altՕ­գոս­տոս 1918ի ա­ռա­ջին օ­րե­րուն, 98 տա­րի ա­ռաջ, ­Պա­քո­ւի հա­յու­թիւ­նը կե­նաց-մա­հու կռիւ կը մղէր թրքա­կան զօր­քե­րու եւ ա­նոնց զի­նակ­ցած մու­սա­ւա­թա­կան թա­թար­նե­րուն դէմ։

 

 

altՕ­գոս­տոս 4ի այս օ­րը, 94 տա­րի ա­ռաջ, ­Թուր­քես­տա­նի մէջ իր ար­դար պա­տի­ժը կրեց տխրահռ­չակ Էն­վեր փա­շան՝ հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թեան գլխա­ւոր պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն ա­մէ­նէն մո­լե­ռան­դը։

 

 

alt«­Կը նա­հան­ջեն ծնողք, որ­դի, քե­ռի, փե­սայ. կը նա­հան­ջեն բարք, ըմբռ­նում, բա­րո­յա­կան, սէր։ ­Կը նա­հան­ջէ լե­զուն, կը նա­հան­ջէ լե­զուն, կը նա­հան­ջէ լե­զուն։ Եւ մենք դեռ կը նա­հան­ջենք բա­նիւ ու գոր­ծով, կա­մայ եւ ա­կա­մայ, գի­տու­թեամբ եւ ան­գի­տու­թեամբ. մե­ղա՜յ, մե­ղա՜յ Ա­րա­րա­տին։

altՕ­գոս­տոս 2ին, 207 տա­րի ա­ռաջ, հե­ռա­ւոր Հնդ­կաս­տա­նի ­Կալ­կա­թա քա­ղա­քին մէջ, 82 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի գա­ղա­փա­րա­պաշտ զա­ւակ­նե­րէն ­Յով­սէփ Է­մին, ո­րու ծննդեան 290ա­մեա­կը կը նշենք այս տա­րի։

 

 

altՕ­գոս­տոս 1ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը իր մե­ծա­տա­ղանդ զա­ւակ­նե­րէն ­Գուր­գէն ­Մա­հա­րիի, որ 66 տա­րո­ւան իր կեան­քի ըն­թաց­քին եր­կու ան­գամ ար­մա­տա­խիլ ե­ղաւ՝ գաղթ ու աք­սոր ճա­շա­կե­լով...