altՈւյ­կար ­Կիւլ­թե­քին «Ա­կօս» թեր­թին մէջ կը գրէ, թէ հա­կա­ռակ ա­նոր, որ զի­նեալ բա­խում­նե­րը դադ­րած են, ­Տիգ­րա­նա­կեր­տի միջ­նա­բեր­դեան ­Սուր թա­ղա­մա­սի պա­շար­ման վի­ճա­կը ցարդ կը շա­րու­նա­կո­ւի:

altԱպ­րիլ 19ին սկսաւ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թեան դա­տա­վա­րու­թեան նոր շրջա­նը, ո­րու ըն­թաց­քին պի­տի դա­տո­ւին 34 պե­տա­կան պաշ­տօ­նեա­ներ, ո­րոնց­մէ ութն ար­դէն իսկ ձեր­բա­կա­լեալ վի­ճա­կի մէջ։ ­Պոլ­սոյ «­Մար­մա­րա» օ­րա­թեր­թը կը հա­ղոր­դէ, թէ ե­ռօ­րեայ

Ատր­պէյ­ճա­նի գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր՝ ­Ժո­ղովր­դա­կան ­Ճա­կատ կու­սակ­ցու­թեան ա­ռաջ­նորդ Ա­լի ­Քե­րիմ­լի, ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կին կող­մէ սան­ձա­զեր­ծուած ապ­րի­լեան յար­ձակ­ման որ­պէս հե­տե­ւանք մեծ թի­ւով զի­նուոր­նե­րու եւ ռազ­մա­կան սար­քե­րու կո­րուս­տին ա­ռըն­չու­թեամբ՝ յայ­տա­

Քր­տա­մէտ HDP կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ ­Սէ­լա­հատ­տին ­Տէ­միր­թաշ, ար­ցա­խեան վեր­ջին դէպ­քե­րէն ետք, ար­տա­յայ­տո­ւե­լով հար­ցին մա­սին՝ ը­սած է, թէ Ատրպէյ­ճան պէտք է հրա­ժա­րի ­Ղա­րա­բա­ղէն, յի­շեցնե­լով որ ան ինք­նա­վար շրջան է: Այս դիր­քո­րո­շու­մը բնա­կա­նա­բար բուռն զայ­րոյթ պատ­ճա­ռած է թուր­քե­րուն, ո­րոնք

altԱտր­պէյ­ճա­նի գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր ­Ժո­ղովրդա­կան ­Ճա­կատ կու­սակ­ցու­թեան ղե­կա­վար Ա­լի ­Քե­րիմ­լի, ղա­րա­բա­ղեան ճա­կա­տին վրայ վեր­ջին օ­րե­