Ատր­պէյ­ճա­նի մայ­րա­քա­ղաք Պա­քո­ւի մի­ջազ­գա­յին օ­դա­կա­յա­նին մէջ, Մարտ 30ին, ոս­տի­կա­նու­թեան կող­մէ հսկո­ղու­թեան տակ առ­նո­ւե­ցաւ այ­լա­խոհ գրա­գէտ Էք­րեմ Այ­լիշ­լի, որ իր ա­ւագ որդ­ւոյն՝ Ի­լիա­սի ու­ղեկ­ցու­թեամբ, պի­տի մեկ­նէր Վե­նե­տիկ, մի­ջազ­գա­յին գրա­կան փա­ռա­տօ­նի մը մաս­նակ­ցե­լու հա­մար։

­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ պատ­գա­մա­ւոր, քրտա­մէտ ­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովրդա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ­Կա­րօ ­Փայ­լան

alt7 ­Մար­տին, Ատր­պէյ­ճա­նի ­Ղա­զա­խի շրջա­նին մէջ, մա­հա­ցած են զի­նո­ւոր­ներ ­Կա­լիպ ­Լա­յիմ օղ­լու ­Զուլ­ֆու­կա­րով (ծնեալ 1992ին) եւ ­Կա­ֆա­րա­լի Ին­թի­կամ օղ­լու ­Հա­ճիեւ (ծնեալ 1997ին): Այս մա­սին գրած են ատր­պէյ­ճա­նա­կան լրատուա­մի­ջոց­նե­րը՝ յղում կա­տա­րե­լով

altՊոլ­սոյ «Ա­կօս» շա­բա­թա­թեր­թը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Ույ­կար ­Կիւլ­թե­քի հա­ղորդ­ման հա­մա­ձայն՝ ­Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը, 25 ­Մար­տին տուած մէկ ո­րո­շու­մով, պե­տա­կա­նա­ցու­ցած է ­Տիգ­րա­նա­կեր­տի ­Սուր թա­ղա­մա­սին մէջ գտնո­ւող 6300 կա­ռոյց­ներ

altԹուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր՝ Հան­րա­պե­տա­կան- Ժո­ղովըր­դա­յին Կու­սակ­ցու­թեան պատ­գա­մա­ւոր Կա­յէ Ուս­լու, Մարտ 22ին Պ­րիւք­սէ­լի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­հա­բեկ­չա­կան յար­ձա­կում­նե­րուն գծով, մե­ղադ­րած է Թուր­քիոյ նա­խա­գահ Ռե­չեփ Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նը: