Յա­ռա­ջի­կայ Օ­գոս­տո­սին «Եր­կիր եւ Մ­շա­կոյթ» կազ­մա­կե­պու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ «­Սա­պե­րա­թուր» օ­դա­նա­ւա­յին ըն­կե­րու­թիւ­նը Դէ­պի Տիգ­րա­նա­կերտ ուխ­տագ­նա­ցու­թիւն մը կը կազ­մա­կեր­պէ՝ Հա­

«Սահմանադրական փոփոխութիւններու նպատակը՝ կառավարման համակարգը խորհրդարանական համակարգի վերածելն է»

«­Հայ ժո­ղո­վուր­դի դա­տի ի­րա­ւա­տէ­րը Հա­յաս­տա­նի պե­տու­թիւնն է»

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-­րդ տա­րե­լի­ցը սո­վո­րա­կան տա­րե­թիւ չէ եւ ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­

«­Թուր­քիան կը շա­հա­գոր­ծի, յե­տոյ թաշ­կի­նա­կի նման կը շպրտի հա­յե­րին»

­

­Պոլ­սոյ «Ա­կօս» թեր­թի հա­յե­րէն բաժ­նի խմբա­գիր ­Բագ­րատ Էս­տու­կեան, Ա­լին Օ­զի­նեա­նի հետ զրոյ­ցում, խօ­

(­Հար­ցազ­րոյց՝ Ար­ցա­խա­հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Պար­գեւ Արք. Մար­տի­րո­սեա­նի հետ)

Պար­գեւ Արք. Մար­տի­րո­սեան: Ծ­նո­ւել է Սում­կա­յի­թում: Ըն­տա­նի­քով տե­ղա­փո­խո­ւել է Ե­րե­ւան: Սո­վո­րել