altԵւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­Ժան-Ք­լօտ Եուն­քեր ­Յու­լիս 25ին յայ­տա­րա­րած է, որ ­Թուր­քիա մօտ օ­րէն Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ան­դամ դառ­նա­լու ի­րա­վի­ճա­կի մը մէջ չէ եւ ան­դա­մակ­ցու­թեան շուրջ ­Թուր­քիոյ հետ բո­լոր բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ան­մի­ջա­պէս պի­տի դադ­րե­ցո­ւին, ե­թէ

վե­րա­կանգ­նէ մա­հա­պա­տի­ժը:

Եուն­քեր պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած է. «­Կը հա­ւա­տամ, որ ­Թուր­քիան, իր ներ­կայ վի­ճա­կով, մօտ օ­րէն ան­դամ դառ­նա­լու ի­րա­վի­ճա­կի մը մէջ չէ եւ եր­կար ժա­մա­նակ այդ ի­րա­վի­ճա­կին մէջ պի­տի չըլ­լայ»: Ան ը­սաւ, որ եր­կիր մը, ո­րուն օ­րէնսդ­րու­թեան մէջ մա­հա­պա­տիժ գո­յու­թիւն ու­նի, Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան մէջ ո­րե­ւէ տեղ չու­նի: