altԾ­րա­գիր մը, որ տա­րի­նե­րէ ի վեր հե­տապնդո­ւած էր, վեր­ջա­պէս ի­րա­կա­նա­ցո­ւե­ցաւ: Կնքո­ւե­ցաւ հա­մա­ձայ­նա­գի­րը Եր­կու քա­ղաք­նե­րու քա­ցա­քա­պետ­նե­րու կող­մէ Ա­ւի­լիա­նա­յի` Ան­ճե­լօ ­Փաթ­րի­ցիո­յի, ­Սե­ւա­նի` ­Ռու­դիկ ­Ղու­կա­սեա­նի մի­ջեւ, Ա­ւի­լիա­նա­յի խորհրդի պա­լա­տին

­altՄե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ տնտե­սա­ւո­րու­մով` ա­ւար­տին կը մօ­տե­նան ­Նոր ­Կի­լի­կիա բնա­կա­վայ­րի կա­ռուց­ման երկ­րորդ փու­լի աշ­խա­տանք­նե­րը:

altՀ­ռո­մի Սր­բա­զան ­Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆ­րան­սիս­կոս ­Պա­պի ­Հա­յաս­տան այ­ցը լու­սա­բա­նե­լու հա­մար հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած է շուրջ 600 լրագ­րող: Այս մա­սին կը տե­ղե­կա­նանք Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ­Թո­ւի­թը­րի է­ջէն:

altՍաքրամենթօ.- Քալիֆորնիոյ նահանգային խորհրդարանի ամավարկի 4րդ ենթայանձնախումբի ատենապետ Ատրին Նազարեանի գրասենեակը կը տեղեկացնէ, թէ Յունիս 16ին Քալիֆորնիոյ նահանգային խորհրդարանը վաւերացուցած է 2016-2017 տարեշրջանի

altԿաթողիկէ եկեղեցւոյ հոգեւոր առաջնորդ Ֆրանսիսկոս Պապը կոչ ուղղած է հաւատացեալներուն՝ աղօթելու Հայաստան կատարելիք իր այցելութեան համար: Այս լուրը հաղորդած է ansa.it: