altԻ­րա­նեան կող­մը հե­տաքրքրո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ հող­մա­յին ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեան ո­լոր­տին մէջ ներդ­րում­ներ կա­տա­րե­լով, ինչ­պէս նաեւ 50 մե­կաո­ւաթ ընդ­հա­նուր հզօ­րու­թեամբ հող­մա­կա­յան­ներ կա­ռու­ցե­լով:

 

 

­Հա­յաս­տա­նի ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րա­րու­թե­նէն յայտ­նած են, որ այս մա­սին նշո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի ու­ժա­նիւ­թի եւ բնա­կան պա­շար­նե­րու նա­խա­րար ­Լե­ւոն Եո­լեա­նի Ի­րան տո­ւած այ­ցե­լու­թեան ու հոն ու­նե­ցած հան­դի­պում­նե­րու ըն­թաց­քին։
­Յա­տուկ կեր­պով լու­սար­ձա­կի տակ առ­նո­ւած են ու­ժա­նիւ­թի, կա­զի, նաւ­թի, նաւ­թամ­թերք­նե­րու եւ հան­քար­դիւ­նա­բե­րու­թեան բնա­գա­ւա­ռին մէջ հայ-ի­րա­նեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման ըն­թաց­քին, ինչ­պէս նաեւ ընդ­լայն­ման հե­ռան­կար­նե­րուն առն­չո­ւող հար­ցեր:

Այ­ցե­լու­թեան ծի­րին մէջ, Լ. Եո­լեան հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցած է Ի­րա­նի ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­գահ Է. ­Ճա­հան­կի­րիի, ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար Հ. ­Չիթ­չիա­նի, նաւ­թի նա­խա­րար Բ. ­Զան­կա­նէի, ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան, հան­քե­րու եւ ա­ռեւ­տու­րի նա­խա­րար Մ. ­Նե­մաթ­զա­տէի հետ:

­Հան­դի­պում­նե­րու ըն­թաց­քին ար­ծար­ծո­ւած են հայ-ի­րա­նեան, ինչ­պէս նաեւ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցեր, ո­րոնց գծով առ­կայ ե­ղած է փո­խըմբռն­ման եւ հա­մա­ձայ­նու­թեան բարձր մթնո­լորտ: Ի­րա­նեան կող­մը իր հե­տաքրք­րո­ւա­ծու­թիւնն ու պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նած է ­Հա­յաս­տա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան տար­բեր ծրա­գիր­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման, գոր­ծակ­ցու­թեան դաշ­տի խո­րաց­ման եւ ընդ­լայն­ման առն­չու­թեամբ:

Անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւած է Ի­րան-­Հա­յաս­տան ե­լեկտ­րա­հա­ղոր­դակ­ցու­թեան եր­րորդ բարձ­րա­վոլթ օ­դա­յին գի­ծի, ­Մեղ­րի եւ Ա­գա­րակ հա­մայնք­նե­րուն մէջ կա­զաց­ման ծրա­գիր­նե­րուն: ­Դի­տար­կո­ւած են Ա­րաքս գե­տին վրայ ջրե­լեկտ­րա­կա­յա­նի կա­ռուց­ման ծրա­գի­րի աշ­խու­ժաց­ման, այլ ե­ղա­նակ­նե­րով ի­րա­կա­նաց­ման կա­րե­լիու­թիւն­նե­րը:

­Հան­դի­պում­նե­րու ըն­թաց­քին ի­րա­նեան կող­մը յայտ­նած է, որ հե­տաքրք­րո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ հող­մա­յին ու­ժա­նիւ­թի ո­լոր­տին մէջ ներդ­րում­ներ ի­րա­կա­նաց­նե­լով, 50 մե­կաո­ւաթ ընդ­հա­նուր հզօ­րու­թեամբ հող­մա­կա­յան­ներ կա­ռու­ցե­լով, ինչ­պէս նաեւ ի­րա­նեան հե­ղի­նա­կա­ւոր ար­տադ­րող­նե­րու մաս­նա­ճիւ­ղեր բա­նա­լով: