­altՀայ գրա­կա­նու­թեան ինք­նա­տիպ դա­սա­կան­նե­րէն է ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան, ո­րուն մա­հուան 87րդ ­տա­րե­լի­ցը կը լրա­նայ այ­սօր։

29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, 1929 թո­ւին, Ե­րե­ւա­նի մէջ 65 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ եւ հայ ժո­ղո­վուր­դի մե­ծար­ժէք զա­ւակ­նե­րուն յատ­կա­ցո­ւած ­Պան­թէո­նին մէջ

իր յա­ւեր­ժա­կան հան­գիս­տը գտաւ հայ քնա­րեր­գու­թեան ա­տե­նի նո­րա­րար, այ­լեւ դա­սա­կա­նա­ցած յա­ռա­ջա­պա­հը։

­Տա­ղան­դա­ւոր բա­նաս­տեղծ, վաս­տա­կա­շատ ու­սու­ցիչ եւ շնոր­հա­լի թարգ­մա­նիչ է ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան, որ իր բե­րած քնա­րեր­գա­կան նոր շուն­չով՝ ոս­կեայ կա­մուրջ մը հան­դի­սա­ցաւ ա­րե­ւե­լա­հայ բա­նաս­տեղծ­նե­րու ­Զար­թօն­քի եւ ­Գե­ղա­պաշտ սե­րունդ­նե­րուն մի­ջեւ։

­Մին­չեւ ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի մուտ­քը հայ գրա­կա­նու­թեան ան­դաս­տա­նէն ներս, 1880ա­կան­նե­րուն, ա­րե­ւե­լա­հայ քեր­թո­ղու­թիւ­նը կլա­նո­ւած էր ­Մի­քա­յէլ ­Նալ­բան­դեա­նի, Սմ­բատ ­Շա­հա­զի­զի եւ ­Գա­մառ-­Քա­թի­պա­յի ­Զար­թօն­քի սե­րուն­դին ազ­գա­յին-հայ­րե­նա­սի­րա­կան եւ հռե­տո­րա­կան-խրա­տա­կան շուն­չով։
Յ. ­Յով­հան­նի­սեա­նի նո­րա­շունչ քնա­րեր­գու­թեամբ բա­ցո­ւե­ցաւ ար­դի դա­րաշր­ջա­նը ա­րե­ւե­լա­հայ գրող­նե­րու գե­ղա­պաշտ սե­րուն­դին՝ ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեա­նի, Ա­ւե­տիք Ի­սա­հա­կեա­նի եւ ­Վա­հան ­Տէ­րեա­նի տա­րո­ղու­թեամբ բա­նաս­տեղծ­նե­րու ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան խո­յան­քին առ­ջեւ։

1864ին ­Վա­ղար­շա­պատ (Էջ­միա­ծին) ծնած՝ ­Յով­հան­նէս Մկր­տի­չի ­Յով­հան­նի­սեան նախ­նա­կան իր կրթու­թիւ­նը ստա­ցաւ նախ գիւ­ղի ծխա­կան վար­ժա­րա­նին, ա­պա՝ Ե­րե­ւա­նի պե­տա­կան բարձ­րա­գոյն նա­խակր­թա­րա­նին մէջ։ 13 տա­րե­կա­նին ծնող­քը զինք ու­ղար­կեց ­Մոս­կո­ւա­յի ­Լա­զա­րեան ­Ճե­մա­րա­նը, ուր ա­շա­կեր­տեց Սմ­բատ ­Շա­հա­զի­զի, ո­րուն խրա­խու­սան­քով պա­տա­նի տա­րի­քէն ­Յով­հան­նի­սեան սկսաւ ո­տա­նա­ւոր­ներ գրել եւ լոյս ըն­ծա­յել ­Ճե­մա­րա­նի ու­սա­նո­ղա­կան պար­բե­րա­թեր­թին մէջ։

Գ­րե­լու շնորհ­քով օժ­տո­ւած եւ ու­սում­նա­տենչ ե­րի­տա­սարդ՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան հե­տե­ւե­ցաւ ու ա­ւար­տեց ­Մոս­կո­ւա­յի ­Հա­մալ­սա­րա­նի պատ­մու­թեան եւ լե­զո­ւա­գի­տու­թեան ճիւ­ղը, ուր հմտա­ցաւ ոչ միայն ռու­սե­րէ­նի, այ­լեւ անգ­լե­րէ­նի, լա­տի­նե­րէ­նի ու հին յու­նա­րէ­նի ի­մա­ցու­թեան մէջ։ ­Միա­ժա­մա­նակ դա­սա­ւան­դեց ­Լա­զա­րեան ­Ճե­մա­րա­նի մէջ։

­Մոս­կո­ւա­յի մէջ ապ­րած տաս­նը­մէկ տա­րի­նե­րը (1877-1888) ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի հա­մար ե­ղան ոչ միայն մաս­նա­գի­տա­կան պատ­րաս­տու­թեան, այ­լեւ՝ ժա­մա­նա­կի ռուս յայտ­նի գրող­նե­րու հետ սերտ ծա­նօ­թաց­ման բախ­տո­րոշ շրջան մը, որ մին­չեւ մահ հու­նա­ւո­րեց ա­րե­ւե­լա­հայ քնա­րեր­գու­թեան նո­րա­րար դրօ­շա­կի­րին գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան կեան­քը։

­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան աշ­խոյժ մաս­նակ­ցու­թիւն ու­նե­ցաւ ­Մոս­կո­ւա­յի հայ ու­սա­նո­ղու­թեան Գ­րա­կան Ըն­կե­րու­թեան ծա­ւա­լած ինք­նա­զար­գաց­ման եւ ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան ե­ռուն կեան­քին։ Այդ ըն­կե­րու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ ալ, 1887ին, երբ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան հա­մալ­սա­րա­նա­կան իր ուս­ման վեր­ջին տա­րին կը լրաց­նէր, լոյս տե­սաւ ­Յով­հան­նի­սեա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու ա­ռա­ջին գրքոյ­կը, որ լայ­նա­տա­րած հռչակ ա­պա­հո­վեց հա­զիւ 24 տա­րե­կան բա­նաս­տեղ­ծին։ ­Ղե­ւոնդ Ա­լի­շան փու­թաց ող­ջու­նե­լու ա­րե­ւե­լա­հայ քնա­րեր­գու­թեան այս նոր շուն­չին յայտ­նու­թիւ­նը։

­Մոս­կո­ւա­յի հա­մալ­սա­րա­նէն 1888ին վկա­յո­ւե­լով՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան 1889ին ձեռ­նար­կեց դէ­պի Եւ­րո­պա շրջապ­տոյ­տի մը. ե­ղաւ Կ.­Պո­լիս, ­Վիեն­նա, ­Փա­րիզ եւ ­Լոն­տոն՝ գրա­կան իր հե­տաքրք­րու­թիւն­նե­րուն յա­գուրդ տա­լով եւ մօ­տէն ծա­նօ­թա­նա­լով իր ժա­մա­նա­կի եւ­րո­պա­կան գրա­կան շար­ժում­նե­րուն։
Վե­րա­դար­ձաւ հայ­րե­նի ծննդա­վայր եւ ու­սուց­չա­կան պաշ­տօն ստանձ­նեց Էջ­միած­նի ­Գէ­րո­գեան ­Ճե­մա­րա­նին մէջ, ուր ռու­սա­կան գրա­կա­նու­թիւն եւ յու­նա­րէն դա­սա­ւան­դեց ամ­բողջ տաս­նա­մեակ­ներ։

1908ին լոյս տե­սաւ իր բա­նաս­տեղ­ծու­թիւն­նե­րու երկ­րորդ հա­տո­րը, որ պա­տո­ւան­դա­նը հան­դի­սա­ցաւ ա­նոր ար­ժէ­քին ու տե­ղին ա­րե­ւե­լա­հայ ար­դի գրա­կա­նու­թեան քնա­րեր­գակ բա­նաս­տեղծ­նե­րու փա­ղան­գին մէջ։ 1912ին ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս տօ­նո­ւե­ցաւ գրա­կան եւ կրթա­կան իր գոր­ծու­նէու­թեան ե­րես­նա­մեա­կը՝ յո­բե­լի­նա­կան մեծ շու­քով։

Ի տար­բե­րու­թիւն իր սերն­դա­կից­նե­րու մեծ մա­սին, Յ. ­Յով­հան­նի­սեան հե­ռու մնաց ազ­գա­յին-հա­սա­րա­կա­կան յանձ­նա­ռու գոր­ծու­նէու­թե­նէ եւ կեդ­րո­նա­ցաւ իր ու­սուց­չա­կան ու գրա­կան-ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն վրայ, բայց ա­ռանց իր յու­զաշ­խար­հը փա­կե­լու հայ կեան­քը փո­թոր­կող մեծ ցնցում­նե­րուն առ­ջեւ, ո­րոնք խոր անդ­րա­դարձ ու­նե­ցան իր բա­նաս­տե­ղու­թեան վրայ եւ ար­ձա­գանգ գտան ա­նոր գոր­ծե­րուն մէջ։

­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի իւ­րա­յա­տուկ ար­ժէ­քին եւ տե­ղին ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տա­րող հե­ղի­նա­կա­ւոր մեր գրող­ներն ու քննա­դատ­նե­րը, ինչ­պէս Ա­ւե­տիք Ի­սա­հա­կեան, ­Յով­հան­նէս ­Թու­մա­նեան եւ ­Նի­կոլ Աղ­բա­լեան, միա­ձայ­նու­թեամբ կը նշեն, որ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան 1880ա­կան­նե­րու հայ ի­րա­կա­նու­թեան հա­րա­զատ հա­յե­լին ե­ղաւ՝ գրա­կան ցո­լաց­ման ա­ռու­մով։

­Հայ­կա­կան, ռու­սա­կան եւ եւ­րո­պա­կան տա­րո­ղու­թեամբ ընդ­հա­նուր հիաս­թա­փու­թեան տա­րի­ներ էին 1880ա­կան­նե­րը, յատ­կա­պէս երկ­րորդ կէ­սին։ Ո­րո­շա­պէս ազ­գա­յին ա­ռու­մով՝ ­Հայ­կա­կան ­Հար­ցին բա­ժին հա­նո­ւած հա­մեւ­րո­պա­կան ան­տար­բե­րու­թիւ­նը - ­Սան Ս­թե­ֆա­նո­յի եւ ­Պեր­լի­նի դաշ­նա­գիր­նե­րու կնքման շրջա­նին - ծանր հա­րո­ւած հաս­ցուց օս­մա­նեան բռնա­տի­րու­թեան դա­ժան լու­ծէն հան­գիստ շունչ քա­շե­լու հա­մազ­գա­յին մեր յոյ­սե­րուն։

- ­Պանդխ­տու­թեան եւ ուս­ման հա­մար ­Ռու­սաս­տան եւ Եւ­րո­պա թա­փած հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը այ­լեւս չէր կրնար հո­գեմ­տա­ւոր իր սնուն­դը բա­ւա­րա­րել ­Զար­թօն­քի սե­րուն­դին ազ­գա­յին-հայ­րե­նա­սի­րա­կան հռե­տո­րա­շունչ գրա­կա­նու­թեամբ։ Ա­հա ա՛յդ մթնո­լոր­տին մէջ յայտ­նո­ւած ­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեա­նի քնա­րեր­գու­թիւ­նը, իր մշա­կո­ւած ու բիւ­րեղ աշ­խար­հա­բա­րով, բա­նաս­տեղ­ծա­կան յան­գա­ւո­րու­մի եւ ե­րաժշ­տա­ւոր­ման նոր շուն­չով եւ ազ­գա­յին-հայ­րե­նա­սի­րա­կան, այլ մա­նա­ւանդ սի­րա­յին-ըն­կե­րա­յին զգայ­նու­թիւն­նե­րու իւ­րո­վի՝ ծայր աս­տի­ճան զգա­յուն ըն­կա­լու­մով, ա­րա­գօ­րէն գրա­ւեց բո­լո­րին ու­շադ­րու­թիւ­նը։

Իր տրտմու­թեամբ եւ մեղմ զգա­ցում­նե­րով հան­դերձ՝ Յ. ­Յով­հան­նի­սեա­նի բա­նաս­տեղ­ծու­թիւ­նը սիր­տէ բխող հա­րա­զատ երգ դար­ձաւ թէ՛ հայ պան­դուխ­տին, թէ՛ ուս­ման ծա­րաւ եւ օ­տա­րաց­ման ա­մէ­նօ­րեայ սպառ­նա­լի­քին են­թա­կայ հայ ե­րի­տա­սար­դին եւ թէ, վեր­ջա­պէս, սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դին ցաւն ու վիշ­տը ապ­րող հայ հո­գի­նե­րուն հա­մար։

