­altՀոկ­տեմ­բեր 4ին կ­՚ո­գե­կո­չենք մա­հո­ւան տա­րե­լի­ցը հայ­կա­կան բնան­կար­չու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ վար­պե­տին` ­Գէորգ ­Բա­շին­ջա­ղեա­նի։

­Հա­յաս­տա­նի բնա­կան գե­ղեց­կու­թիւ­նը` Ա­րա­րատ լե­րան վե­հու­թիւ­նը, ­Սե­ւա­նայ լի­ճին խա­ղա­ղու­թիւ­նը եւ յա­ւեր­ժա­կան Ա­նի քա­ղա­քին շքե­ղու­թիւ­նը

alt3 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, 143 տա­րի ա­ռաջ, ­Ռո­տոս­թո­յի մեր­ձա­կայ ­Մալ­կա­րա­յի մէջ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ Ար­տա­շէս ­Յա­րու­թիւ­նեան, որ կո­չո­ւած էր դառ­նա­լու հայ գրա­կա­նու­թեան ա­մէ­նէն ա­րո­ւես­տա­գէտ մտա­ւո­րա­կան­ներէն մէ­կը։

 

altՍեպ­տեմ­բե­րի վեր­ջին եւ ­Հոկ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն, 99 տա­րի ա­ռաջ, Ա­ռա­ջին Աշ­խար­հա­մար­տի բախ­տո­րոշ այն պա­հուն, երբ 1917ի հա­մա­ռու­սա­կան մեծ յե­ղա­փո­խու­թեան հե­տե­ւան­քով աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան քաո­սի մատ­նո­ւած էր ամ­բողջ ­Կով­կա­սը, ­Թիֆ­լի­սի մէջ գու­մա­

­altՀայ գրա­կա­նու­թեան ինք­նա­տիպ դա­սա­կան­նե­րէն է ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան, ո­րուն մա­հուան 87րդ ­տա­րե­լի­ցը կը լրա­նայ այ­սօր։

29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, 1929 թո­ւին, Ե­րե­ւա­նի մէջ 65 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րուն յատ­կա­ցո­ւած ­Պան­թէո­նին մէջ

­altՍեպ­տեմ­բեր 28ի այս օ­րը կը լրա­նայ մա­հո­ւան 69րդ ­տա­րե­լի­ցը հայ մշա­կոյ­թի ճա­նաչ­ման, պահ­պան­ման ու զար­գաց­ման բա­նա­սի­րա­կան մեծ գոր­ծին եւ ազ­գա­յին նո­ւի­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան մար­զին մէջ հսկա­յա­կան եւ մե­ծար­ժէք ա­ւան­դի տէր ­Գա­րե­գին ­Լե­ւո­նեա­նի։