա­մանք ու­նե­ցան ­Կի­լի­կիա­յի եւ շրջա­կայ հա­յու­թեան հա­մար: Ա­կա­նա­տես ­Վա­հէ ­Թաշ­ջեա­նի վկա­յու­թեամբ՝ «Ա­տա­նա­յի հա­կա­հայ կո­տո­րա­ծը հա­յե­րը զգաս­տու­թեան մղած էր եւ ամ­րապն­դած էր այն միտ­քը, որ նոր կար­գե­րուն տակ կեան­քի ա­պա­հո­վու­թիւ­նը եր­բեք ալ ե­րաշ­խա­ւո­րո­ւած չէր։ Այս պայ­ման­նե­րուն մէջ, հայ­կա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը՝ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւնն ու Հն­չա­կեան­նե­րը, կը նա­խա­ձեռ­նեն ամ­բողջ այս տա­րածք­նե­րու մէջ հա­յե­րու ընդ­հա­նուր զի­նու­մին։ Այն­պէս, ինչ­պէս հա­յաբ­նակ բազ­մա­թիւ այլ քա­ղաք­նե­րու եւ գիւ­ղե­րու, ­Խար­բեր­դի մէջ եւս մեծ թափ կ­՚առ­նէ զի­նու­մը» (­Թաշ­ճեան): ­Յատ­կան­շա­կան է, որ ­Խար­բեր­դի պա­րա­գա­յին եւս յի­շա­տակ­ւում է միեւ­նոյն զէն­քը. «­Զէն­քե­րը կը բե­րո­ւէին ­Պո­լի­սէն կամ փախս­տա­կան ձե­ւով կը գնո­ւէին ­Հիւ­սէյ­նի­կի օս­մա­նեան զօ­րա­նո­ցէն։

Ա­նոնք ընդ­հան­րա­պէս յու­նա­կան ար­տադ­րու­թեամբ «կրա» կամ գեր­մա­նա­կան «մաու­զէր» տի­պի հրա­ցան­ներ էին» (անդ)։ ­Միեւ­նոյն հրա­ցա­նը հայ ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան խմբե­րի զի­նա­նո­ցում բազ­միցս յի­շա­տա­կում է նաեւ Այն­թա­պի տե­ղա­գիր ­Գէորգ ­Սա­րա­ֆեա­նը՝ նշե­լով, թէ զէն­քերն, ընդ­հան­րա­պէս, հասց­ւում էին ­Հա­լէ­պից եւ ­Պէյ­րու­թից: ­Գոր­ծի ան­մի­ջա­կան Հ.Յ.Դ. պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րից ­Ներ­սէս ­Յա­կո­բեա­նը (­Մահ­տե­սեան) վկա­յում է. «­Հա­լէ­պէն եւ այլ հե­ռա­ւոր վայ­րե­րէ գնո­ւած զէն­քե­րը մե­զի սուղ կ­þար­ժէին: Դժ­բախ­տա­բար մեր ձեռք ան­ցու­ցած­ներն ալ լա­ւա­գոյն­նե­րը չէին, կամ ռու­սա­կան սիւր­մէ­լի, կրա, կամ մար­թին, մաու­զէր տաս­նոց­ներ եւ րի­վօլ­վէր­ներ էին, ո­րոնք այդ օ­րե­րուն մե­զի կ­þար­ժէին մի­ջին հա­շո­ւով վե­ցէն ու­թը հնչուն ոս­կի» (­Սա­րա­ֆեան, էջ 967):

­Մէկ այլ ա­ռի­թով կրկին նշւում է միեւ­նոյն գի­նը՝ կոնկ­րետ (ո­րո­շա­կի) «Կ­րա» հրա­ցա­նի մը հա­մար». «Ե­րեք ոս­կիի կը ծա­խեն, երբ դուր­սը վեց ոս­կիի դժո­ւար էր գտնել» (անդ, էջ 983): ­Սա­րա­ֆեա­նի վկա­յու­թեամբ եւս՝ զէն­քե­րը Այն­թապ էին հասց­ւում ­Հա­լէ­պից եւ այլ վայ­րե­րից, դաշ­նակ­ցա­կան եւ հնչա­կեան գոր­ծիչ­նե­րի մի­ջո­ցով. «Ա­նոնց­մէ շատ ա­ռաջ, նոյն իսկ ­Սահ­մա­նադ­րու­թե­նէն ա­ռաջ, Այն­թէպ գաղ­տա­գո­ղի զէնք կը փո­խադ­րէր դաշ­նակ­ցա­կան Եա­գուպ ­Դա­նիէ­լեան, վտան­գե­լով իր ու նաեւ իր ըն­տա­նի­քի ան­դամ­նե­րուն կեան­քը: ­Բա­րե­բախ­տա­բար ­Թուր­քե­րը չթա­փան­ցե­ցին ­Պէյ­րու­թէն Այն­թէպ զէնք փո­խադ­րե­լու գոր­ծառ­նու­թեանց գաղտ­նի­քին: Այն­թէպ­ցի ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կը զի­նուէին պար­զա­պէս ինք­նա­պաշ­պա­նու­թեան նպա­տա­կով:

Ու­րիշ ե­րի­տա­սարդ­նե­րու կար­գին, ես ինքս ալ Եա­գուպ ­Դա­նիէ­լեա­նէն գնած եմ գեր­մա­նա­կան մաու­զէր մը, կրա մը, վեց­հա­րո­ւա­ծեան մը եւ երկ­փող հրա­ցան մը» (անդ, էջ 1008): Ն­շո­ւած զէն­քե­րը ­Սա­րա­ֆեա­նը գնել է մինչ 1910թ. իր Ա.Մ.Ն. մեկ­նե­լը, ին­չը հա­մընկ­նում է միւս յու­շա­գիր­նե­րի տե­ղե­կու­թիւն­նե­րին, այն է՝ 1908թ­.ից սկսած եւ մին­չեւ 1909թ. Ա­դա­նա­յի ջար­դը:

Ըստ այդմ, ակն­յայտ է, որ «Գ­րա»ն ­տուեալ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծում բա­ւա­կան յայտ­նի եւ փնտռո­ւած զէնք էր տա­րա­ծաշր­ջա­նում, ընդ ո­րում, հայ­թայթ­ման ա­ռու­մով այն մրցակ­ցում էր գեր­մա­նա­կան մաու­զէր­նե­րի եւ ռու­սա­կան մո­սին­նե­րի հետ:
Ա­ւե­լի ուշ «յու­նա­կան հրա­ցան­նե­րը» յի­շա­տակ­ւում են նաեւ ­Պոն­տո­սում գոր­ծող հայ-յու­նա­կան մար­տախմ­բե­րի գոր­ծու­նէու­թեան եւ 1915թ. ­Շա­պին-­Կա­րա­հի­սա­րի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան առն­չու­թեամբ (Ե­սա­յեան, էջ 79, «­Հե­րո­սա­պա­տում», էջ 153):

