«­Հիմ­նա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րով ա­պա­հո­վել դ­րա­կան շա­րու­նա­կու­թիւ­նը»

Շա­տե­րի աչ­քից չվրի­պեց այն, որ Ապ­րի­լի 24ին, երբ Հա­յաս­տա­նից ու Ս­փիւռ­քից բազ­մա­թիւ հա­յեր, այդ թւում եւ ձեր շատ ու շատ կու­սակ­ցա­կան ըն­կեր­ներ, աշ­խար­հի տար­բեր ծայ­րե­րից ժա­մա­նում էին Ե­րե­ւան, դուք մեկ­նել էիք Լեռ­նա­ յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թիւն՝ Ս­տե­փա­նա­կերտ: Թոյլ տո­ւէք հարց­նել՝ ին­չո՞ւ:

Հէնց այն պատ­ճա­ռով, որ բո­լո­րը գա­լիս էին Հա­յաս­տան: Մեր հինգ նա­խա­գահ­նե­րից Ե­րե­ւա­նում չէր միայն Ղա­րա­բա­ղի նա­խա­գա­հը՝ Բա­կօ Սա­հա­կեա­նը: Դա իր պատ­ճառ­ներն ու­նէր: Բայց, ան­կախ այդ պատ­ճառ­նե­րից, ես հարկ հա­մա­րե­ցի, որ ան­ձամբ լի­նեմ Ղա­րա­բա­ղում: Սա ո­րե­ւէ ու­րիշ բան չէր նշա­նա­կում, ո­րով­հե­տեւ մեր կու­սակ­ցու­թեան շատ ու շատ ըն­կեր­ներ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դում էին, Բիւ­րո­յի ան­դամ­ներ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դում էին: Այ­սինքն՝ հար­ցը ո­րե­ւէ հա­կադ­րու­թեան մէջ չպէտք է դի­տար­կել: Ապ­րի­լի 24ին Ար­ցա­խում լի­նե­լը եւս կա­րե­ւոր էր: Կա­րե­ւոր էր նաեւ այն ա­ռու­մով, որ մենք չպէտք է մո­ռա­նանք, որ մեր գերխն­դիրն այ­սօր Ղա­րա­բաղն է: Մենք նոյն թա­փով, նոյն միաս­նա­կա­նու­թեամբ, նոյն ո­գով, որ աշ­խա­տե­ցինք, պայ­քա­րե­ցինք 100ա­մեա­կի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը յա­ջո­ղեց­նե­լու հա­մար, նոյն կերպ պէտք է վարուենք Ղա­րա­բա­ղի հար­ցում՝ ընդ­հան­րա­պէս:

Ո­րո՞նք են Ղա­րա­բա­ղի հա­մար Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նա­կան ա­նե­լիք­նե­րը. մի կող­մից, մի­ջազ­գա­յին մա­կար­դա­կում՝ մի­ջազ­գա­յին դի­ւա­նա­գի­տա­կան-քա­ղա­քա­կան հար­թու­թեան մէջ, միւս կող­մից՝ Ղա­րա­բա­ղի ներ­պե­տա­կան խնդիր­նե­րի հար­թու­թեան մէջ:

Այս օ­րե­րին լայ­նօ­րէն նշո­ւող հա­րիւ­րա­մեա­կը վառ օ­րի­նա­կով ցոյց է տա­լիս այն, ինչ պէտք է ա­նենք Ղա­րա­բա­ղի հար­ցում: Այ­սօր Ադր­բե­ջա­նը փոր­ձում է մի նոր պա­տե­րազմ մեզ պար­տադ­րել, այս­պէս ա­սած՝ մա­շող պա­տե­րազմ պար­տադ­րել, մի պա­տե­րազմ, որ իր օգ­տին է, մեզ՝ ի վնաս: Այդ մա­շող պա­տե­րազ­մում մեր ժո­ղո­վուրդն իր հո­գե­բա­նա­կան վի­ճա­կով, իր նո­ւա­զող թուա­քա­նա­կով կը դժո­ւա­րա­նայ դի­մա­նալ: Ան­շուշտ կը դի­մա­նայ, բայց Ադր­բե­ջանն էլ դիւ­րու­թեամբ կը կա­րո­ղա­նայ այս ի­րա­վի­ճա­կը ձգել, այս պա­տե­րազ­մը շա­րու­նա­կել: Մենք պէտք է այս պա­տե­րազ­մը փո­խադ­րենք այլ դաշտ, այն դաշ­տը, որ­տեղ մենք կ­՛ու­նե­նանք ա­ռա­ւե­լու­թիւն: Եւ այդ դաշ­տը այս դաշտն է՝ 100ա­մեա­կի դաշ­տը: Մի­ջազ­գա­յին ա­ռու­մով մենք պէտք է ստեղ­ծենք մթնո­լորտ, վի­ճակ, ցու­ցա­կան աշ­խա­տանք, յա­րա­բե­րա­կան աշ­խա­տանք, քա­րոզ­չա­կան աշ­խա­տանք՝ Ադր­բե­ջա­նի վրայ ճնշում բա­նեց­նե­լու նպա­տա­կով: Սա պէտք է մէկ ա­լի­քի՝ մեծ ա­լի­քի դեր ու­նե­նայ, որ­պէս­զի Ադր­բե­ջա­նը անդ­րա­դառ­նայ, որ ար­դէն վնաս­ւում է ին­քը եւ փո­խի վե­րա­բեր­մուն­քը՝ Ղա­րա­բա­ղի հար­ցի լուծ­ման տար­բե­րակ­նե­րի հար­ցում: Կար­ծում եմ սա կա­րե­ւոր հարց է: Եւ նոյն միաս­նա­կա­նու­թիւ­նը, նոյն ո­գե­ւո­րու­թիւ­նը, նոյն կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թիւ­նը, որ մենք ցու­ցա­բե­րե­ցինք 100ա­մեայ տա­րե­լի­ցի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րի կտրո­ւած­քում, պէտք է կա­րո­ղա­նանք ցոյց տալ նաեւ Ղա­րա­բա­ղի հար­ցում՝ ամ­բողջ աշ­խար­հում հա­կաադր­բե­ջա­նա­կան մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լու ա­ռու­մով, այս մա­շող պա­տե­րազ­մի դէմ մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լու ա­ռու­մով: Պէտք է ճնշում բա­նեց­նենք, որ Ադր­բե­ջա­նը հրա­ժա­րո­ւի այս պա­տե­րազ­մից: Կար­ծում եմ՝ դա շատ կա­րե­ւոր է:

Իսկ Ղա­րա­բա­ղի ներ­քին հար­ցե­րի՞ ա­ռու­մով…

­Ղա­րա­բա­ղի ներ­քին հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րը, ռե­սուրս­նե­րը, հաս­կա­նա­լի պատ­ճառ­նե­րով սահ­մա­նա­փակ են: Կեն­սու­նակ տնտե­սու­թիւն ու­նե­նա­լու հա­մար, Ղա­րա­բա­ղը պէտք է եր­րորդ երկր­նե­րի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­ներ ու­նե­նայ, սահ­ման: Մինչ­դեռ Ղա­րա­բա­ղը ա­ռա­ջին գիծ է: Այս ի­րա­վի­ճա­կում մի քա­նի օ­րէնք կայ, որ պէտք է պաշտ­պա­նենք: Ա­ռա­ջին՝ Ղա­րա­բա­ղում միաս­նա­կա­նու­թիւնն ու կա­յու­նու­թիւ­նը մեծ ար­ժէք ու­նեն: Երկ­րորդ՝ այն­տեղ պէտք է լի­նի շատ ա­ւե­լի լաւ վի­ճակ, քան ո­րե­ւէ տեղ: Այն­տեղ ար­դա­րու­թեան, ներ­քին հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան, ներ­քին յար­գան­քի եւ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թեան մթնո­լոր­տը պէտք է իս­կա­պէս լիա­կա­տար լի­նի: Ղա­րա­բա­ղի մա­սին խօ­սե­լիս, մենք խօ­սում ենք մեր զի­նո­ւոր­նե­րի թի­կուն­քի մա­սին՝ ան­մի­ջա­կան թի­կուն­քի մա­սին: Այն­տեղ պէտք է լի­նենք ա­մուր, հաս­տա­տա­կամ, միաս­նա­կան, խա­ղաղ: Ղա­րա­բա­ղը նոյ­նիսկ այս վի­ճա­կի մէջ պէտք է դառ­նայ նա­խան­ձե­լի վայր, որ ա­մէն մի հայ ձգտի այն­տեղ ապ­րել: Այն­տեղ պէտք է ներդ­րում­ներ լի­նեն, մենք պէտք է կա­րո­ղա­նանք Ղա­րա­բա­ղը ընդ­հա­նուր ու­շադ­րու­թեան կենտ­րոն դարձ­նել: Այլ խօս­քով՝ պէտք է գուր­գու­րել Ղա­րա­բա­ղը, որ նա կա­րո­ղա­նայ յաղ­թա­հա­րել այս մար­տահ­րա­ւէ­րը եւ իր յաղ­թա­նա­կը վերջ­նա­կա­նա­պէս ամ­րագ­րի մի­ջազ­գա­յին ի­րա­ւուն­քով:

Ընդ­հան­րա­պէս ինչ­պի­սի՞ն է Հ.Յ.Դ.ն ար­ցախ­ցու ըն­կա­լում­նե­րում: Ըստ ձեզ, ին­չո՞ւ պէտք է ար­ցախ­ցին վստա­հի, իր ձայ­նը տայ Դաշ­նակ­ցու­թեա­նը՝ նրան խորհր­դա­րա­նում ներ­կա­յա­ցո­ւած տես­նե­լու հա­մար:

­Գի­տէք՝ պատ­մու­թեան ըն­թաց­քում ղա­րա­բաղ­ցի­ներ շատ են ե­ղել Դաշ­նակ­ցու­թեան մէջ, ու­նե­ցել են պա­տաս­խա­նա­տու հան­գա­մանք­ներ, նոյ­նիսկ՝ ղե­կա­վար դիր­քեր են ու­նե­ցել. Նի­կոլ Դու­մա­նը, Ա­րա­մը, Վա­հան Նա­ւա­սար­դեա­նը… Կա­րե­լի է մի քա­նի տաս­նեակ ա­նուն­ներ յի­շել, ով­քեր ղա­րա­բա­ղեան ծա­գում ու­նեն եւ կա­րե­ւոր դե­րա­կա­տա­րու­թիւն են ու­նե­ցել Հ.Յ.Դ. պատ­մու­թեան մէջ: Սա­կայն մենք Ղա­րա­բա­ղում չենք ու­նե­ցել կուռ եւ մեծ կազ­մա­կեր­պու­թիւն: Նոր ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նում Դաշ­նակ­ցու­թեան ա­նու­նը ուղ­ղա­կի ա­ղերս­ւում է Ղա­րա­բա­ղում ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի կազ­մա­կերպ­ման գոր­ծին: Մենք մեծ ներդ­րում ենք ու­նե­ցել այդ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րում: Այս 25 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում մենք եր­բեք չենք բա­ցա­կա­յել Ղա­րա­բա­ղից, իսկ Ղա­րա­բա­ղից դուրս մեր գոր­ծու­նէու­թեան մէջ՝ Ղա­րա­բա­ղը բա­ցա­կայ չի ե­ղել: Սա, ան­շուշտ, չի կա­րող չգնա­հա­տո­ւել: Վեր­ջա­պէս այս կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը, ես նկա­տի չու­նեմ միայն ղա­րա­բա­ղեան կա­ռոյ­ցը, այ­լեւ Ղա­րա­բա­ղից դուրս ե­ղած Դաշ­նակ­ցու­թեան ողջ կա­ռոյ­ցը, 300ից ա­ւե­լի զոհ է տո­ւել Ղա­րա­բա­ղում: Մեր թո­ւի հա­մե­մատ սա շատ մեծ տո­կոս է: Մենք միս ու ոս­կո­րով ենք նոյ­նա­ցել Ղա­րա­բա­ղի պայ­քա­րի հետ, մենք այս պայ­քա­րը կող­քից չենք ըն­կա­լել, մենք մե­րո­ւած ենք ե­ղել այդ պայ­քա­րի հետ, դա մեր պայ­քարն է ե­ղել: Վեր­ջա­պէս՝ ա­ռա­ջին նա­խա­գա­հը ե­ղել է դաշ­նակ­ցա­կան, բա­նա­կի ա­ռա­ջին հրա­մա­նա­տա­րը ե­ղել է դաշ­նակ­ցա­կան, այդ­պէս էլ ե­ղել են ա­ռա­ջին զո­հե­րը, ա­ռա­ջին վի­րա­ւոր­նե­րը, ա­ռա­ջին մար­տա­կան խմբե­րը, ա­ռա­ջին պար­տի­զա­նա­կան յար­ձա­կում­նե­րը… Մենք նոյ­նա­ցած ենք Ղա­րա­բա­ղի հետ, մենք տար­բեր չենք Ղա­րա­բա­ղից:

