­altՀա­յա­գի­տա­կան մե­ծար­ժէք ժա­ռան­գու­թեան տէր՝ բազ­մա­վաս­տակ հե­ղի­նա­կու­թիւն է փրո­ֆե­սոր ­Սի­րար­փի ­Տէր-­Ներ­սէ­սեա­ն, ո­րուն ծննդեան 120ա­մեա­կը կը նշենք ­Սեպ­տեմ­բեր 5ի այս օ­րը։

 

 

alt2 ­Սեպ­տեմ­բե­րը, քա­ռորդ դար ա­ռաջ, ու­ղի եւ վար­քա­գիծ լու­սա­ւո­րող օր մը նո­ւի­րա­գոր­ծեց հա­յոց նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան մէջ, երբ Ար­ցա­խի քա­ջա­րի հա­յու­թիւ­նը հռչա­կեց իր պե­տա­կան ան­կա­խու­թիւ­նը` ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հի­մը դնե­լով։

­altՍեպ­տեմ­բեր 1ի այս օ­րը, 50 տա­րի ա­ռաջ, ­Խորհըր­դա­յին ­Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը պաշ­տօ­նա­կան խնդրագ­րե­րով դի­մեց ­Խորհր­դա­յին ­Միու­թեան կեդ­րո­նա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն՝ Ար­ցա­խը մայր հայ­րե­նի­քին վե­րա­միաց­նե­լու պա­հան­ջով։

 

 

alt31 Օ­գոս­տո­սին, 89 տա­րի ա­ռաջ, թէեւ բարձր ջեր­մաս­տի­ճա­նով տաք ե­ղա­նակ էր Մ. ­Նա­հանգ­նե­րու ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գին Ֆ­րեզ­նօ քա­ղա­քին մէջ, այ­դու­հան­դերձ՝ շատ ցուրտ էր հո­ղը ­Հա­յաս­տան աշ­խար­հէն բե­ւե­ռա­պէս հա­կա­ռակ ուղ­ղու­թեան վրայ գտնո­ւող ծայ­րա­մա­սա­յին այդ հե­ռա­ւոր ա­

altՕ­գոս­տոս 30ի այս օ­րը, 19 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ վախ­ճա­նե­ցաւ հայ բե­մի եւ շար­ժան­կա­րի տա­ղան­դա­ւոր յա­ռա­ջա­պահ­նե­րէն բե­մադ­րիչ Ֆ­րուն­զէ ­Դով­լա­թեան։