Իր ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան եւ ման­կա­վար­ժա­կան բե­ղուն գոր­ծու­նէու­թիւ­նը Յ. ­Յով­հան­նի­սեան խարսխեց այն ներշն­չան­քին վրայ, որ «մեր գրա­կան լե­զուն պի­տի զար­գա­նայ ու հարս­տա­նայ՝ օգ­տո­ւե­լով գրա­բա­րից եւ ժո­ղովր­դա­կան լե­զո­ւից»։ Այդ մօ­տե­ցու­մով ալ Յ. ­Յով­հան­նի­սեան իր քնա­րեր­գու­թեամբ հա­մա­տե­ղեց մեր ժո­ղո­վուր­դի ա­ւան­դա­պահ կեանքն ու նոր ժա­մա­նակ­նե­րու քա­ղա­քա­յին սէ­րը...
Իր մա­հո­ւան 87րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով՝ կ­’ար­ժէ հա­ղոր­դո­ւիլ «­Հայ­րա­կան երգ» խո­րագ­րո­ւած ­Յով. ­Յով­հան­նի­սեա­նի քեր­թո­ւա­ծին ազ­գա­յին վա­րա­կիչ շուն­չով.

­Մի երգ գի­տէր հայրս ման­կութ իմ օ­րով,
Որ մին­չեւ հի­մա հա­զիւ իմ միտքն է գա­լիս
Իր պար­զու­նակ եւ ի­մաս­տուն մի տո­ղով՝
«­Բայց ես դար­ձեալ ծի­ծա­ղում եմ, չեմ լա­լիս»։

Այդ եր­գով է նա տուն գա­լիս բե­զա­րած,
Հ­պարտ մեզ­նով ու մեր հրաշք մայ­րի­կով.
­Տակ տա­շե­ղի, փայ­տի բոյ­րը յետ ա­ռած,
­Թէ­կուզ ան­վարձ, թէ­կուզ օ­րո­ւայ կա­րի­քով:

­Հէնց այդ երգն էր դո­ղում նրան շրթուն­քին,
Երբ նա ըն­կած ­Ռե­ւան­դու­զի ճա­կա­տում՝
­Փա­թա­թում էր բազ­կի վէր­քը ու կրկին
­Հա­յոց տխուր յոյ­սե­րին էր հա­ւա­տում:

Այդ եր­գով էր աս­պե­տօ­րէն զօ­րա­նում,
Երբ խաբ­ւում էր սի­րած մար­դու հա­ւա­տից.
­Սեւ գի­նու մէջ սփո­փանք էր ո­րո­նում
Ու եր­գում էր, ու եր­գում էր ցա­ւա­գին:

Այդ եր­գով էր ա­մէն գի­շեր մտնում քուն,
Երբ իր որ­դին մար­տե­րում էր սե­ւակ­նած...
Այդ եր­գը միշտ եր­գեց ամ­բողջ իր կեան­քում
Ու ե­րե­ւի այդ եր­գով էլ նա գնաց...

Ա՜խ, հայ­րա­կան երգ իմ, ին­չո՛ւ ես քնել,
Այն­քան ես պէտք այ­սօր սրտիս ու ցա­ւիս.
Այն­պէս կ­þու­զեմ հի­մա քո տո­ղը կրկնել,
Որ ես դար­ձեալ ծի­ծա­ղում եմ, չեմ լա­լիս.

Որ ես դար­ձեալ ծի­ծա­ղում եմ, չեմ լա­լիս...

­Յով­հան­նէս ­Յով­հան­նի­սեան այս­պէ՛ս սրտի եւ յոյ­սի ջեր­մու­թիւն նե­րար­կեց հա­մա­տա­րած հիաս­թա­փու­թեան ցուրտ ե­ղա­նա­կին մատ­նո­ւած ամ­բողջ սե­րուն­դի մը՝ ու­ղի հար­թե­լով հայ քնա­րեր­գու­թեան վե­րա­թար­մաց­ման առ­ջեւ։

Ն.