«­Մենք ենք մեր հան­րա­պե­տու­թեան տէ­րը եւ մենք ալ ո­րո­շած ենք ա­նոր ա­պա­գան»

Ար­ցա­խի վար­չա­պետ Ա­րա­յիկ Յա­րու­թիւ­նեան ԳԱԼԱին տո­ւած է հար­ցազ­րոյց մը, զոր ամ­բող­ջու­թեամբ կը ներ­կա­յաց­նենք ըն­թեր­ցո­ղի ու­շադ­րու­թեան:

Թր­քա­կան «­Ռա­տի­քալ» թեր­թը, Յու­նիս 26ի իր թի­ւով, հրա­տա­րա­կած է հար­ցազ­րոյց մը Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի դա­տի փաս­տա­բան Ճեմ Սո­ֆո­ւօղ­լո­ւի հետ։ 58ա­մեայ Ճեմ Մու­րատ Սո­ֆո­ւօղ­լու ի­րա­ւա­գի­տու­թեան հե­տե­ւած է Պոլ­սոյ հա­մալ­սա­րա­նին մէջ։ Ներ­կա­յիս Եւ­րո­միու­թեան Ի­րա­ւա­կան Յանձ­նա­ժո­ղո­վի Պոլ­սոյ գրա­սե­

Առա­ջի՞ն ան­գամն է, որ կը մաս­նակցիք արե­ւելա­հայե­րէնի եւ արեւմտա­հայե­րէնի մեր­ձեցման խնդիր­նե­րու ու­սումնա­սիրու­թեան խորհրդա­ժողո­վի մը։ Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թե­նէն ետք այս հար­ցի քննար­կումը, մա­մու­լէն դուրս, լուրջ ու­սումնա­սիրու­թեան առար­կայ դար­ձա՞ծ է։

Կար­ծիք կայ, որ հայ ե­րի­տա­սարդ սե­րուն­դը հա­մե­մա­տա­բար ա­ւե­լի քիչ կը հե­տաքրք­րո­ւի պատ­մու­թեամբ եւ մշա­կոյ­թով, իսկ մեր ժո­ղո­վուր­դին հա­մար, ո­րուն մեծ մա­սը կը գտնո­ւի Հա­յաս­տա­նէն դուրս, այդ մի­տու­մը կրնայ ու­նե­նալ ան­դառ­նա­լի ժխտա­կան հե­տե­ւանք­ներ։ Մեղ­քի ի­րենց բա­ժի­նը, ի հար­կէ, ու­նին ժա­մա­նա­կա­կից ճար­

Հ.Հ. ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Էդ­վարդ Նալ­բան­դեան ծա­ւա­լուն հար­ցազ­րոյց մը տո­ւած է պրա­զի­լիա­կան «Էս­տա­դաօ» պար­բե­րա­կա­նին եւ անդ­րա­դար­ձած է ինչ­պէս Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցին ու այդ շրջա­գ­ծի մէջ նոր թափ ստա­ցած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման հար­ցին, այն­պէս ալ խօ­սած է