­altԹուր­քիոյ մէջ ձեր­բա­կա­լո­ւած են քրտա­մէտ ընդ­դի­մա­դիր «­Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու ­Ժո­ղովրդա­վա­րա­կան ­Կու­սակ­ցութ­եան» (Ժ.Ժ.Կ.-HDP) 11 պատ­գա­մա­ւոր­ներ, ա­նոնց շար­քին կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը՝ ­Սե­լա­հատ­տին ­Դե­միր­թաշ եւ ­Ֆի­գեն Եուք­սեք­դաղ:

Թր­քա­կան «Demokrathaber» լրա­տո­ւա­կան կայ­քի տե­ղե­կաց­մամբ՝ Ժ.Ժ.Կ.էն 15 պատ­գա­մա­ւոր ձեր­բա­կա­լե­լու ո­րո­շում է ե­ղած, ո­րոնց­մէ այս պա­հուն ձեր­բա­կա­լո­ւած են 11ը՝ ­Նուր­սել Այ­դո­ղան, ­Զիա ­Փիր, ­Լէյ­լա ­Բիր­լիք, ­Ֆե­րահ Էօն­ճիւ, ­Սել­մա Ըր­մաք, ­Գիւլ­սեր Եըլ­դը­րըմ, ­Մեհ­մեթ Ա­լի Աս­լան, ­Սըր­րը ­Սիւ­րա­յա Օն­դեր, Իդ­րիս ­Բա­լու­քեն եւ կու­սակ­ցու­թեան 2 հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը:

­Միւս 4 պատ­գա­մա­ւոր­նե­րէն 2ը կը գտնո­ւին ար­տա­սահ­ման, իսկ միւս եր­կու­քի ձեր­բա­կալ­ման հա­մար աշ­խա­տանք­ներ կը տա­րո­ւին: ­Կայ­քը կը նշէ, որ ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը ձեր­բա­կա­լուած են, քա­նի որ ա­նոնք հրա­ժա­րած են ցուց­մունք տա­լէ՝ խորհր­դա­րա­նա­կան ան­ձեռնմ­խե­լիու­թեան վեր­ցո­ւե­լէն յե­տոյ ի­րենց նկատ­մամբ սկսած ի­րա­ւա­կան գոր­ծըն­թա­ցի շրջա­նակ­նե­րուն մէջ:

­Թուր­քիոյ ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը տա­րա­ծած է յայ­տա­րա­րու­թիւն, ուր կը նշո­ւի, որ Ժ.Ժ.Կ.ի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րը ձեր­բա­կա­լո­ւած են ­Դիար­բե­քի­րի, ­Շըր­նա­քի, ­Հաք­քա­րիի, ­Վա­նի, Բն­գեո­լի դա­տա­խա­զու­թեանց կար­գադ­րու­թեամբ: