­altՀայ ժո­ղո­վուր­դի ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի ա­րիւ­նա­լի, այ­լեւ հե­րո­սա­կան պատ­մու­թեան ա­մէ­նէն դառն ու ող­բեր­գա­կան է­ջե­րէն մէ­կը ար­ձա­նագ­րո­ւե­ցաւ 112 տա­րի­ներ ա­ռաջ, ­Յու­լիս 29ի այս օ­րը։

 

 

­altՅու­լիս 28ի այս օ­րը, 104 տա­րի ա­ռաջ, հա­մաշ­խար­հա­յին նաւ­թի շու­կա­յէն ներս մեծ վարկ ու հռչակ վա­յե­լող հայ մը՝ Ս­տե­փան ­Լիա­նո­սեան ա­նու­նով, ­Լոն­տո­նի մէջ հիմ­նեց «­Ռու­սա­կան Գլ­խա­ւոր ­Նաւ­թա­յին ­Քոր­փո­րէյ­շըն (հա­մա­տի­րու­թիւն)»ը։

alt27 ­Յու­լի­սը, 1983 թո­ւա­կա­նին, հիմ­նա­կան դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց ­Հայ ­Դա­տի պայ­քա­րին տա­րեգ­րու­թեան մէջ։
­Յու­լիս 27ի այս օ­րը, 33 տա­րի ա­ռաջ, ­Լիզ­պո­նի մէջ, թրքա­կան դես­պա­նու­թեան հա­մա­լիր շէն­քը ա­րիւ­նա­լի թա­տե­րա­բե­մը դար­ձաւ հայ­

­altՅու­լիս 26ի այս օ­րը, 111 տա­րի ա­ռաջ, հա­յոց հայ­րե­նի­քի գե­ղեց­կա­գոյն շրջան­նե­րէն ­Դի­լի­ջա­նի մէջ, լոյս աշ­խարհ ե­կաւ ­Վախ­թանգ Ա­նա­նեան ա­նու­նով շնոր­հա­լի մա­նուկ մը, որ ի վե­րուստ կո­չո­ւած էր տա­ղան­դա­զարդ իր բար­ձուն­քը նո­ւա­ճե­լու ար­դի հայ գրա­կա­նու­

­altՅու­լիս 25ին, ա­մէն տա­րի, ազ­գա­յին իր ար­ժա­նա­ւո­րու­թեան, ինք­նա­հաս­տատ­ման եւ մար­տու­նա­կու­թեան նա­խան­ձախն­դիր հա­յու­թիւ­նը կը տօ­նէ տա­րե­դար­ձը ­Խա­նա­սո­րի Ար­շա­ւան­քին։