altԻնչ­պէս որ ­Գաս­պար Ի­փէ­կեան կը նշէ իր «­Հա­մազ­գա­յին Օ­րա­ցոյց-­Տա­րե­գիրք»ի յի­շար­ժան թո­ւա­կան­նե­րու շար­քին, ­Հոկտեմբեր 8ի այս օ­րո­ւան զու­գա­դի­պե­ցաւ, 1939ին, «­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Սա­հակ ­Կաթ. ­Խա­պա­յեա­նի հան­գիստ»ը։

 

­Բա­ռին խո­րա­խոր­հուրդ ի­մաս­տով իր յա­ւեր­ժա­կան «հան­գիստ»ը գտաւ, 77 տա­րի ա­ռաջ, հայ ժո­ղո­վուր­դի հո­գե­ւոր ա­ռաջ­նորդ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ իր ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տեղն ու նշա­նա­կու­թիւ­նը ու­նե­ցող ­Սա­հակ Բ. ­Խա­պա­յեան-Ե­ղէգ­ցի կա­թո­ղի­կո­սը։

­Սա­հակ Բ. իր հօ­տին ամ­բող­ջա­կա­նօ­րէն տէր կանգ­նած ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ հո­վո­ւա­պետ ­Կա­թո­ղի­կոսն է, որ ­Կի­լի­կիոյ հա­յու­թեան վերջ­նա­կան պար­պու­մի օ­րե­րուն, 1921ին, իր կար­գին հայ­րե­նի­քէն ար­մա­տախլ­ման ու հայ­րե­նա­զուրկ տա­րագ­րու­թեան ազ­գա­յին ծան­րա­գոյն խա­չը շալ­կեց իր ու­սե­րուն եւ, իբ­րեւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ, ա­ռաջ­նոր­դեց հա­յու բե­կոր­նե­րը գաղ­թի եւ պանդխ­տու­թեան, ա­նօ­թե­ւան ու ըն­չա­զուրկ կեան­քի ճա­նա­պարհ­նե­րէն դէ­պի աղ­բիւ­րը վե­րապ­րու­մի ու վե­րա­կանգ­նու­մի՝ ­Յոյ­սի եւ ­Լոյ­սի։

­Սա­հակ Բ. ոչ միայն իր ժո­ղո­վուր­դին դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը խա­րա­նող ­Հո­վո­ւա­պե­տը ե­ղաւ, ոչ միայն օ­տա­րու­թեան եւ լքուա­ծու­թեան դա­ժա­նա­գոյն ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նին իր հօ­տին յոյս եւ հա­ւատք ներշն­չող ու բա­րո­յա­կա­նու­թիւն եւ աշ­խա­տա­սի­րու­թիւն քա­րո­զող գլխա­գիր ա­ռաջ­նոր­դը հան­դի­սա­ցաւ, այ­լեւ՝ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ տե­ղա­հան ու ա­նօ­թե­ւան կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը Ան­թի­լիա­սի մէջ վե­րա­կանգ­նեց ու ծա­ռա­յու­թեան նոր հո­րի­զոն­նե­րու բա­ցաւ։

Ազ­գա­յին մեր մե­ծա­գոյն ա­ղէ­տին բա­ցած չսպիա­ցող վէրքն ու պատ­ճա­ռած ան­հուն ցա­ւը վեր­յի­շե­լով, այ­լեւ՝ հայ­րե­նազրկ­ման եւ Ե­ղեռ­նի ար­հա­ւիր­քի դի­մագ­րաւ­ման ու յաղ­թա­հար­ման խո­հե­րով եւ ազ­գա­յին-հա­ւա­քա­կան վե­րա­կանգ­նու­մի հպար­տու­թեան զգա­ցում­նե­րով է, որ 8 ­Հոկ­տեմ­բե­րին մեր ժո­ղո­վուր­դը կ­’ո­գե­կո­չէ 77րդ ­տա­րե­լի­ցը ­Սա­հակ Բ. ­Խա­պա­յեան ­Կա­թո­ղի­կո­սի ար­դար ­Հան­գիս­տին։

­Հայ ժո­ղո­վուր­դը բնաւ պի­տի չմոռ­նայ 28 ­Փետ­րո­ւար 1922ին, ­Սու­րիոյ մայ­րա­քա­ղաք ­Դա­մաս­կո­սէն գրո­ւած ­Սա­հակ Ե­ղէգ­ցի ­Կա­թո­ղի­կո­սին «­Հո­վո­ւա­կան ­Թուղթ»ը՝ «Ի յուշ եւ ի խրատ ա­մէ­նե­ցուն» եւ «­Խօսք առ գաղ­թա­կան հայս ­Կի­լի­կիոյ»։ ­Հայ ժո­ղո­վուր­դը պի­տի չմոռ­նայ մա­նա­ւա՛նդ այդ «­Հո­վո­ւա­կան ­Թուղթ»ը բա­ցող ­Սա­հակ Բ. ­Կա­թո­ղի­կո­սի հե­տե­ւեալ վեր­տա­ռու­թիւնն ու միան­գա­մայն ստո­րագ­րու­թիւ­նը.- «Ող­ջոյն ­Հա­յոց ­Կի­լի­կիոյ, գաղ­թա­կա­նու­թեամբ ցրո­ւեալ ի սփիւռս աշ­խար­հի, ող­ջոյն տա­ռա­պե­լոցդ ի տա­ռա­պա­կիր ­Հօ­տա­պե­տէ, ի ՍԱՀԱԿԱՅ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈ­Սէ, եր­բեմն ՄԵԾԻ եւ այժմ ԱՒԵՐԵԱԼ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ»։

­Վերջ­նա­կա­նա­պէս ա­ւե­րո­ւած էր ա­թո­ռա­նիստ ­Սիսն ու ամ­բողջ հայ­կա­կան ­Կի­լի­կիան, ո­րուն տա­րա­գիր ­Կա­թո­ղի­կո­սը իր հայ­րա­պե­տա­կան ա­ռա­ջին կոն­դա­կով աշ­խար­հաս­փիւռ հայ բե­կոր­նե­րուն կ’ուղ­ղէր իր սրտա­գին կո­չը՝
«­Ձայն տո­ւէք, սի­րե­լի որ­դեակք, ո՞ւր էք, որ­պէս զի հե­տե­ւիմ ձեր խա­չակ­րու­թեան հետ­քե­րուն, ե­թէ ոչ նիւ­թա­պէս ու բա­րո­յա­պէս օգ­նե­լու, գո­նէ ցա­ւեր­նուդ ցա­ւա­կից ըլ­լա­լով՝ թե­թեւց­նէի ձեր լուծն ու բե­ռը։ Ե­րա­նի՜ թէ Ք­րիս­տո­սին ըլ­լար լուծն ու բե­ռը։ Աշ­խար­հի եւ ա­նո­ղորմ մար­դոց դրած լուծն ու սա­մո­տիք խեղ­դող են, եւ դրած բե­ռեր­նին՝ ծան­րա­գոյն ու դառ­նա­գոյն»։

­Տա­րագ­րու­թեան մէջ գրած ­Սա­հակ Բ. ­Կա­թո­ղի­կո­սի գրած ա­ռա­ջին այդ ­Կոն­դա­կը ե­ղաւ, ըստ ա­մե­նայ­նի, պատ­մա­կա՛ն պատ­գամ մը, որ ա­ռաջ­նոր­դեց ոչ միայն իր ժա­մա­նա­կի տա­րա­գիր հա­յու­թեան հո­գեմ­տա­ւոր կեան­քը, այ­լեւ՝ հու­նա­ւո­րեց նոյ­նինքն ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը դէ­պի մեր ու գա­լիք ժա­մա­նակ­նե­րը։

­Պատ­մա­կան պատ­գամ էր՝ չմոռ­նա­լու հայ­րե­նին ու մայ­րե­նին, այ­լեւ՝ քրիս­տո­նեայ հա­յուն ո­գե­ղէն Աշ­տա­րա­կը, հա­մա­պա­տաս­խան կեանք վա­րե­լով աշ­խար­հի չորս ծա­գե­րուն։ ­Նաեւ հա­նուր մարդ­կու­թեան ուղ­ղո­ւած կոչ էր, որ­պէս­զի տէր կանգ­նին նա­հա­տա­կո­ւած հա­յու­թեան նկատ­մամբ ի­րա­ւուն­քի եւ ար­դա­րու­թեան ­Մեծ ­Պարտ­քին։ Եւ ա­հա՛ «­Հո­վո­ւա­կան ­Թուղթ»ը եզ­րա­փա­կող «­Հօ­տա­պետ»ին կոչն ու գնա­հա­տան­քը.-

«Այս ա­ռիւ­ծա­սիրտ ժո­ղո­վուրդն օ­տա­րու­թեան մէջ թէեւ ա­նօ­թի, մերկ եւ ան­պատս­պար է, բայց չի մու­րար. բա­րո­յա­կան թէ նիւ­թա­կան ա­մէն օգ­նու­թիւն կը սպա­սէ իր հա­րա­զատ­նե­րէն, որ ա­զատ երկ­րի մէջ զերծ մնա­ցիք ա­մէն փոր­ձու­թիւն­նե­րէ, ար­հա­ւիրք­նե­րէ եւ տա­ռա­պանք­նե­րէ. թէեւ լա­ցիք ձեր սի­րե­լի­նե­րուն ան­ծա­նօթ գե­րեզ­ման­նե­րուն վրայ. լա­ցիք եւ ա­ռա­տա­ձեռ­նե­ցիք՝ ողջ մնա­ցող­նե­րը սփո­փե­լու, ապ­րեց­նե­լու եւ ան­տես առ­նո­ւած ի­րա­ւունք­նե­րը պաշտ­պա­նե­լու»։

Այս­պի­սի՛ վիշ­տե­րով եւ խո­հե­րով յոգ­նա­տանջ, բայց յոյ­սի եւ լոյ­սի աղ­բիւ­րին միշտ հա­ւա­տա­րիմ երկր­պա­գու հայ­րա­պետն է ­Սա­հակ Բ. ­Խա­պա­յեան ­Կա­թո­ղի­կոս։
25 ­Մարտ 1849ին ­Խար­բեր­դի Ե­ղէ­գիս գիւ­ղը ծնած ­Գաբ­րիէլ ­Խա­պա­յեա­նը ճա­կա­տագ­րո­ւած էր խորհրդան­շե­լու ­Կի­լի­կիոյ հա­յու­թեան ե՛ւ նա­հա­տա­կու­թեան ար­հա­ւիր­քը, ե՛ւ յա­րու­թեան հրաշ­քը։

­Հո­գե­ւո­րա­կա­նի ան­բա­սիր, ժրա­ջան եւ հայ­րե­նա­սէր տի­պար մը ե­ղաւ իր ծա­ռա­յու­թեան ա­ռա­ջին քայ­լե­րէն, Ե­րու­սա­ղէ­մի ժա­ռան­գա­ւո­րա­ցի մէջ իր կազ­մա­ւոր­ման շրջա­նէն։ ­Տաս­նա­մեակ­ներ վա­րեց Ե­րու­սա­ղէ­մի հա­յոց պատ­րիար­քու­թեան ­Լու­սա­րա­րա­պե­տի պաշ­տօ­նը։ Մ­տե­րիմն ու գա­ղա­փա­րա­կի­ցը ե­ղաւ Խ­րի­մեան ­Հայ­րի­կի, որ Ե­րու­սա­ղէմ իր աք­սո­րի շրջա­նին մօ­տէն ծա­նօ­թա­ցած էր ­Սա­հակ Ե­պիս­կո­պո­սին։

­Հոկ­տեմ­բեր 1902ին, երբ Ս­սոյ կա­թո­ղի­կո­սա­կան ա­թո­ռը թա­փուր մնա­ցած էր, Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կոս Խ­րի­մեան ­Հայ­րիկ յա­տուկ ճիգ թա­փեց, որ­պէս­զի հնա­րա­ւոր դարձ­նէ ­Սա­հակ Ե­պիս­կո­պո­սին ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կոս ընտ­րու­թիւ­նը։ Այդ­պէս ալ ե­ղաւ եւ ­Սա­հակ Բ. Ե­ղէգ­ցիի օ­րով սերտ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ հաս­տա­տո­ւե­ցան Ա­մե­նայն ­Հա­յոց եւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեանց մի­ջեւ։ ­Սա­հակ Բ.ի օ­րով էր, որ պաշ­տօ­նա­կան կոն­դա­կով հաս­տա­տո­ւե­ցաւ ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ, Ս. ­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի ա­նո­ւան նա­խա­մե­ծար յի­շա­տա­կու­թեան ա­ւան­դու­թիւ­նը։

­Կի­լի­կիոյ հա­յու­թեան պար­պու­մէն եւ ­Սու­րիոյ մէջ 7-8 տա­րի­նե­րու թա­փա­ռա­կան կեան­քէ ետք, ­Սա­հակ Բ. ­Կա­թո­ղի­կոս տեն­դա­գին ճիգ թա­փեց՝ ի խնդիր ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նոր նստա­վայ­րի ա­պա­հո­վու­մին։ Այդ ճի­գե­րը ար­դիւ­նա­ւո­րո­ւե­ցան 1929ին, երբ ­Սա­հակ Բ. Ան­թի­լիա­սի (­Լի­բա­նան) մէջ հաս­տա­տեց մայ­րա­վանքն ու դպրե­վան­քը։

­Թէեւ ծե­րու­նա­զարդ, բայց աշ­խա­տու­նա­կու­թիւնն ու յոյ­սը միշտ վառ պա­հող ­Հայ­րա­պե­տը հան­դի­սա­ցաւ ­Սա­հակ Բ. ­Խա­պա­յեան ­Կա­թո­ղի­կոս, որ իր ծա­ռա­յու­թեան վեր­ջին տա­րի­նե­րուն, ա­թո­ռա­կից ­Բաբ­կէն ­Կիւ­լե­սէ­րեան ­Կա­թո­ղի­կո­սի հետ գոր­ծակ­ցա­բար, ա­մուր հի­մե­րը հաս­տա­տեց ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան նոր ժա­մա­նա­կաշր­ջան մուտ­քին եւ հո­գե­ւո­րա­կան ինք­նա­հաս­տատ­ման հաս­տա­տա­կամ եր­թին։

Ն.