altՄիա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գա­պետ ­Ճե­րի Պ­րաուն, նա­հան­գի 2016-2017 թո­ւա­կա­նի պիւտ­ճէէն, 1 մի­լիոն տո­լար յատ­կա­ցու­ցած է Կ­լեն­տէյլ քա­ղա­քին մէջ ­Հայ-Ա­մե­րի­կեան ­Թան­գա­րա­նի կա­ռուց­ման նա­խա­գի­ծին:

altՀ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը տա­րա­ծած է յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր կոչ կ’ուղ­ղէ ա­մե­րի­կա­հա­յե­րուն եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րուն՝ այ­ցե­լե­լու anca.org/paylan կայ­քը ու պա­հան­ջե­լու, որ ­Պետ­քար­տու­ղա­րու­թիւ­նը եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց

­altԳեր­ման փաս­տա­բան­նե­րը՝ դաշ­նա­յին եւ նա­հան­գա­յին պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու, մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րու, բժիշկ­նե­րու, գիտ­նա­կան­նե­րու ու զո­հե­րու հա­րա­զատ­նե­րու ա­նու­նով, ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղա­նին ու թուրք քա­ղա­քա­կան այլ գոր­ծիչ­

alt16 ­Յու­նի­սին, Ի­տա­լիոյ ­Վե­րո­նա քա­ղա­քին մէջ կա­յա­ցած է փո­ղո­ցի մը ա­նուա­նա­կո­չու­թիւ­նը։ ­Փո­ղո­ցը կո­չո­ւած է ջղա­յին հի­ւան­դու­թիւն­նե­րու մաս­նա­գէտ, ­Վե­րո­նա­յի հա­մալ­սա­րա­նի ա­ռա­ջին վե­րա­տե­սուչ Հ­րայր ­Թեր­զեա­նի ա­նու­նով։

 

 

­Հա­յաս­տան կա­տա­րած իր այ­ցի ըն­թաց­քին, Ֆ­րան­չիս­կոս ­Պա­պը ցոյց տո­ւաւ, թէ «Հ­ռո­մի ­Պա­պե­րը ի՛նչ պէտք է ը­նեն` ­Չա­րը կո­չե­լով իր ա­նու­նով»: Այս մա­սին, ըստ News.amի, Boston Heraldի իր սիւ­նա­կին մէջ գրած է ­Ճոյ ­Ֆի­ջե­րալտ: