­altԹուր­քիոյ մէջ գոր­ծող հայ­կա­կան «­Նոր ­Զար­թօնք» կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը յայ­տա­րա­րու­թիւն մը կա­տա­րած է՝ դա­տա­պար­տե­լով ­Թուր­քիոյ խորհրդա­րա­նին մէջ կա­տա­րո­ւած յար­ձա­կու­մը՝ քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան պոլ­սա­հայ պատ­

Վեր­ջին եր­կու տաս­նա­մեակ­նե­րուն թրքա­կան բա­նա­կին մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած է խորհր­դա­ւոր պայ­ման­նե­րու տակ մա­հա­ցած զի­նո­ւոր­նե­րու 2220 դէպք, ո­րոնց 80 առ հա­րիւր հա­մե­մա­տու­թեան ինք­նու­թիւ­նը կը պատ­կա­նի հայ, քիւրտ եւ ա­լե­ւի զի­նուոր­նե­րու: ­Խորհր­դա­ւոր մահուան այս դէպ­քե­րը ո­րոշ կաս­կած­ներ կը յա­րու­ցեն թրքա­կան բա­

­Վեր­ջին շրջա­նին, ­Թուր­քիոյ ոս­կեր­չա­կան ար­տադ­րան­քին վրայ ­Ռու­սիոյ կող­մէ կի­րա­ռո­ւող բարձր մաք­սա­տուր­քե­րուն պատ­ճա­ռով, դժո­ւա­րա­ցած է թրքա­կան ար­տադ­րան­քին ար­տա­հա­նու­մը դէ­պի ­Ռու­սիա:

Ըստ ermenihaber.amի՝ թրքա­կան «Hurriyet» թեր­թը կը նշէ, որ ­Պոլ­սոյ յայտ­նի «­Փակ շու­կայ»ի (­Քա­փա­լը չար­շը) ոս­կե­րիչ­նե­րը ար­տադ­րու­թիւն կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար հա­

altԹր­քա­կան «­Պիա­նեթ» կայ­քին հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին, քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան հայ ե­րես­փո­խան ­Կա­րօ ­Փայ­լան յայ­տա­րա­րած է, որ ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նին մէջ ­Սահ­մա­նադ­րա­կան ­Յանձ­նա­խում­բի նիս­տի

altԱտր­պէյ­ճա­նի մէջ ապ­շած են Ապ­րի­լի սկիզ­բը ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան դէմ ատր­պէյ­ճա­նա­կան զի­նո­ւած ու­ժե­րու սան­ձա­զեր­ծած ռազ­մա­կան յար­ձակ­ման ա­ռա­ջին իսկ օ­րը 100է ա­ւե­լի զին­ծա­ռա­յող­նե­րու կո­րուս­տի մա­սին հա­մա­ցան­ցի վրայ յայտ­նո­ւած տո­