Ե­թէ աղ­բիւր­նե­րի մեծ մա­սում ­Մու­սա ­Լե­րան «Գ­րա» հրա­ցան­նե­րի թի­ւը նշում է 130-133ի սահ­ման­նե­րում (Իս­կէն­տէ­րեան, էջ 48, «­Հե­րո­սա­պա­տում», էջ 291 եւն), ա­պա՝ ­Բուր­սա­լեա­նի մօտ «մեր գոր­ծա­ծած պա­տե­րազ­մա­կան ա­մե­նա­կա­րե­ւոր զէն­քե­րը» հաշ­ւում են ըն­դա­մէ­նը 114 միա­ւոր (­Պուր­սա­լեան, էջ 97): Այլ աղ­բիւր­ներ թի­ւը նշում են մօ­տա­ւոր` «շուրջ 100», վեր. ­Տիգ­րան Անդ­րէա­սեա­նը` 95 «­Յու­նա­կան Կ­րա»ներ (Անդ­րէա­սեան, էջ 41, 63): ­Վեր­ջի­նիս հա­ղորդ­մամբ, «Իւ­րա­քան­չիւր Կ­րա 30-120 փամ­փուշտ ու­նէր» (անդ, էջ 41): ­Դէպ­քե­րի, թե­րեւս, ա­ռա­ջին ար­ձա­նագ­րող եւ ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ղե­կա­վար­նե­րից ­Յա­բէթ Իս­կեն­դե­րեանն ա­ռա­ւել հա­ւաս­տի տե­ղե­կա­տո­ւու­թիւն է նշում. «Կ­րա­նե­րէն իւ­րա­քան­չիւ­րին հա­մար, ի­րա­րու վրայ հա­զիւ 60-70 փամ­փուշտ կա­րե­լի էր հա­շո­ւել» (Իս­կէն­տէ­րեան, էջ 48): Ըստ այդմ, «Գ­րա» հրա­ցան­նե­րի զի­նա­պա­շա­րը կա­րե­լի է գնա­հա­տել ա­ռա­ւե­լա­գոյ­նը մօտ 8000-9000 փամ­փուշ­տի սահ­ման­նե­րում5:

Այս եւ մնա­ցեալ բո­լոր յու­շա­գիր­ներն էլ հրա­ցան­նե­րի ծա­գումն ա­ներկ­բա­յօ­րէն յու­նա­կան են հա­մա­րում: ­Նոյ­նիսկ ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեանն ա­կա­նա­տես տա­րեց մու­սա­լեռ­ցի­նե­րից գրա­ռո­ւած յու­շե­րում, ան­պայ­ման նշւում են «յու­նա­կան զէն­քե­րը»6:
­Բա­ցի «Գ­րա»նե­րից, մու­սա­լեռ­ցի­նե­րի տրա­մադ­րու­թեան ներ­քոյ կա­յին 6 խզա­կո­թա­ւոր մաու­զէր, միա­փող եւ երկ­փող «250-300 որ­սի պարզ հրա­ցան­ներ» (անդ): ­Վե­րո­յի­շեա­լի առ­թիւ պահ­պա­նուել է դէպ­քե­րի ան­մի­ջա­կան մաս­նա­կից եւ ա­ռա­ջին ար­ձա­նագ­րող Իս­կեն­դե­րեա­նի դա­ռը խոս­տո­վա­նու­թիւ­նը. «Ամ­բողջ մեր զէնք կրցող գոր­ծա­ծող­նե­րու թի­ւը 700-800 միայն հա­զիւ կու­գար, ո­րոնց հա­զիւ 400-500ը կրցած են կռո­ւի մաս­նակ­ցիլ զէն­քի ան­բա­ւա­կա­նու­թեան պատ­ճա­ռաւ…

Որ­սի հրա­ցան­նե­րը, ար­դէն իսկ պա­տե­րազ­մի հա­մար ան­կա­րե­ւոր՝ անձ­րեւ ե­կած ժա­մա­նակ ան­գոր­ծա­ծե­լի կը դառ­նա­յին: ­Նաեւ նկա­տի ե­թէ առ­նո­ւի լե­րան միշտ մշու­շա­պատ վի­ճա­կը՝ անձ­րեւ ե­կած ա­տե­նուան պէս խո­նա­ւու­թիւ­նը, այն ժա­մա­նակ կա­րե­լի է մտա­ծել, թէ ինչ­պէ՞ս կը մղո­ւէին պա­տե­րազմ­նե­րը ան­հա­ւա­սար ու­ժե­րու դէմ: Ե­թէ բա­ւա­կա­նա­չափ կա­նո­նա­ւոր զէնք ու­նե­նա­յինք, կա­րե­լի է ե­րե­ւա­կա­յել, թէ ինչ­պէ՜ս հրաշք­ներ կրնա­յինք գոր­ծել» (անդ): ­Հե­տա­գայ մար­տե­րի ըն­թաց­քում մու­սա­լեռ­ցի­նե­րի ա­ւա­րը հիմ­նա­կա­նում պայ­մա­նա­ւո­րո­ւած էր զի­նամ­թեր­քով, բա­ցա­ռու­թիւն է կազ­մում հա­կա­ռա­կոր­դի ոչն­չա­ցո­ւած ու­ժե­րից 7 միա­ւոր «մաու­զէր» կար­գի հրա­ցան­նե­րի տի­րա­նա­լը (անդ, էջ 23):

Ա­մէն պա­րա­գա­յին ծո­վափ­նեայ հա­տո­ւած­նե­րում գոր­ծող եր­կու ­Կո­մի­տէ­նե­րի յի­շա­տա­կու­թիւնն ա­ռա­ւել հիմ­նա­ւո­րում է ծո­վա­յին ճա­նա­պար­հով զէն­քե­րի ստաց­ման վար­կա­ծը: ­Միւս կող­մից ակն­յայտ է, թէ բա­նա­կա­յին պա­հեստ­նե­րից նման պատ­կա­ռե­լի թո­ւով զէն­քե­րը չէին կա­րող հայ­թայ­թո­ւել զուտ մաք­սա­նենգ ճա­նա­պարհ­նե­րով, այլ ար­դիւնք էին ար­տա­քին շա­հագր­գիռ ու­ժե­րի հետ խո­րը քո­ղար­կո­ւած գաղտ­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան: Եւ քա­նի որ բո­լոր ա­կա­նա­տես­ներն էլ ֆրան­սիա­կան (նաեւ աւստ­րիա­կան ար­տադ­րու­թեամբ) հրա­ցան­ներն ան­վա­րան յու­նա­կան են ա­նո­ւա­նում, ուս­տի խօս­քը կա­րող է վե­րա­բե­րո­ւել մի­միայն յու­նա­կան բա­նա­կի պա­հեստ­նե­րին:

Ըն­դու­նո­ւած գոր­ծե­լա­կերպ է, երբ եր­րորդ ու­ժե­րին գոր­ծող բա­նա­կի զօ­րա­հա­ւա­քա­յին ռե­զեր­վի հա­մար պա­հես­տա­ւո­րո­ւած ա­ռա­ւել նա­խըն­թաց սպա­ռա­զի­նու­թիւնն է յանձն­ւում: ­Ճիշդ է, թէեւ հրա­ցան­ներն ար­դէն հա­նո­ւել էին ֆրան­սիա­կան եւ այլ բա­նակ­նե­րի զի­նա­նո­ցից, ան­գամ 1885թ. ար­դիա­կա­նա­ցո­ւած տար­բե­րակն էլ ար­դէն հին էր հա­մար­ւում, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, մու­սա­լեռ­ցի­նե­րի ու­նե­ցած ա­ւե­լի հին եւ որ­սոր­դա­կան զէն­քե­րի հա­մե­մատ, դրանք, ի­հար­կէ, ա­ռա­ւել ար­դիա­կան էին:

Ինչ­պէս գրում է Հ. ­Բուր­սա­լեա­նը, «­Սո­ւէ­տիոյ հայ ժո­ղո­վուր­դը, յոյ­սը դնե­լով իր հնա­մե­նի եւ մաս մըն ալ նոր զէն­քե­րուն վրայ, հրա­ցա­նը ձե­ռին` հե­րո­սա­կան մա­հը դի­մագ­րա­ւե­լու ո­րո­շու­մով, կա­մաց-կա­մաց կը դի­մէր դէ­պի ­Ճէ­պէլ-­Մու­սա­յի բարձ­րա­բերձ կա­տար­նե­րը» (­Պուր­սա­լեան, էջ 35):

1915թ. Օ­գոս­տո­սի 7ից սկսո­ւած մար­տե­րի ըն­թաց­քում ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ղե­կա­վար­նե­րը եւ մար­տիկ­նե­րը բազ­միցս զգա­ցել են «Գ­րա»յի մար­տա­կան կի­րառ­ման ա­ռա­ւե­լու­թիւն­նե­րը: Այս­պէս, բարձր է գնա­հա­տո­ւել հրա­ցա­նի դի­մաց­կու­նու­թիւ­նը տե­ղա­կան ե­ղա­նա­կա­յին պայ­ման­նե­րում. «­Բա­րե­բախ­տա­բար… յու­նա­կան կրա հրա­ցան­նե­րը չէին վնա­սո­ւեր անձ­րե­ւէն, եւ ի վի­ճա­կի էին միշտ կրա­կե­լու» (­Տէր-­Գա­լուս­տեան, էջ 11):

«Ան­դա­դար տե­ղա­ցող անձ­րե­ւը մեծ մա­սամբ ան­գոր­ծա­ծե­լի դար­ձու­ցած էր հա­սա­րակ չիֆ­թէ {երկ­փող} եւ թէք {միա­փող} հրա­ցան­նե­րը: Ա­նոնց բե­րան­նե­րէն կա­թիլ-կա­թիլ կը ծո­րար ջու­րը: Թր­ջո­ւած էր նաեւ վա­ռօ­դը: ­Միա՜յն, բա­րե­բախ­տա­բար… յու­նա­կան Կ­րա հրա­ցան­նե­րը վնա­սո­ւած չէին անձ­րե­ւէն… Այդ օրհ­նեալ զէն­քե­րը տեղն ու տե­ղը կը կա­տա­րէին ի­րենց փրկա­րար գոր­ծը, կոր­ծա­նե­լով հա­կա­ռա­կոր­դին կեան­քե­րը» (­Պուր­սա­լեան, էջ 44):

Միա­ժա­մա­նակ նշւում են մար­տա­կան պայ­ման­նե­րում նկա­տո­ւած ո­րոշ թե­րու­թիւն­ներ, ին­չից հաս­կա­նա­լի է, թէ փո­խան­ցո­ւել են նա­խըն­թաց շրջա­նի հրա­ցան­ներ. «Թշ­նա­մին ան­դա­դար կը ռմբա­կո­ծէր մեր դիր­քե­րը… ­Մեր կող­մէ ար­ձա­կո­ւած իւ­րա­քան­չիւր գնդա­կին ան­մի­ջա­պէս կը յա­ջոր­դէին թնդա­նօ­թի ռում­բերն ու մաու­զէ­րի գնդակ­նե­րը, ո­րով­հե­տեւ մեր զէն­քե­րուն ծու­խը գու­լայ-գու­լայ վեր կը բարձ­րա­նար: Ան­ծուխ զէնք ու­նէինք միայն գոն­տագ­լի {խզա­կո­թա­ւոր} մաու­զէր­ներ: ­Մեր ու­նե­ցած ա­մե­նա­կա­րե­ւոր զէն­քե­րը` յու­նա­կան կրա­նե­րը ծխա­ւոր էին, ո­րով­հե­տեւ ա­նոնց փամ­փուշտ­նե­րը հա­սա­րակ վա­ռօ­դով լե­ցո­ւած էին: Այս ալ տե­սակ մը մատ­նի­չի դեր կա­տա­րեց բո­լոր կռիւ­նե­րու ըն­թաց­քին» (անդ, էջ 66): ­Միեւ­նոյ­նը նշւում է նաեւ Անդ­րէա­սեա­նի մօտ (Անդ­րէա­սեան, էջ 63): ­Վեր­ջի­նիս հա­ղորդ­մամբ, «կրա­նե­րուն ալ մե­քե­նա­կա­նու­թիւ­նը անձ­րե­ւէն վնա­սո­ւած ըլ­լա­լով գոր­ծա­ծու­թիւ­նը դժո­ւա­րա­ցած էր» (անդ, էջ 64):

Ին­չե­ւէ, նշո­ւած հրա­ցան­ներն էին ա­մէն պա­րա­գա­յի կազ­մում մու­սա­լեռ­ցի­նե­րի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան խմբե­րի հիմ­նա­կան հրաձ­գա­յին հա­րո­ւա­ծա­յին ու­ժը, ին­չի շնոր­հիւ ան­հա­մե­մատ ա­ռա­ւել մեծ թւով հա­կա­ռա­կոր­դը տե­ղի տո­ւեց լեռ­նա­յին տե­ղան­քում: Ան­զօր ե­ղան նաեւ թուր­քա­կան թնդա­նոթ­նե­րը, քա­նի որ մու­սա­լեռ­ցի դի­պու­կա­հար­նե­րը վստա­հա­բար միեւ­նոյն զէն­քե­րի նշա­նա­ռու կրա­կով կա­րո­ղա­նում էին ոչն­չաց­նել եւ շար­քից հա­նել դրանց սպա­սար­կող անձ­նա­կազմն ու հրե­տա­նա­ւոր սպա­նե­րին:

Ա­ւե­լին, նրանց հե­ռու տա­րա­ծու­թիւ­նից անվ­րէպ կրա­կով յա­ջող­ւում էր ոչնչաց­նել նաեւ յար­ձակ­ման ազ­դան­շան տո­ւող փող­հար­նե­րին` այդ կերպ խա­փա­նե­լով հա­կա­ռա­կոր­դի ա­ռաջ­խա­ղա­ցու­մը եւ, ընդ­հան­րա­պէս, կա­նո­նա­ւոր տե­ղա­շարժ­նե­րը: ­Թուր­քա­կան հրա­մա­նա­տա­րու­թիւնն ի տես այս ա­մէ­նի յայ­տա­րա­րել էր.- «­Մեր դէմ կռո­ւող­նե­րը կրնան ա­սե­ղի ծա­կէն անց­նել գնդա­կը» (­Պուր­սա­լեան, էջ 72): Իս­կեն­դե­րեա­նի վկա­յու­թեամբ, թուրք հա­զա­րա­պետ-հրա­մա­նա­տա­րը (ի­մա՝ մա­յոր ­Ռի­ֆա­թը, 131րդ ­վաշ­տի հրա­մա­նա­տար) Ս­վե­դիա­յում յայ­տա­րա­րել էր. «Ապս­տամբ հա­յե­րը շատ քաջ նշա­նա­ռու­ներ են, ա­սեղ մը թէ որ ձեռքդ բռնես, ա­սե­ղը կը զար­նեն» (Իս­կէն­տէ­րեան, էջ 23):

­Մար­տե­րի ըն­թաց­քում հրա­մա­նա­տա­րու­թեան կազ­մա­ւո­րած թռու­ցիկ («չէ­թէա­կան») 3 խմբե­րը, ո­րոնք հիմ­նա­կա­նում օգ­տա­գործ­ւում էին հա­կա­ռա­կոր­դի առ­ջեւ ընկր­կած խմբե­րի ա­րագ օ­ժան­դա­կու­թեան եւ հա­կագ­րոհ­նե­րի կազ­մա­կերպ­ման հա­մար, «կը կրէին մեր լա­ւա­գոյն զէն­քե­րը» (Անդ­րէա­սեան, էջ 71):

­Լա­ւա­գոյնս կա­րո­ղա­նա­լով պաշտ­պա­նո­ւել` 53 օր անց` ­Սեպ­տեմ­բե­րի 12ին մու­սա­լեռ­ցի­նե­րը տար­հա­նո­ւե­ցին օգ­նու­թեան ե­կած 5 ֆրան­սիա­կան մար­տա­նա­ւե­րով եւ տե­ղա­փո­խո­ւե­ցին անգ­լիա­կան գե­րիշ­խա­նու­թեան ներ­քոյ գտնո­ւող ­Պորտ ­Սա­յիդ (Ե­գիպ­տոս): ­Հա­կա­ռա­կոր­դի 800ից (այլ աղ­բիւր­նե­րով՝ 1000ից) ա­ւե­լի զո­հե­րի դի­մաց հե­րո­սա­կան ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան ժա­մա­նակ զո­հուեց 18 հայ մար­տիկ, փրկո­ւեց շրջա­կայ 7 հայ­կա­կան գիւ­ղե­րից տե­ղում ա­պաս­տա­նած 4158 հայ:

­Մենք միայն կա­րող ենք պատ­կե­րաց­նել ֆրան­սիա­ցի զի­նո­ւո­րա­կան­նե­րի ան­կեղծ զար­ման­քը, երբ մար­տա­նա­ւե­րի վրայ ըն­դու­նում էին ի­րենց իսկ «հա­րա­զատ» հրա­ցան­նե­րով զի­նո­ւած ե­րէ­կո­ւայ գիւ­ղա­ցի­նե­րին` ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան հե­րոս մար­տիկ­նե­րին:
­Մէկ տա­րի անց ­Կիպ­րո­սի ­Մո­նար­կա բնա­կա­վայ­րում նրանք մօտ 600 մար­տիկ­նե­րով դեռ պի­տի կազ­մեն Ա­րե­ւե­լեան ­Լե­գէո­նի կո­րի­զը, ա­պա վե­րա­ծո­ւե­լով ­Հայ­կա­կան ­Լե­գէո­նի ար­դէն ֆրան­սիա­կան ծա­ռա­յու­թեան ան­ցած եւ հե­տա­գա­յում բրի­գա­դի գե­նե­րա­լի կո­չում ստա­ցած ­Մով­սէս ­Տէր-­Գա­լուս­տեա­նի հրա­մա­նա­տա­րու­թեամբ պի­տի մաս­նակ­ցեն ­Պա­ղես­տի­նի ճա­կա­տում մղուած մար­տե­րին, հե­րո­սա­բար գրա­ւեն Ա­րա­րա­յի բարձ­րունք­նե­րը եւ ա­զա­տագ­րեն ­Պա­ղես­տի­նը, ­Սի­րիան ու ­Լի­բա­նա­նը7:

Ա­մէն դէպ­քում, ժա­մա­նա­կին ­Յու­նաս­տա­նից հաս­ցո­ւած հրա­ցան­նե­րի նշա­նա­կու­թիւնն անգ­նա­հա­տե­լի էր, ինչն իր հեր­թին հան­դի­սա­ցաւ մու­սա­լեռ­ցի­նե­րի յաղ­թա­նա­կը պայ­մա­նա­ւո­րող կա­րե­ւոր գոր­ծօն­նե­րից մէ­կը:
­Կա­րե­լի է մտա­ծել, թէ մու­սա­լեռ­ցի­նե­րի մօտ յայտ­նո­ւած «յու­նա­կան» հրա­ցան­նե­րը դե­ռեւս չէին ներ­կա­յաց­նում այն ողջ խմբա­քա­նա­կը, որ գաղտ­նա­բար ա­ռա­քո­ւել էր ­Յու­նաս­տա­նից: ­Մաս­նա­ւո­րա­պէս, 1915թ. ­Յու­նի­սին ­Շա­պին-­Կա­րա­հի­սա­րի ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան հայ մար­տիկ­նե­րի զէն­քե­րի թւում կրկին յի­շա­տակ­ւում են «յու­նա­կան հրա­ցան­ներ», ա­ռանց, սա­կայն, մաս­նա­ւոր յստա­կեց­ման («­Հե­րո­սա­պա­տում», էջ 153 եւն): Ա­մէն պա­րա­գա­յի, վստա­հա­բար խօս­քը կրկին «Գ­րա» հրա­ցան­նե­րի մա­սին է, քա­նի որ տո­ւեալ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծում յու­նա­կան ար­տադ­րու­թեան ո­րե­ւէ հրա­ցան յայտ­նի չէր8:

Են­թադ­րե­լի է, թէ այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ Ս­վե­դիա­յի շրջանն յու­նա­կան գաղտ­նի ռազ­մա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան ըն­դուն­ման ըն­դա­մէնն ա­ռա­ջին կա­յան­նե­րից էր, որ­տե­ղից այն այլ ճա­նա­պարհ­նե­րով պէտք է փո­խան­ցո­ւէր եւ պա­հես­տա­ւո­րուէր ­Կի­լի­կիա­յում (Ա­դա­նա, ­Զեյ­թուն եւն) ու կայս­րու­թեան խոր­քում գտնո­ւող այլ հայ­կա­կան շրջան­նե­րում:

­Հա­ւա­նա­կան է, թէ ­Շա­պին-­Կա­րա­հի­սարն էլ դրան­ցից մէկն է ե­ղել, ինչ­պէս նաեւ ­Խար­բեր­դը: ­Սա­կայն ա­մէն դէպ­քում խմբա­քա­նա­կի ըն­դուն­ման կա­յա­նի հան­գա­ման­քի տրա­մա­բա­նու­թիւ­նից ել­նե­լով` են­թադ­րե­լի է, թէ, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, զէն­քե­րի պատ­կա­ռե­լի քա­նա­կը պա­հես­տա­ւո­րո­ւել է հէնց տե­ղում: ­Միեւ­նոյն հան­գա­ման­քը նկա­տե­լի էր նաեւ ­Կով­կա­սից Ա­րեւմտեան ­Հա­յաս­տան զէն­քե­րի փո­խադ­րու­թեան պա­րա­գա­յին, երբ ըն­դուն­ման եւ պա­հես­տա­ւոր­ման կենտ­րոնն ա­ւան­դա­բար ­Վանն էր, որն էլ 1915թ. ցե­ղաս­պա­նու­թեան ժա­մա­նակ հան­դի­սա­ցաւ յա­ջող ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թիւն կազ­մա­կեր­պած եւ փրկո­ւած միւս եւ ա­մե­նա­մեծ հայ­կա­կան շրջա­նը:

Ինչ վե­րա­բեր­ւում է Էլ.­Վե­նի­զե­լո­սին եւ հայ­կա­կան ու­ժե­րի հետ նրա ձեռ­նար­կած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ան­նա­խըն­թաց փոր­ձե­րին, ա­պա հարկ է նշել, որ դրանք ոչ թէ դա­դա­րե­ցին, այլ մի նոր թափ ստա­ցան 1918թ­.ից իր ան­կա­խու­թիւնն հռչա­կած ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­Կի­լի­կիա­յի հայ­կա­կան ու­ժե­րի հետ: Եւ կի­զա­կէ­տում կրկին ռազ­մա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւնն էր, ռազ­մա­կան օ­ժան­դա­կու­թեան խմբա­քա­նակ­նե­րի ա­ռա­քու­մը, միեւ­նոյն «Գ­րա» հրա­ցան­նե­րով:

­Սա էլ, թե­րեւս, հաս­տա­տում է, թէ նա­խորդ ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծում ­Վե­նի­զե­լոսն ար­դէն ու­նէր հայ­կա­կան ուղ­ղու­թեամբ նման գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լու ձե­ւա­ւո­րո­ւած փոր­ձա­ռու­թիւն եւ բա­ւա­րար քա­ղա­քա­կան կամք: Ուղ­ղա­կի թար­մաց­ւում էր ժա­մա­նա­կին մշա­կո­ւած ծրա­գիրն ար­դէն ա­ռա­ւել բա­ցա­յայտ պայ­ման­նե­րում ու մեծ ծա­ւալ­նե­րով:

­Յայտ­նի է 1919թ. ­Պի­րէա­յի նա­ւա­հանգստից ­Կի­լի­կիա, մաս­նա­ւո­րա­պէս ­Չորք-­Մար­զո­ւան (Դ­յորթ­յոլ) զէնք-զի­նամ­թեր­քի ա­ռաք­ման մա­սին, ին­չին ներ­կայ է գտնո­ւել ­Վե­նի­զե­լոսն ան­ձամբ, ով այդ ժա­մա­նակ նաեւ պա­տե­րազ­մա­կան նա­խա­րար էր (­Գէոր­գեան, էջ 266)9: Ա­ւե­լի ուշ` 1920թ. Օ­գոս­տո­սին ­Վե­նի­զե­լո­սի ջան­քե­րի շնոր­հիւ «Է­լեֆ­թե­րիա» շո­գե­նա­ւով Հ.Հ. բա­նա­կին էր ան­հա­տոյց ա­ռաք­ւում 10 հա­զար «Գ­րա» հրա­ցան եւ 4 մի­լիոն փամ­փուշտ10:
­Բայց դա ար­դէն այլ պա­տե­րազմ էր եւ այլ ժա­մա­նակ: ­Հա­յոց պե­տա­կա­նու­թեան կար­ճա­տեւ վե­րա­կանգն­ման եւ յու­նա­կան բա­նա­կի ­Փոքր-ա­սիա­կան ար­շա­ւան­քի ժա­մա­նա­կը:

Ծա­նօ­թագ­րու­թիւն­ներ

1) 1918թ. ­Տա­մա­տեա­նը եւ իր գոր­ծա­կից Է­ժէն ­Փա­փա­զեանն Էլ.­Վե­նի­զե­լո­սի հետ քննար­կել են ­Բուլ­ղա­րա­կան բա­նա­կից ­Մա­կե­դո­նա­կան ճա­կա­տում յու­նա­կան կողմն ան­ցած հայ զի­նո­ւոր­նե­րից ա­ռան­ձին զօ­րա­մաս կազ­մա­ւո­րե­լու եւ ­Կի­լի­կիա ափ­հան­ման գոր­ծո­ղու­թիւն ի­րա­կա­նաց­նե­լու հար­ցը (­Ռա­մա­զեան, էջ 148):

2) «Մ­շակ»ի սոյն հա­ղոր­դագ­րու­թիւնն, ըստ ա­մե­նայ­նի, թարգ­մա­նա­բար ար­տատ­պու­թիւնն է ­Պե­տեր­բուր­գում հրա­տա­րա­կո­ւած «­Նո­վո­յէ Վ­րե­մեա» քա­ղա­քա­կան-գրա­կան թեր­թի հրա­պա­րակ­ման:
­Թեր­թի ար­խի­ւա­յին կայ­քէ­ջից 1913թ. ­Նո­յեմ­բե­րի 4ի (նոր տո­մա­րով՝ ­Նո­յեմ­բե­րի 17ի) հա­մա­րում առ­կայ հե­տե­ւեալ ծա­նու­ցու­մի. «­Գեր­մա­նա­ցի ծո­վա­կա­լը հան­դէս է ե­կել որ­պէս հա­յե­րի պաշտ­պան Ա­դա­նա­յում, ի տես թուր­քե­րի յու­զում­նե­րի հայ բնակ­չու­թեան դէմ, նրա՝ զէն­քով ա­պա­հով­ման մա­սին խօ­սակ­ցու­թիւն­նե­րի հե­տե­ւան­քով՝ (ՙГерманский адмирал выступил защитником Армян в Адане, в виду возбуждения Турок против армянского населения, вследствие слухов о снабжении его оружиемՙ, http://starosti.ru/archive.php?y=1913&m=11&d=17):
­Հե­տաքրք­րա­կան է թեր­թի հե­տա­գայ մեկ­նա­բա­նու­թիւ­նը.- «­Գեր­մա­նիա­յի այդ ա­ռա­ջին քայլն ի պաշտ­պա­նու­թիւն քրիս­տո­նեա­նե­րի ու­նի մեծ նշա­նա­կու­թիւն եւ ցոյց է տա­լիս, թէ ինչ­պի­սի՜ գործ­նա­կան նպա­տակ­նե­րի է ծա­ռա­յում ­Մի­ջերկ­րա­կան ծո­վի նոր ռազ­մի նա­ւա­տոր­մը, նաեւ թէ՝ ­Գեր­մա­նիան ո՜ր աս­տի­ճան ըն­դու­նում է ­Թիւր­քիան իր ազ­դե­ցու­թեան ներ­քոյ: Այդ քայ­լը նոյն­պէս ա­պա­ցոյց է, որ ­Գեր­մա­նիան վերց­նում է հա­յե­րին իր հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ, աշ­խա­տե­լով հա­մո­զել նրանց՝ թէ ­Գեր­մա­նիան գոր­ծում է ա­ւե­լի ե­ռան­դով, քան ­Ռու­սաս­տա­նը… ­Չէ կա­րե­լի չող­ջու­նել հա­յե­րի չա­փա­ւո­րու­թիւ­նը, ո­րոնք կա­րող ե­ղան խու­սա­փել խա­բու­սիկ ար­կած­նե­րից եւ պատ­րաստ են սպա­սե­լու Եւ­րո­պա­յի խոս­տա­ցած բա­րե­նո­րո­գում­նե­րին:
­Մեծ պե­տու­թիւն­նե­րը պէտք է, սա­կայն, յի­շեն, որ պէտք է փու­թաց­նել բա­րե­նո­րո­գում­նե­րը, ո­րով­հե­տեւ հա­յե­րի դժո­ւա­րին կա­ցու­թիւ­նը կա­րող է յու­սա­հա­տեց­նել նրանց եւ դրդել այն­պի­սի մի քայ­լի, ո­րից միայն ­Գեր­մա­նիան կա­րող է շա­հել՝ («­Հայ­կա­կան հար­ցը. ­Գեր­մա­նիա­յի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նում», էջ 2):

3) ­Միան­գա­մայն ար­դա­րա­ցի է դէպ­քի առ­թիւ Ս.­Յով­հան­նի­սեա­նի դի­տար­կու­մը. «­Թէեւ յու­նա­կան ռազ­մա­կան նշա­նա­կա­լի ա­ջակ­ցու­թիւ­նը մեր­ժե­լու փաստն ինք­նին մէկ ան­գամ եւս հեր­քում է ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թուր­քա­կան ժխտո­ղա­կա­նու­թեան ա­մե­նա­տա­րա­ծո­ւած թէ­զե­րից մէ­կը՝ իբր հա­յե­րի կող­մից նա­խա­պատ­րաս­տո­ւող ապս­տամ­բու­թեան մա­սին, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիւ, ընդգ­ծենք, որ դեռ Աբ­դուլ ­Հա­մի­դի օ­րօք հա­յու­թեան դէմ սկսո­ւած՝ շա­րու­նա­կա­կան պե­տա­կան ցե­ղաս­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով, հա­յու­թիւ­նը լիար­ժէք բա­րո­յա­կան եւ օ­րի­նա­կան ի­րա­ւունք ու­նէր զէն­քը ձեռ­քին պայ­քա­րե­լու թուր­քա­կան բռնա­տի­րու­թեան եւ ոչն­չաց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ» (­Յով­հան­նի­սեան):

4) «Ըլ­լէօնն» (այլ տար­բե­րա­կով՝ «Ըլ­լօն»), ա­մե­նայն հա­ւա­նա­կա­նու­թեամբ, յու­նա­կան «ա­ռիւ­ծի» (λέων / λιοντάρι) բար­բա­ռա­յին ար­տա­սա­նու­թիւնն է ըստ մու­սա­լեռ­ցի­նե­րի:
Ֆ­րանց ­Վեր­ֆէ­լի «­Մու­սա ­Լե­րան քա­ռա­սուն օ­րը» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան մէջ միեւ­նոյն յու­նա­րէն ի­մաս­տով «Էլ­լեոն» (գեր­մա­նե­րէն բնագ­րում՝ «Elleon») պա­տո­ւա­նունն է շնորհ­ւում ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան փոխ-հրա­մա­նա­տար ­Չաուշ (սեր­ժանտ) ­Նուր­հա­նին (­Վեր­ֆէլ, էջ 355), ով հե­տա­գայ է­ջե­րում յի­շա­տակ­ւում է որ­պէս «­Չաուշ ­Նուր­հան Էլ­լեոն» (անդ, էջ 384, 486, 530, 617, 860) կամ «­Նուր­հան Էլ­լեոն» (անդ, էջ 514, 755): Ըստ ա­մե­նայ­նի՝ այս կերպ է մարմ­նա­ւո­րո­ւել տուեալ մա­կա­նու­նը կրած մու­սա­լեռ­ցի նա­հա­տակ մար­տիկ ­Յա­կոբ ­Կա­րա­գեո­զեա­նի կեր­պա­րը:

5) ­Վեր­ֆէ­լի վէ­պում ան­գամ յի­շա­տակ­ւում են «յու­նա­կան հրա­ցան­նե­րը», միայն թէ փոքր-ինչ ա­ղա­ւա­ղո­ւած «քա­րա» ձե­ւով (­Վեր­ֆէլ, էջ 177, 320, 486), ինչն առ­կայ է գեր­մա­նե­րէն բնագ­րում (griechische Karagewehre): Գ­րե­թէ կրկնա­կի ան­գամ ա­ւե­լի է ներ­կա­յաց­ւում դրանց թի­ւը. «­Յի­սուն մաու­զէր-հրա­ցան, եր­կու հա­րիւր յի­սուն յու­նա­կան «քա­րա» հրա­ցան: Ա­մէն մէ­կի հա­մար ե­րե­սուն փամփշ­տա­կալ, այ­սինքն՝ հա­րիւր յի­սուն կրա­կոց» (անդ, էջ 177):

6) ­Տե՜ս, օ­րի­նակ, մու­սա­լեռ­ցի ­Յով­հան­նէս Իփ­րե­ջեա­նի պատ­մա­ծը (http://www.armeniapedia. org/wiki/The_Armenian_Genocide:_Testimonies_of_the_Eye-Witness_Survivors_-_Testimonies_150-199):

7) ­Մով­սէս ­Տէր-­Գա­լուս­տեան (1895-1984)` յայտ­նի «Ա. ­Լէյ­լա­նի» գրչա­նո­ւամբ, ծնուն­դով ­Մու­սա ­Լե­րան Եո­ղուն-Օ­լուք գիւ­ղից, տե­ղում Հ.Յ.Դ. կազ­մա­կեր­պու­թեան հիմ­նա­դիր­նե­րից: 1915թ. ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թեան զի­նո­ւո­րա­կան ղե­կա­վարն էր, այ­նու­հե­տեւ ­Հայ­կա­կան ­Լե­գէո­նի հիմ­նա­դիր­նե­րից մէ­կը: Աչ­քի է ըն­կել 1918թ. Ա­րա­րա­յի ճա­կա­տա­մար­տում, ար­տա­հերթ ար­ժա­նա­ցել Ֆ­րան­սիա­կան բա­նա­կի սպա­յա­կան կո­չում­նե­րի, միակ լե­գէո­նա­կա­նը, ում շնոր­հո­ւել է բրի­գա­դի գե­նե­րա­լի կո­չում: Ֆ­րան­սիա­կան տի­րա­պե­տու­թեան ժա­մա­նա­կա­հա­տո­ւա­ծում ե­ղել է ­Մու­սա ­Լե­րան շրջա­նի կա­ռա­վա­րի­չը, ա­պա 1939թ. ­Թուր­քիա­յին Ա­լեք­սանդ­րե­թի գա­ւա­ռի կցու­մից յե­տոյ՝ բնակ­չու­թեան հետ գաղ­թել եւ ­Լի­բա­նա­նում հիմ­նել է Այն­ճար գիւ­ղա­քա­ղա­քը: ­Բազ­միցս ընտ­րո­ւել է ­Սի­րիա­յի եւ ­Լի­բա­նա­նի խորհր­դա­րան­նե­րի պատ­գա­մա­ւոր:

8) ­Յա­կոբ Օ­շա­կանն իր «Մ­նա­ցոր­դաց» ե­ռա­հա­տոր վէ­պում, հայ­կա­կան ինք­նա­պաշտ­պա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­ներն իր հայ­րե­նի Պ­րու­սա­յի շրջա­նում նկա­րագ­րե­լով՝ բազ­միցս նշում է «Գ­րա» հրա­ցան­նե­րը, դրանք միան­շա­նակ եւս ներ­կա­յաց­նե­լով իբր յու­նա­կան եւ եր­բեմն շփո­թե­լով «­Մար­տին»նե­րի հետ («յու­նա­կան կրա մար­թին­ներ», «յու­նա­կան մար­թին­ներ»): Օ­շա­կանն ա­ռանձ­նա­յա­տուկ կեր­պով է նկա­րագ­րում «յու­նա­կան կրա­նե­րուն դժո­խա­յին գո­ռո­ցը» եւ կրա­կա­յին ա­ռա­ւե­լու­թիւ­նը «տար­փող, յու­նա­կան կրա մար­թին­նե­րուն, կարճ ի­րենց հա­սա­կին մէջ աշ­խարհ մը ո­րոտ պահ դրած ու խու­ճա­պըն­կէց: Ա­նոնց փամ­փուշ­տը մի­սե­րը բզիկ-բզիկ կը բե­րէր ու կը նպաս­տէր ա­րագ ընկր­կե­լու թշնա­մին» (www.digilib.am/book/755/780/10023/?lang=en):

9) ­Կի­լի­կեան ուղ­ղու­թիւ­նը յու­նա­կան ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րի հա­մար հե­տաքրք­րու­թիւն էր ներ­կա­յաց­նում առ­նո­ւազն նաեւ 1920-21թթ., այդ թւում եւ հայ գոր­ծա­կից­նե­րի շնոր­հիւ: Օ­րի­նակ, ­Փոքր-ա­սիա­կան ար­շա­ւան­քի ըն­թաց­քում յու­նա­կան ռազ­մա­կան հե­տա­խու­զու­թեան ծա­ռա­յու­թեան հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցած յայտ­նի ­Միհ­րան Ս­վազ­լեա­նի (Ս­վազ­լի) կող­մից 1921թ. ա­ռա­ջար­կո­ւել է գաղտ­նի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի ի­րա­կա­նաց­ման նպա­տա­կով ­Կի­լի­կիա­յի հա­յե­րից եւ յոյ­նե­րից կազ­մա­ւո­րել մար­տա­կան (դի­վեր­սիոն-հե­տա­խու­զա­կան) խմբեր, ո­րոնք պետք է գոր­ծէին Ա­դա­նա­յի եւ Ա­լեք­սանդ­րե­թի շրջան­նե­րում: ­Տո­ւեալ խմբե­րի եւ, ընդ­հան­րա­պէս, գաղտ­նի գոր­ծա­կա­լա­կան ցան­ցի ղե­կա­վար­ման կենտ­րո­նը պէտք է գտնո­ւէր ­Կիպ­րո­սում:
Այս­պէս թէ այն­պէս, 1921թ. ­Մար­տից ­Յու­նաս­տա­նի զի­նո­ւո­րա­կան նա­խա­րա­րու­թեան եւ բրի­տա­նա­կան հե­տա­խու­զա­կան ծա­ռա­յու­թեան փո­խա­դարձ հա­մա­ձայ­նու­թեամբ, ­Կի­լի­կիա­յում կազ­մա­ւո­րո­ւել է հայ-յու­նա­կան գաղտ­նի մար­տա­խումբ, ո­րը յա­տուկ գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ պէտք է ի­րա­կա­նաց­նէր տա­րա­ծաշր­ջա­նում ֆրան­սիա­կան զօր­քե­րի նա­հան­ջի եւ քե­մա­լա­կան ու­ժե­րի ա­ռաջ­խա­ղաց­ման դէպ­քում:
1921թ. ­Յու­նի­սին ­Կիպ­րո­սից սպա­ռա­զի­նու­թեան խմբա­քա­նակ է հաս­ցո­ւել ­Կի­լի­կիա, ո­րը պա­հես­տա­ւո­րո­ւել է ­Դորթ-Եո­լի շրջա­նի քրիս­տո­նէա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րում, յայտ­նի են նաեւ յոյն գոր­ծա­կալ­նե­րի ներ­թա­փանց­ման դէպ­քեր: ­Սա­կայն 1921թ. ­Դեկ­տեմ­բե­րին հայ-յու­նա­կան տո­ւեալ գաղտ­նի կա­ռոյ­ցը բա­ցա­յայ­տո­ւել է թուր­քե­րի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հա­կուած ֆրան­սիա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի կող­մից, բազ­մա­թիւ ան­դամ­ներ ձեր­բա­կա­լո­ւել են, իսկ սպա­ռա­զի­նու­թիւնն` առգ­րա­ւո­ւել (­Ռա­մա­զեան, էջ 208):
10) ­Թե­մա­յի վե­րա­բե­րեալ ա­ռա­ւել ըն­դար­ձակ` Hassiotis I., Shared Illusions: Greek-Armenian Co-operation in Asia Minor and the Caucasus (1917-1922) / In: Greece and Great Britain during World War I, p. 139-191, ed. by the Institute for Balkan Studies. Thessaloniki, 1985; ­Յու­նա­կան ար­խի­ւա­յին փաս­տաթղ­թեր հայ-յու­նա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րի մա­սին Ա­ռա­ջին ­Հան­րա­պե­տու­թեան շրջա­նում (1918-1920), թարգ­մա­նու­թիւն յու­նա­րէ­նից Հ.­Բար­թի­կեա­նի, Ե­րե­ւան, 1998, ինչ­պէս նաեւ ­Ռա­մա­զեա­նի նշո­ւած աշ­խա­տու­թեան էջ 168-70:

Օգ­տա­գոր­ծո­ւած գրա­կա­նու­թեան ցանկ

Անդ­րէա­սեան Տ., «­Զէյ­թու­նի տա­րագ­րու­թիւ­նը եւ ­Սո­ւէ­տիոյ ապս­տամ­բու­թիւ­նը», ­Հա­լէպ, 1935։
­Գա­սար­ճեան Ա., «Անձ­նա­կան յու­շեր»։ (http://www.houshamadyan.org/arm/mapottomanempire/ adanavilayet/sandjakofsis/voices/ashodkasardjianmemoirs.html)
­Գէոր­գեան Կ., «­Յու­նա­հայ գա­ղու­թը», «Ա­մէ­նուն տա­րե­գիր­քը» (էջ 251-440), Է. տա­րի, ­Պէյ­րութ, 1960։
Ե­սա­յեան Զ., «­Մու­րա­տի ճամ­բոր­դու­թիւ­նը ­Սը­վա­զէն ­Պա­թում», ­Պէյ­րութ, 1969։
­Թաշ­ճեան Վ., «­Կեան­քը ­Խար­բեր­դի շրջա­նին մէջ, 1908-1915»։ (http://www.houshamadyan.org/ arm/mapottomanempire/vilayetofmamuratulaziz-harput/harput-kaza/politicallife/ottomanconstitution.html)
Իս­կէն­տէ­րեան Յ., «­Սո­ւէ­տիոյ ապս­տամ­բու­թիւ­նը», ­Գա­հի­րէ, 1915։
­Խա­սիո­տիս Ի.Կ., «­Պատ­մա­կան ա­ւան­դոյթ եւ քա­ղա­քա­կան ի­րա­պաշ­տու­թիւն. ­Յու­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցի վե­րա­բե­րեալ (1876-1996)», Ե­րե­ւան, 2012։
«­Հայ­կա­կան հար­ցը. ­Գեր­մա­նիա­յի քա­ղա­քա­կա­նու­թիւ­նը ­Հա­յաս­տա­նում», «Մ­շակ», թիւ 250, ­Շա­բաթ, 9 ­Նո­յեմ­բե­րի, էջ 2, ­Թիֆ­լիս, 1913։ (http://tert.nla.am/archive/HGG%20TERT/mshak%20tiflis/ 1913/1913 (250).pdf)
«­Հե­րո­սա­պա­տում ­Մեծ Ե­ղեռ­նի», ­Պէյ­րութ, 1978։
­Յով­հան­նի­սեան Ս., «Ինչ­պէ՞ս ձա­խո­ղո­ւեց 1913 թ. ­Կի­լի­կիա­յի հա­յե­րին զէն­քով օգ­նե­լու յոյ­նե­րի փոր­ձը, 2015։
(http://armeniangenocide100.org/how-greeks-attempt-of-assis…/)
­Մով­սէս ­Տէր-­Գա­լուս­տեան (Ա. ­Լեյ­լա­նի), ­Լի­բա­նան, 2004։
­Պուր­սա­լեան Յ.Գ., «­Մու­սա-­Լե­րան հե­րո­սա­մար­տը», Այն­ճար, 2004
­Ռա­մա­զեան Ս., «­Հայ-յու­նա­կան ռազ­մա­կան առն­չու­թիւն­նե­րի եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան պատ­մու­թիւն», Ա­թէնք, 2010։
­Սա­րա­ֆեան Գ., «­Պատ­մու­թիւն Այն­թէ­պի հա­յոց», հ. Ա, ­Լոս Ան­ճե­լըս, 1953։
­Վեր­ֆէլ Ֆ., «­Մու­սա ­Լե­րան քա­ռա­սուն օ­րը, գեր­մա­նե­րէ­նից թարգ­մա­նեց՝ Պ.­Մի­քա­յէ­լեան, Ե­րե­ւան, 1964։
Օ­շա­կան Յ., «Մ­նա­ցոր­դաց». վէպ մեր ժա­մա­նակ­նե­րէն, Գ. հա­տոր, «Ա­րիւ­նի ճամ­բով», ­Գա­հի­րէ, 1933։
Μουσείο Μπενάκη – Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, φάκ. 219-64 (www.venizelosarchives.gr/rec. asp?id=62099)
«Новое Время», 17 (04) ноября 1913 г. (http://starosti.ru/archive.php?y=1913&m=11&d=17)