altԹուր­քիոյ զբօ­սաշր­ջու­թիւ­նը մեծ կո­րուստ­ներ կը կրէ ­Ռու­սիոյ հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ առ­կայ ճգնա­ժա­մի եւ պար­բե­րա­բար կրկնո­

«­Նոր ­Յա­ռաջ».- Ֆ­րան­սա­կան «Telerama» շա­բա­թա­թեր­թին իր տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցին մէջ, ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վար ­Կու­սակ­ցու­թեան (HDP) կու­սակ­ցու­թեան ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան զգա­յա­ցունց հաս­տա­տում­ներ կա­տա­րած է:

Զ­րոյ­ցը վա­րած լրագ­րող Օ­լի­վիէ ­Փաս­քալ-­Մուս­լար նախ նշած է, թէ գաղ­թա­կան­նե­րու տագ­նա­պին գծով ­Թուր­քիան անշր­ջան­ցե­լի դար­ձած է Եւ­րո­պա­յի հա­մար. բայց ար­դեօք վեր­ջինս լաւ կշռա՞ծ է հա­ւա­նա­կան հե­տե­ւանք­նե­րը այն «դա­շինք»ին, զոր կ­՛ու­զէ կնքել բռնա­կալ, սադ­րող, հա­լա­ծախ­տէ տա­ռա­պող նա­խա­գահ Էր­տո­ղա­նի հետ: Ն­կա­րագ­րե­լով Էր­տո­ղա­նը՝ ­Փայ­լան մէկ առ մէկ թո­ւած է ա­նոր տա­րի­նե­րու վրայ եր­կա­րող յատ­կան­շա­կան բո­լոր դէպ­քե­րը, դիր­քո­րո­շում­նե­րը, ռազ­մա­վա­րու­թիւն­

Թր­քա­կան «­Տե­մոք­րաթ­հա­պեր» կայ­քը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Թուր­քիոյ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը հա­յե­րուն վի­րա­ւո­րե­լու հիմ­նա­ւո­րու­մով ­Պոլ­սոյ ­Չաղ­լա­յան ար­դա­րա­դա­տու­թեան պա­լատ դա­տա­կան հայց ներ­կա­յա­ցու­ցած է` ­Թուր­քիոյ վար­չա­պետ Ահ­մեթ ­Տա­ւու­թօղ­լո­ւի եւ Աշ­քա­լէի քա­ղա­քա­պետ Էն­վեր ­Պա­շա­րա­նի դէմ:

altԹր­քա­կան ոս­տի­կա­նու­թիւ­նը ­Շա­բաթ օր դար­ձեալ ար­ցուն­քա­բեր կազ օգ­տա­գոր­ծած է՝ ցրո­ւե­լու հա­մար «­Զա­ման» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րա­տան առ­ջեւ հա­ւա­քո­ւած ցու­ցա­րար­նե­րը, ո­րոնք կը բո­ղո­քէին ա­պա­հո­վա­կան ու­ժե­րուն կող­մէ խմբագ­րա­տան գրաւ­ման

altԹուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ, ազ­գա­յին խտրա­կա­նու­թիւն­նե­րու գծով, Մարտ 3ին դար­ձեալ վէճ մը ծա­գած է: Քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան Կու­սակ­ցու­թե­նէն հայ պատ­գա­մա­ւոր Կա­րօ Փայ­լան նախ ցու­ցադ­րած է շէն­քի մը պա­տին վրայ «հայ փի­ճեր» գրու­