­altՏե­սա­կան ու կի­րա­ռա­կան տար­րա­բա­նու­թեան եւ բնա­գի­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին միու­թիւն­նե­րը ­Յու­նիս 8ին միաս­նա­բար յայ­տա­րա­րե­ցին, թէ ան­ցեալ ­Յու­նո­ւա­րին հաս­տա­տո­ւած քի­միա­կան չորս նոր տար­րե­րուն ա­նուն­նե­րը ո­րո­շո­ւած են ար­դէն, եւ թէ ա­նոնց­մէ մէ­կը պի­

altԱր­ցա­խի քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք Հ.Բ.Ը.Մ.ի նա­խա­ձեռ­նած Ար­ցա­խին օ­ժան­դա­կե­լու ար­շա­ւէն (‪#‎Help‬ Artsakh) ցարդ գո­յա­ցած է 325.000 տո­լա­րի գու­մար մը, մինչ դրա­մա­հա­ւա­քի եւ օ­ժան­դա­կու­թիւն­նե­րը տեղ հասց­նե­լու աշ­խա­տանք­նե­րը կը շա­րու­նա­

­altՔիմ ­Քար­տա­շեան յա­տուկ շնոր­հա­կա­լու­թեան ար­ժա­նա­ցած է ­Լոս Ան­ճե­լը­սի ­Ման­կա­կան ­Հի­ւան­դա­նո­ցին օգ­նե­լուն հա­մար: ­Հի­ւան­դա­նո­ցի նա­խա­գահ ­Փօլ ­Վի­վիա­նօ, հի­ւան­դա­նո­ցի պա­տո­ւոյ դես­պան­նե­րուն հետ հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ, ­Քիմ ­Քար­տա­շեա­նին նո­

­altԳեր­մա­նիան հա­կա­դար­ձած է ­Պուն­տես­թա­կի կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մէն յե­տոյ ­Թուր­քիոյ մէջ բարձ­րա­ցած վի­րա­ւո­րանք­նե­րու

­altՍու­րիոյ նա­խա­գահ ­Պաշ­շար ալ Ա­սատ, անդ­րա­դառ­նա­լով ­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­նի սահ­մա­նադ­րա­կան երկ­րորդ նստաշր­ջա­նի ա­ռա­ջին նիս­տին, շեշ­տեց, որ ­Սու­րիոյ ժո­ղո­վուր­դը ան­գամ մը եւս զար­մա­ցուց աշ­խար­հը` ան­նա­խա­դէպ մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րե­լով ­Սու­րիոյ խորհր­դա­րա­