­altՍեպ­տեմ­բեր 19ին, մեր ժո­ղո­վուր­դը կը տօ­նէ տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կա­կան ­Լե­գէո­նի նո­ւա­ճած պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ կա­րե­ւոր յաղ­թա­նա­կի մը՝ հայ ռազ­մա­կան ու­ժին փառ­քի լու­սապ­սակ­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցող Ա­րա­րա­յի ճա­կա­տա­մար­տին։

­altՍեպ­տեմ­բեր 16ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան 194րդ ­տա­րե­դար­ձը հայ գրա­կա­նու­թեան մե­ծար­ժէք դէմ­քե­րէն ­Ծե­րեն­ցի, որ հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րին նո­ւի­րո­ւած իր պատ­մա­վէպ­նե­րով՝ նա­խա­կա­րա­պե­տը դար­ձաւ գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան այդ սե­ռի ճա­ռա­գայ­թու­մին հայ ի­րա­կա­

altՍեպ­տեմ­բեր 14-15ի օ­րե­րուն, 98 տա­րի ա­ռաջ, Անդրկով­կա­սի հա­րաւ-ա­րե­ւե­լեան ամ­բողջ տա­րած­քին վրայ, հայ ժո­ղո­վուր­դը կը դի­մագ­րա­ւէր հա­մաթրքա­կան շար­ժու­մի հա­յա­կուլ յոր­ձան­քին օր­հա­սա­կան վտան­գը։

 

 

alt101 տա­րի ա­ռաջ այս օ­րե­րուն, 12-14 ­Սեպ­տեմ­բեր 1915ին, ա­ւե­լի քան 4 հա­զար հայ մար­դիկ` մա­նուկ եւ ա­լե­հեր, կին թէ տղա­մարդ, ի­րենց զէն­քե­րով եւ փո­խադ­րե­լի ինչ­քե­րով, ա­պաս­տան գտան ֆրան­սա­կան 5 մար­տա­նա­ւե­րու վրայ եւ հե­ռա­ցան ի­րենց հայ­րե­նի դա­

­altՍեպ­տեմ­բեր 13ի օ­րը, 94 տա­րի ա­ռաջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ ար­դի ժա­մա­նակ­նե­րու բար­բա­րո­սա­կան մե­ծա­գոյն ո­ճիր­նե­րէն մէ­կը.-
­Հա­զա­րա­մեակ­նե­րու պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող յու­նա­կան Զ­միւռ­նիա չքնաղ քա­ղա­քը հրկի­զո­ւե­ցաւ եւ հիմ­նա­յա­տակ կոր­ծա­նուե­ցաւ