Իսկ զի­նա­դա­դա­րի հաս­տա­տու­մից յե­տոյ ինչ­պի­սի՞ն է ե­ղել ձեր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը Ղա­րա­բա­ղի կա­ռուց­ման, շէ­նաց­ման գոր­ծում, ի՞նչ ծրագ­րեր էք ի­րա­կա­նաց­րել ու դեռ ինչ ծրագ­րեր կան ի­րա­կա­նաց­նե­լու:

Ես չէի ա­սի, որ շատ մեծ բան ենք ա­րել, ո­րով­հե­տեւ պա­հան­ջը, կա­րի­քը շատ ա­ւե­լին է, քան մեր ա­րա­ծը: Բայց կա­րող եմ ա­սել, որ այս տա­րի­նե­րին այն ինչ ա­րել ենք, հիմ­նա­կա­նում Ղա­րա­բա­ղի հա­մար ենք ա­րել: Այն­քա­նով, որ կա­րո­ղա­ցել ենք ու­ժե­րը ուղ­ղոր­դել դէ­պի Ղա­րա­բաղ, այն­քա­նով, որ կա­րո­ղա­ցել ենք աշ­խա­տանք­նե­րը ուղ­ղոր­դել դէ­պի Ղա­րա­բաղ, այդ­քա­նով ա­րել ենք ա­մէն ինչ: Ու­րիշ ո­րե­ւէ ուղ­ղու­թեամբ ա­ւե­լին չենք ա­րել: Այս­պէս ա­սեմ՝ ա­ւե­լի ճիշդ կը լի­նի: Կրկ­նեմ՝ այն պա­հան­ջը, այն կա­րի­քը որ կայ, այդ կա­րի­քի հա­մե­մատ մենք գրե­թէ ո­չինչ չենք ա­րել: Սա ցա­ւով եմ ա­սում, բայց դա է ի­րա­կա­նու­թիւ­նը: Շատ բան ա­րած կը լի­նէինք, ե­թէ Ղա­րա­բա­ղից ոչ ոք չար­տա­գաղ­թէր, ե­թէ Ղա­րա­բա­ղում հզօր տնտե­սու­թիւն լի­նէր: Ղա­րա­բա­ղի բնակ­չու­թիւ­նը պէտք է թո­ւա­յին աճ ու­նե­նար, մենք այն­տեղ պէտք է շատ ա­ւե­լի լաւ պայ­ման­ներ ու­նե­նա­յինք: Ե­թէ այս ա­մէ­նը դեռ չկայ, բնա­կա­նա­բար, բո­լո­րի հետ նաեւ մենք ենք մե­ղա­ւոր:

Իսկ ա­ռա­ջի­կա­յում ձեր թո­ւար­կած խնդիր­նե­րի լուծ­ման ուղ­ղու­թեամբ ինչ որ ծրագ­րեր, մտայ­ղա­ցում­ներ, գա­ղա­փար­ներ, որ ընտ­րու­թիւն­նե­րից յե­տոյ հնա­րա­ւոր է ի­րա­կա­նաց­նել, կա՞ն:

