Պ­րիւք­սէլ, 5 Փետ­րո­ւար, 2015.- Փետ­րո­ւար 4, 2015-ին, Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան խորհր­դա­րա­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Եւ­րո­խորհր­դա­րան-­Հա­յաս­տան Բա­րե­կա­մու­թեան Խում­բի վե­րա­կազ­մու­թեան յայ­տա­րա­րու­թեան պաշ­տօ­նա­կան ա­րա­ րո­ղու­թիւ­նը:

Այս­պի­սով, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի 8-րդ նս­տաշր­ջա­նը՝ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի Մա­յիս 2014-ի ընտ­րու­թիւն­նե­րէն սկսեալ՝ ու­նե­ցաւ վե­րա­կազ­մո­ւած բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը, Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի մէջ ներ­կա­յա­ցո­ւած քա­ղա­քա­կան բո­լոր խում­բե­րէն 45 ան­դամ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ:

­Հա­յաս­տա­նի հետ ­Բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը ա­ռա­ջին ան­գամ կազ­մո­ւած էր Յու­նո­ւար 2013-ին, ո­րուն յայ­տա­րա­րու­թեան ըն­թաց­քին ներ­կայ էին այն օ­րե­րուն Հ.Հ. Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Յո­վիկ Աբ­րա­համեան եւ ­Հա­յաս­տա­նէն մեծ թի­ւով պատ­գա­մա­ւոր­ներ:

Վե­րա­կազ­մու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին՝ Խորհրդարանական ­Բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի նա­խա­գահ վե­րա­հաս­տա­տո­ւե­ցաւ դոկտ. Է­լէ­նի ­Թէո­խա­րուս (­Կիպ­րոս, Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թիւն-Քրիս­տո­նեայ Դե­մոկ­րատ խմբակ­ցու­թիւն), իսկ փոխ նա­խա­գահ­ներ հաս­տա­տո­ւե­ցան՝ դոկտ. ­Չարլզ ­Թա­նոք (Անգ­լիա, Եւ­րո­պա­յի Պահ­պա­նո­ղա­կան­նե­րու եւ Բա­րե­փո­խում­նե­րու Խմբակ­ցու­թիւն), Ֆ­րանք Էն­կել (­Լիւք­սեմ­պուրկ, Եւ­րո­պա­յի Ժո­ղովր­դա­կան կու­սակ­ցու­թիւն - Քրիս­տո­նեայ Դե­մոկ­րատ խմբակ­ցու­թիւն), ­Մի­շել ­Րի­վա­զի (Ֆ­րան­սա, ­Կա­նաչ­ներ - Եւ­րո­պա­յի Ա­զատ Դա­շինք խմբակ­ցու­թիւն) եւ ­Միլ­թիա­տիս ­Քիր­քոս (­Յու­նաս­տան, Ըն­կեր­վար Դե­մոկ­րատ Յա­ռաջ­դի­մա­կան Դա­շինք խմբակ­ցու­թիւն):

­Դոկտ. ­Թէո­խա­րուս՝ իր ող­ջոյ­նի խօս­քին ըն­թաց­քին ներ­կա­յա­ցուց խում­բի ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը եւ կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, յատ­կա­պէս ­Հայ­կա­կան ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի ըն­թաց­քին:

Ան կա­րե­ւո­րեց Ար­ցա­խի հիմ­նա­հար­ցի, հայ­կա­կան դա­րա­ւոր մշա­կոյ­թի եւ պատ­մու­թեան ներ­կա­յա­ցու­մը եւ­րո­պա­կան քա­ղա­քա­կան շրջա­նակ­նե­րուն եւ հա­սա­րա­կու­թեան, ինչ­պէս նաեւ ­Խում­բին կող­մէ ու­նե­նա­լիք ներդ­րու­մին՝ ­Հա­յաս­տա­նի դէ­պի Եւ­րո­պա մեր­ձեց­ման գծով: ­Ան կա­րե­ւո­րու­թեամբ շեշ­տեց թէ ­Բա­րե­կա­մու­թեան խում­բը աշ­խա­տանք պի­տի տա­նի ընդ­լայ­նե­լու իր ան­դամ­նե­րուն թի­ւը, կոչ ուղ­ղե­լով եւ­րօ-երս­փո­խան­նե­րուն՝ միա­նա­լու ­Բա­րե­կա­մու­թեան խում­բին: Ա­պա, իր հեր­թին խօսք ա­ռաւ Եւ­րո­պա­կան Միու­թեան մօտ Հ.Հ. մշտա­կան դես­պան՝ պա­րոն ­Թա­թուլ ­Մար­գա­րեան. ան իր ե­րախ­տիքն յայտ­նեց դոկտ. ­Թէո­խա­րու­սին եւ ­Խում­բին մաս­նա­կից եւ­րօ-երես­փո­խան­նե­րուն: ­Դես­պան ­Մար­գա­րեան նաեւ անդ­րա­դար­ձաւ Հ.Հ. - Ե.Մ. դրա­կան նոր տե­ղա­շարժ­նե­րուն եւ ակն­կա­լո­ւած դրա­կան ար­դիւնք­նե­րուն: Անյայ­տա­րա­րեց նաեւ, որ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը լաւ ըն­թաց­քի մէջ են, նշե­լով Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու յանձ­նա­կա­տա­րին յայ­տա­րա­րու­թիւնը՝ թէ ­Հա­յաս­տա­նը կա­րող է ու­նե­նալ յա­ռա­ջի­կա­յին նոր հա­մա­ձայ­նա­գիր մը Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան հետ:

Եւ­րո­պա­յի Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեան իր ե­լոյ­թին մէջ շեշ­տեց ­Հա­յաս­տա­նի հետ բա­րե­կա­մու­թեան խում­բի գո­յու­թեան կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը, որ իր գոր­ծու­նէու­թեամբ՝ կրնայ ա­ւե­լի լաւ եւ ճիշդ կեր­պով կա­տա­րել Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան կող­մէ ըն­կա­լու­մը ­Հա­յաս­տա­նի դի­մագ­րա­ւած հիմ­նա­հար­ցե­րուն, անդ­րա­դառ­նա­լով նաեւ ­Թուր­քիոյ՝ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման դէմ վա­րած ժխտո­ղա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան, ու վստա­հե­ցուց ­Խում­բի ան­դամ­նե­րուն եւ ներ­կա­նե­րուն, թէ Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ամ­բող­ջա­կան կեր­պով զօ­րա­վիգ պի­տի կանգ­նի ­Խում­բին աշ­խա­տանք­նե­րուն:

­Բա­րե­կա­մու­թեան Խում­բի քար­տու­ղար կը շա­րու­նա­կէ հան­դի­սա­նալ Եւ­րո­խորհր­դա­րա­նի աշ­խա­տա­կից Ար­մէն Ան­տո­նեա­նը:

­Վե­րա­կազ­մու­թեան ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րո­ւե­ցաւ, թէ եւ­րօ-երես­փո­խան­նե­րու պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը Ապ­րիլ 24-ին պի­տի այ­ցե­լէ ­Հա­յաս­տան՝ ներ­կայ գտնո­ւե­լու ­Հայոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րուն: ­Բա­րե­կա­մու­թեան ­Խում­բը իր ա­ռա­ջին նիս­տի ըն­թաց­քին պի­տի մշա­կէ յա­ջորդ քա­ռա­մեա­կի կա­տա­րե­լիք իր գոր­ծու­նէու­թեա­ն ծրագիրը: