altԱտր­պէյ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծո­ւած Ապ­րի­լեան պա­տե­րազ­մի ա­ռա­ջին իսկ օ­րե­րէն, ­Ռու­սիոյ Կ­րաս­նո­տա­րի շրջա­նի հայ հա­մայն­քը շտա­պեց օգ­նու­թեան ձեռք մեկ­նե­լու ­Հա­յաս­տա­նին եւ Ար­ցա­խին: ­Ցու­ցա­բե­րուած օգ­նու­թիւ­նը` շուրջ 30 թոն, սննդամ­թեր­քի, կեն­ցա­ղա­

­altՀայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ւան­դու­թեան հա­մա­ձայն, ա­մէն տա­րի, Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, հայ ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ տե­ղի կ­՛ու­նե­նան ­Հայ­րա­պե­տա­կան ­Մաղ­թան­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն­ներ:

­altՀա­յաս­տան իր այ­ցե­լու­թեան նա­խօ­րեա­կին, Ֆ­րան­սիս­կոս ­Պա­պը ուղ­ղած է հե­տե­ւեալ ու­ղեր­ձը.
«­Սի­րե­լի՛ եղ­բայր­ներ եւ քոյ­րեր, քա­նի մը օր ետք մեծ ու­րա­խու­թեամբ պի­տի ըլ­լամ ձե­զի հետ, ­Հա­յաս­տա­նի մէջ:

­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի «­Թե­ւա­նիկ» ժա­պա­ւէ­նը պի­տի մաս­նակ­ցի 7-9 ­Յու­լի­սին ռու­սա­կան ­Վո­լոգ­տա շրջա­նին մէջ կա­յա­նա­լիք «­Վոյ­սըզ» եւ­րո­պա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան շար­ժա­պատ­կե­րի 7րդ ­փա­ռա­տօ­նին:

«­Թե­ւա­նիկ»ը կը պատ­մէ ­Ղա­րա­բա­ղեան պա­տե­րազ­մի տա­րի­նե­րուն մա­սին, հոն ներ­կա­յա­ցուած են ե­րեք պատ­կեր­ներ եւ ի­րա­կա­նու­թիւն­ներ, ա­նոնց մէջ հիմ­նա­կան դեր

altԱ­մե­րի­կա­ցի այն քոնկ­րէ­սա­կան­նե­րը, ո­րոնք 2013ին Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Պա­քու այ­ցե­լած էին, այդ կա­ռա­վա­րու­թեան ետ դար­ձու­ցին ի­րենց ստա­ցած թան­կար­ժէք նո­ւէր­նե­րը, երբ դի­տոր­դա­կան խում­բը յայ­տա­րա­րեց, թէ այդ ու­ղե­ւո­րու­