Ան­շուշտ կան, թէեւ մենք միշտ փոր­ձել ենք Ղա­րա­բա­ղի հա­մար դրսում՝ ար­տա­սահ­մա­նում ա­պա­հո­վել քա­ղա­քա­կան թի­կունք, ա­պա­հո­վել քա­րոզ­չա­կան թի­կունք, ա­պա­հո­վել յա­րա­բե­րա­կան թի­կունք: Դռ­ներ բա­ցե­լու, կա­ցու­թիւն ստեղ­ծե­լու, նպաս­տա­ւոր մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լու, քա­ղա­քա­կան ա­ռա­ւե­լու­թիւն­ներ ստեղ­ծե­լու գոր­ծե­րի վրայ ենք դրել հիմ­նա­կան շեշ­տը, բայց, ան­շուշտ, բո­լոր դաշ­նակ­ցա­կան­ներն էլ հաս­կա­նում են, որ ե­թէ պէտք է քո ազ­գա­յին մտա­հո­գու­թիւն­նե­րով, ազ­գա­յին գի­տակ­ցու­թիւ­նից ել­նե­լով մի բան ա­նես կամ մի ներդ­րում կա­տա­րես, դա ա­ռա­ջին հեր­թին պէտք է լի­նի Ղա­րա­բա­ղում:

Պա­րոն Մար­գա­րեան, ի տար­բե­րու­թիւն Ղա­րա­բա­ղի, Հա­յաս­տա­նը կու­սա­կա­ցա­կան պայ­քա­րի տեղ է, եւ այս օ­րե­րին Հա­յաս­տա­նում ակ­տի­ւօ­րէն շրջա­նառ­ւում են կա­ռա­վա­րու­թեան հնա­րա­ւոր փո­փո­խու­թեան մա­սին տե­ղե­կու­թիւն­ներ, որ ա­ռա­ջի­կա­յում սպաս­ւում են լուրջ կադ­րա­յին տե­ղա­շար­ժեր կա­ռա­վա­րու­թիւ­նում, այդ թւում՝ շրջա­նառ­ւում են նաեւ ձեր կու­սա­կից ըն­կեր­նե­րի ա­նուն­նե­րը՝ որ­պէս հա­ւա­նա­կան նա­խա­րար­ներ: Ինչ­պէ՞ս կը մեկ­նա­բա­նէք այս լու­րե­րը, ար­դեօք, սրանք հա­մա­պա­տաս­խա­նո՞ւմ են ի­րա­կա­նու­թեա­նը:

