altՀ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը տա­րա­ծած է յայ­տա­րա­րու­թիւն մը, ուր կոչ կ’ուղ­ղէ ա­մե­րի­կա­հա­յե­րուն եւ մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րու պաշտ­պան­նե­րուն՝ այ­ցե­լե­լու anca.org/paylan կայ­քը ու պա­հան­ջե­լու, որ ­Պետ­քար­տու­ղա­րու­թիւ­նը եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց

պաշտ­պան ա­ռա­ջա­տար կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րը դա­տա­պար­տեն ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի հայ պատ­գա­մա­ւոր ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի նկատ­մամբ յար­ձա­կում­ներն ու հե­տապն­դում­նե­րը:

«­Բո­լոր այն քա­ղա­քա­ցի­նե­րը, ո­րոնք մտա­հո­գո­ւած են հայ­կա­կան իր ծագ­ման ու տե­սա­կէտ­նե­րը ա­զա­տօ­րէն ար­տա­յայ­տե­լու պատ­ճա­ռով յար­ձա­կում­նե­րու են­թար­կո­ւած ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի՝ ­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նի պատ­գա­մա­ւո­րին անվ­տան­գու­թեան հա­մար, կրնան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին ստեղ­ծած յա­տուկ կայ­քին մի­ջո­ցով դի­մել ­Պետ­քար­տու­ղա­րու­թեան եւ մարդ­կա­յին ի­րա­ւանց պաշտ­պան ա­ռա­ջա­տար կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն՝ կոչ ուղ­ղե­լով ա­նոնց, որ­պէս­զի հան­դէս գան ի նպաստ ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի պաշտ­պա­նու­թեան»,- նշուած է յայ­տա­րա­րու­թեան մէջ:

­Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նէն ու սահ­մա­նադ­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վէն ներս ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի վրայ կա­տա­րո­ւած յար­ձա­կում­նե­րու տե­սագ­րու­թիւն­նե­րը հրա­պա­րա­կո­ւած ու ցու­ցադ­րո­ւած են բազ­մա­թիւ լրա­տո­ւա­մի­ջոց­նե­րով: ­Նա­խորդ շա­բաթ, Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կոչ ուղ­ղած էր ­Թուր­քիոյ Ա.Մ.Ն. դես­պան ­Ճոն ­Պա­սին՝ Ա.Մ.Ն.ի մտա­հո­գու­թիւ­նը յայտ­նե­լու ­Կա­րօ ­Փայ­լա­նի անվ­տան­գու­թեան վե­րա­բե­րեալ: ­Մա­յի­սի 3ին ու­ղար­կո­ւած նա­մա­կով մը՝ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր տնօ­րէն Ա­րամ ­Համ­բա­րեան ­Փայ­լա­նը հա­մե­մա­տած է հայ լրագ­րող Հ­րանդ ­Տին­քի հետ, ո­րուն 2007ին օր-ցե­րե­կով սպան­նած էին ­Թուր­քիոյ մէջ:

«­Նախ­քան ­Տին­քի սառ­նա­սիրտ սպա­նու­թիւ­նը եւս, ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կոչ ուղ­ղած էր Ա.Մ.Ն.ին՝ հրա­պա­րա­կաւ մտա­հո­գու­թիւն յայտ­նե­լու ա­նոր անվ­տան­գու­թեան գծով: ­Ցա­ւօք, նման ոչ մէկ յայ­տա­րա­րու­թիւն ե­ղաւ: ­Դա­տա­պարտ­ման հրա­պա­րա­կա­յին բա­ռե­րը հնչե­ցին միայն ա­նոր մա­հէն ետք»,- նշած է ­Համ­բա­րեան: