altՀ­ռո­մի Սր­բա­զան ­Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆ­րան­սիս­կոս ­Պա­պի ­Հա­յաս­տան այ­ցը լու­սա­բա­նե­լու հա­մար հա­ւա­տար­մագ­րո­ւած է շուրջ 600 լրագ­րող: Այս մա­սին կը տե­ղե­կա­նանք Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան ­Թո­ւի­թը­րի է­ջէն:

­Յի­շեց­նենք, որ Ս. ­Պա­պի ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թիւն այ­ցը պի­տի մեկ­նար­կէ ­Յու­նիս 24ին: Ե­ռօ­րեայ այ­ցի ծի­րէն ներս, Ե­րե­ւա­նի «­Զուարթ­նոց» օ­դա­կա­յանին մէջ դի­մա­ւոր­ման պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թե­նէն ետք, ­Պա­պը պի­տի մեկ­նի ­Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միա­ծին. ­Մայր ­Տա­ճա­րին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ բա­րի գա­լուս­տի` «Հ­րա­շա­փառ»ի ա­րա­րո­ղու­թիւն: ­Նոյն օ­րը ե­րե­կո­յեան Սր­բա­զան ­Քա­հա­նա­յա­պե­տը Հ.Հ. նա­խա­գա­հի նստա­վայ­րին մէջ հան­դի­պում պի­տի ու­նե­նայ նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեա­նի հետ:

Այ­ցի ա­ռա­ջին օ­րը պի­տի ամ­փո­փո­ւի ­Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միած­նի մէջ կա­յա­նա­լիք Ֆ­րան­սիս­կոս ­Պա­պի եւ ­Գա­րե­գին Բ. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի հան­դիպ­մամբ: ­Նոյն օ­րը ե­րե­կո­յեան մայ­րա­քա­ղա­քի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ընդ­հան­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թիւն եւ խա­ղա­ղու­թեան ա­ղօթք: ­Շա­հէ ­Ծայ­րա­գոյն ­Վար­դա­պետ Ա­նա­նեա­նի խօս­քով` «սա Հ­ռո­մի ­Պա­պի հա­յաս­տա­նեան այ­ցի ծի­րէն ներս, թե­րեւս, ա­մե­նա­հան­դի­սա­ւոր ու մար­դա­շատ մի­ջո­ցա­ռումն է»:

­Յու­նիս 26ին, ­Մայր Ա­թոռ Ս. Էջ­միա­ծի­նի մէջ, ­Պա­պը հան­դի­պում պի­տի ու­նե­նայ հայ կա­թո­ղի­կէ ե­պիս­կո­պոս­նե­րու հետ, պի­տի մաս­նակ­ցի Ս. ­Պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան ու ընդ­հա­նուր ճաշ­կե­րոյ­թին` Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի, ­Հա­յաս­տա­նեայց Ա­ռա­քե­լա­կան, ինչ­պէս նաեւ ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ան­դամ­նե­րու ու ­Պա­պա­կան պա­տո­ւի­րա­կու­թեան հետ:

­Նոյն օ­րը կը նա­խա­տե­սուի հա­մա­տեղ յայ­տա­րա­րու­թեան ստո­րագ­րում: ­Յայ­տա­րա­րու­թեան բնա­գի­րը նա­խա­պէս պի­տի տրա­մադ­րո­ւի լրատուա­մի­ջոց­նե­րուն: ­Հովուա­պետ­նե­րը նաեւ ա­ղօթք պի­տի մա­տու­ցա­նեն ­Խոր ­Վի­րա­պի վան­քին մէջ, որ­մէ ետք Հ­ռո­մի Սր­բա­զան ­Քա­հա­նա­յա­պե­տը Ե­րե­ւա­նէն պի­տի մեկ­նի Հ­ռոմ: