alt12 ­Սեպ­տեմ­բե­րին կը նշենք ծնուն­դը հայ ժո­ղո­վուր­դի տա­ղան­դա­ւոր ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րէն Ե­ղի­շէ ­Թա­դե­ւո­սեա­նի, որ խո­րա­պէս ար­տա­յայտ­չա­կան իր կտաւ­նե­րով՝ տպա­ւո­րա­պաշտ ինք­նու­րոյն դէմք մը կը հան­դի­սա­նայ հայ­կա­կան գե­ղան­կար­չու­թեան մէջ։

­altՍեպ­տեմ­բեր 10ին ա­զա­տա­տենչ հա­յու­թիւ­նը կ­՚ո­գե­կո­չէ նա­հա­տա­կու­թիւ­նը մեր ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման ան­մո­ռա­նա­լի գա­ղա­փա­րի մար­տիկ­նե­րէն ­Փե­թա­րայ կամ սա­սուն­ցի ­Մա­նու­կի։

altՍեպ­տեմ­բեր 7էն 8ի լուս­ցող գի­շե­րը, 44 տա­րի ա­ռաջ, ­Փա­րի­զի հի­ւան­դա­նոց­նե­րէն մէ­կուն մէջ, մեր կեան­քէն առ­յա­ւէտ հե­ռա­ցաւ հայ գրա­կա­նու­թեան ե­րախ­տա­ւոր­նե­րէն Ն­շան ­Պէ­շիկ­թաշ­լեան, որ սե­րունդ­նե­րու յի­շո­ղու­թեան մէջ յա­ւերժ պի­տի ապ­րի իբ­րեւ հայ­կա­կան եր­գի­ծան­քի վեր­ջին իշ­խա­նը։

 

 

altՍեպ­տեմ­բե­րի այս օ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դը կը նշէ ծննդեան տա­րե­դար­ձը ժա­մա­նա­կա­կից մեր գրա­կա­նու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ ար­ձա­կա­գիր­նե­րէն Ա­ղա­սի Այ­վա­զեա­նի։

 

 

alt6 եւ 7 ­Սեպ­տեմ­բե­րի օ­րե­րուն, 61 տա­րի ա­ռաջ, թրքա­կան այ­լա­մեր­ժու­թեան, ցե­ղա­պաշ­տա­կան ազ­գայ­նա­մո­լու­թեան եւ բար­բա­րո­սա­կան վայ­րա­գու­թեան ա­հա­ւոր «խրախ­ճանք» մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կոս­տանդ­նու­պոլ­սոյ փո­ղոց­նե­րուն մէջ։