altՀոկ­տեմ­բեր 11ի այս օ­րը, 153 տա­րի ա­ռաջ, ­­Պոլ­սոյ մէջ կեան­քի կո­չո­ւե­ցաւ Ազ­գա­յին Ու­սում­նա­կան ­­Ժո­ղով ա­նու­նով եւ ա­տե­նի հայ մտա­ւո­րա­կա­նու­թեան հե­ղի­նա­կա­ւոր, այ­լեւ ե­րի­տա­սարդ դէմ­քե­րէն բաղ­կա­ցած մար­մին մը, ո­րուն կազ­մու­թիւ­նը նա­խա­տե­սո­ւած էր 1860ին

alt10 ­Հոկտեմբերի այս օ­րը, 61 տա­րի ա­ռաջ, քա­ղա­քա­մայր Ե­րե­ւա­նի մէջ, յի­սուն տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ ար­դի հայ գրա­կա­նու­թեան կա­նա­ցի եւ հա­յա­շո՛ւնչ ձայ­նե­րէն ար­ձա­կա­գիր ­Լիւ­սի ­Թար­գիւլ։

altԻնչ­պէս որ ­Գաս­պար Ի­փէ­կեան կը նշէ իր «­Հա­մազ­գա­յին Օ­րա­ցոյց-­Տա­րե­գիրք»ի յի­շար­ժան թո­ւա­կան­նե­րու շար­քին, ­Հոկտեմբեր 8ի այս օ­րո­ւան զու­գա­դի­պե­ցաւ, 1939ին, «­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Սա­հակ ­Կաթ. ­Խա­պա­յեա­նի հան­գիստ»ը։

altՀոկ­տեմ­բեր 6ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը հա­յոց ժա­մա­նա­կա­կից պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն ա­ռինք­նող հե­րոս­նե­րէն ԲԵԿՈ­Րի։

Ար­ցա­խեան Ա­զա­տա­մար­տի քա­ջա­րի հրա­մա­նա­տա­րի կեր­պա­րը մարմ­նա­ւո­րող ընտ­րեալ­նե­րէն է ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով Ա­շոտ ­Ղու­լեան, որ Ար­ցա­խի

altՀոկ­տեմ­բեր 5ի այս օ­րը, 98 տա­րի ա­ռաջ, ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան նշա­նա­կա­լից զար­գա­ցու­մով յղի թո­ւա­կան մը ե­ղաւ մեր ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան մէջ։