Ես մի քիչ ա­ւե­լի հե­ռո­ւից եմ ու­զում գալ: Մենք ու­նե­ցել ենք 100ա­մեակ, այդ 100ա­մեա­կում, կար­ծում եմ, մենք նո­ւա­ճել ենք մի բար­ձունք: Մենք կա­րո­ղա­ցել ենք մեր ազ­գը եւ մեր պե­տա­կա­նու­թիւ­նը ար­ժե­ւո­րել, մենք կա­րո­ղա­ցել ենք մեծ ձեռք­բե­րում ու­նե­նալ 100ա­մեա­կի այս մի­ջո­ցա­ռում­նե­րով, քա­րոզ­չա­կան բարձր մա­կար­դակ ենք ա­պա­հո­վել: Մենք յա­ջո­ղել ենք մի քա­նի պատ­ճառ­նե­րով: Նախ՝ տաս­նեակ տա­րի­ներ մար­դիկ այս ուղ­ղու­թեամբ պայ­քա­րել են, աշ­խա­տել են, ճիգ են թա­փել, ժա­մա­նակ են դրել՝ խնա­յե­լով ի­րենց ըն­տա­նիք­նե­րից, Հայ Դա­տի յանձ­նախմ­բե­րը աշ­խար­հի չորս կող­մե­րում աշ­խա­տել են այս ուղ­ղու­թեամբ: Երկ­րորդ՝ մենք այս հար­ցում ե­ղել ենք միաս­նա­կան: Մենք Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կը ո­գե­կո­չե­ցինք միաս­նա­կա­նու­թեան մթնո­լոր­տում: Ե­թէ նոյ­նիսկ կա­յին կող­քից հնչող տե­սա­կէտ­ներ էլ, դրանք այն­քան թոյլ ու անտ­րա­մա­բա­նա­կան էին, որ ե­ղա­նակ չստեղ­ծե­ցին: Մենք միաս­նա­կան էինք իբ­րեւ ժո­ղո­վուրդ եւ իբ­րեւ պե­տա­կա­նու­թիւն: Նոյ­նիսկ պե­տու­թեան մէջ քա­ղա­քա­կան ու­ժե­րը կա­րո­ղա­ցան այն­քան խո­հեմ, այն­քան գի­տա­կից լի­նել, որ պա­հեն այդ միաս­նա­կա­նու­թեան մթնո­լոր­տը՝ 100ա­մեա­կի հետ կա­պո­ւած: Եւ, վեր­ջա­պէս՝ մենք այս յա­ջո­ղու­թիւնն ու­նե­ցանք մեր պե­տա­կա­նու­թեան շնոր­հիւ: Ես ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թիւն եմ ներ­կա­յաց­նում, բայց չեմ խու­սա­փի ա­սել, որ այն, ինչ ա­րեց մեր պե­տա­կա­նու­թիւ­նը, մեր պե­տու­թիւ­նը 100ա­մեա­կի ա­ռի­թով, միայն գնա­հա­տու­թեան կա­րող է ար­ժա­նա­նալ: Հ­ռո­մի պա­պի ե­լոյ­թը, Գեր­մա­նիա­յի նա­խա­գա­հի ե­լոյ­թը, Ապ­րի­լի 24ին չորս նա­խա­գահ­նե­րի եւ քա­ռա­սուն երկր­նե­րից պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն­նե­րի ներ­կա­յու­թիւ­նը Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դում խօ­սում են միայն շատ լուրջ կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թեան եւ կա­տա­րո­ւած աշ­խա­տան­քի մա­սին: Պէտք է կա­րո­ղա­նալ գնա­հա­տել սա: Քա­նի որ մենք միաս­նա­կան էինք, եւ նոյն թի­րա­խին էր, որ փոր­ձում էինք հա­րո­ւա­ծել, մենք ու­նե­ցանք յա­ջո­ղու­թիւն: Մենք այ­սօր ե՛ւ հա­մազ­գա­յին ա­ռու­մով, ե՛ւ ներ-­պե­տա­կան ա­ռու­մով ու­նենք շատ դրա­կան մթնո­լորտ, շատ դրա­կան մեկ­նար­կա­յին վի­ճակ: Ան­ցած 25 տա­րի­նե­րին, հա­ւա­տա­ցէք, մենք այս­պի­սի ի­րա­վի­ճակ չենք ու­նե­ցել: Գու­ցէ մէկ էլ Շու­շիի ա­զա­տագ­րու­մը կա­րող էր նման վի­ճակ ստեղ­ծել, բայց ժա­մա­նա­կի նա­խա­գա­հը եւ իշ­խա­նու­թիւ­նը թոյլ չտո­ւե­ցին, որ Շու­շիի ա­զա­տագ­րու­մը ազ­գա­յին հա­մախմբ­ման եւ ո­գե­ւո­րու­թեան ա­ռիթ դառ­նար: Հա­կա­ռա­կը՝ փոր­ձե­ցին դա խեղ­դել, նսե­մաց­նել, ծած­կել: Ին­չե­ւէ, հի­մա մենք շատ դրա­կան վի­ճա­կում ենք, եւ այս դրա­կան մթնո­լոր­տը ա­ռա­ջի­նը պէտք է օգ­տա­գոր­ծեն իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը՝ դրա­կան ըն­թացք ա­պա­հո­վե­լու հա­մար: Ես կար­ծում եմ, որ իշ­խա­նու­թիւնն այ­սօր, 100ա­մեա­կի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րից յե­տոյ, ու­նի այն­քան լաւ կա­պի­տալ, որն ի­րեն թոյլ կը տայ հիմ­նա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րով ա­պա­հո­վել դրա­կան շա­րու­նա­կու­թիւ­նը: Քա­ղա­քա­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը պէտք է ըստ այդմ դիր­քո­րո­շո­ւեն:
­Բո­լոր այն զրոյց­նե­րը, որ մենք մտել ենք, մտնում ենք կա­ռա­վա­րու­թիւն, եր­կու նա­խա­րար, ե­րեք նա­խա­րար… ամ­բող­ջը սուտ են: Մենք այդ հար­ցով իշ­խա­նու­թիւն­նե­րի հետ ո­րե­ւէ բա­նակ­ցու­թիւն, հան­դի­պում, քննար­կում մին­չեւ այն պա­հը, որ ես այս­տեղ նստած եմ, չենք ու­նե­ցել: Սա­կայն, մենք ո՛չ եր­դո­ւեալ ընդ­դի­մա­դիր ենք, ո՛չ էլ եր­դո­ւեալ իշ­խա­նա­մէտ: Մենք եր­դո­ւեալ հա­յաս­տա­նա­սէր ենք, մենք մեր ժո­ղովր­դի եր­դո­ւեալ կողմ­նա­կիցն ենք: Ե­թէ մեր ժո­ղովր­դի կամ երկ­րի շա­հը կ­՛ա­սի, որ պէտք է լի­նի նոր ըն­թացք եւ դա լի­նե­լու է դրա­կան, ան­շուշտ մենք պատ­րաստ կը լի­նենք մաս­նակ­ցե­լու: Բայց ե­թէ չի լի­նի այդ դրա­կան ըն­թաց­քը, ա­պա յա­նուն ա­թո­ռի, յա­նուն ինչ որ բա­նի մենք մեր կե­ցո­ւած­քը չենք փո­խի:
Ա­սեմ ձեզ՝ մենք մեր հա­կադ­րու­թեան մէջ էլ մեզ նման ենք: Մենք ընդ­դի­մա­դիր վի­ճա­կում էլ մեզ նման ենք: Մենք դրսից տղայ չենք բե­րում այս երկ­րի վրայ, մեր իշ­խա­նու­թիւն­նե­րին խեղ­ճաց­նե­լու հա­մար եր­բեք ու­րի­շին ա­ւե­լի բարձր չենք դա­սում: Մենք մեր ժո­ղովր­դի վրայ յե­նո­ւած կը փոր­ձենք պայ­քա­րի դուրս գալ. դա էլ մեր տե­սակն է, ո­րով­հե­տեւ մեզ հա­մար ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը Հա­յաս­տանն է եւ հայ ժո­ղո­վուր­դը, ոչ թէ իշ­խա­նու­թիւն­նե­րին յաղ­թելն ու իշ­խա­նու­թիւն ձե­ւա­ւո­րե­լը: Մեզ հա­մար կան սկզբունք­ներ եւ ար­ժէք­ներ, որ չենք խախ­տե­լու:

Եր­կու խօս­քով էլ անդ­րա­դառ­նանք ար­տա­քին աշ­խար­հի հետ մեր ա­նե­լիք­նե­րին: Ապ­րի­լի 24ը ան­ցաւ: Յե­տոյ… Ի՞նչ ենք մենք ու­զում, յստա՞կ են մեր ա­սե­լի­քը եւ ձե­ւա­կեր­պում­նե­րը, թող որ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կի հռչա­կագ­րով հան­դերձ, յստա՞կ են մեր հե­տա­գայ քայ­լե­րը:

Այդ­պէս է միշտ, մար­դիկ սո­վոր են ա­րագ ար­դիւն­քի սպա­սել՝ մէկ, եր­կու, ե­րեք՝ ո՞ւր է ար­դիւն­քը: Ես այդ­պէս չեմ մտա­ծում: Ես մտա­ծում եմ, որ սա եր­կա­րա­տեւ պայ­քար է, որ­տեղ մենք կա­րե­ւոր մէկ հանգ­րո­ւան յաղ­թա­հա­րե­ցինք, եւ դրա­նից յե­տոյ սկսւում է պայ­քա­րի մէկ նոր հանգ­րո­ւան, ո­րը շատ-շատ կա­րե­ւոր է: Մենք պէտք է կա­րո­ղա­նանք նոյն միաս­նա­կան ո­գով, նոյն կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թեամբ այդ աշ­խա­տանք­նե­րը շա­րու­նա­կել: Սա յա­րա­տեւ պայ­քար է, յա­րա­տեւ մէկ ըն­թացք է՝ մին­չեւ որ կա­րո­ղա­նանք ամ­բող­ջա­կան ար­դա­րու­թիւն հաս­տա­տել: Կ­՛ա­սէք բա­ցար­ձակ ար­դա­րու­թիւն չկայ: Այ դրա հա­մար էլ պայ­քա­րը յա­րա­տեւ է: Միշտ ա­ւե­լի ար­դա­րին հաս­նե­լու, ա­ւե­լի լա­ւը ու­նե­նա­լու ցան­կու­թեամբ պէտք է աշ­խա­տել: Մենք, կար­ծում եմ, ու­նե­ցել ենք կա­րե­ւոր յա­ջո­ղու­թիւն, եւ հի­մա կա­րե­ւոր է, որ չգի­նով­նանք այս յա­ջո­ղու­թեամբ ու բա­ւա­րա­րո­ւենք, այլ ճիշդ կազ­մա­կեր­պո­ւա­ծու­թեամբ, ճիշդ ծրագ­րա­ւոր­մամբ նոր հանգ­րո­ւա­նը սկսել, ո­րը, կա­րող ենք ա­սել, հա­տուց­ման հանգ­րո­ւանն է, պա­հան­ջա­տի­րու­թեան հանգ­րո­ւանն է, պայ­քա­րը եւ քա­ղա­քա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը դէ­պի մեր եր­կիր փո­խադ­րե­լու ժա­մա­նա­կաշր­ջան է, ո­րին մենք պէտք է պատ­րաստ լի­նենք:

Կա­րե­լի՞ է, ար­դեօք, որ­պէս այդ նոր հանգ­րո­ւա­նի ա­ռա­ջին քայլ դի­տար­կել Ա­րամ Ա­ռա­ջին Կա­թո­ղի­կո­սի հայ­ցը Թուր­քիա­յի Սահ­մա­նադ­րա­կան դա­տա­րան՝ Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սու­թեան խնդրով:

Ա­րամ Ա­ռա­ջի­նի հայ­ցը մի քիչ մաս­նա­կի հարց է: Ա­ւե­լի կա­րե­ւո­րը ան­ցեալ տա­րո­ւայ Ապ­րի­լի 24ին եր­կու վե­հա­փառ­նե­րի՝ Ա­րամ Վե­հա­փա­ռի եւ Գա­րե­գին Ա­մե­նայն Հա­յոց Կա­թո­ղի­կո­սի կող­մից հռչա­կո­ւած կոն­դակն էր, որ­տեղ նրանք ա­սում էին, որ ի­րենք Ա­րեւմ­տեան Հա­յաս­տա­նի (­Թուր­քիա­յի տա­րած­քի) հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րի ժա­ռան­գու­թեան տէրն են: Դա է ա­մե­նա­կա­րե­ւո­րը, դա է, որ պա­հան­ջա­տի­րու­թեան այս նոր ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մէջ ինք­նին կա­րե­ւոր հանգ­րո­ւան է: Ես կար­ծում եմ, որ սա է գլո­բալ քայ­լը մեր նոր հանգ­րո­ւա­նի, որ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցի­նե­րը, ե­կե­ղե­ցուն պատ­կա­նող գոյ­քը, տա­րած­քը, այդ ա­մէ­նը մշա­կու­թա­յին ար­ժէք են, եւ ի­րենք են այդ ար­ժէք­նե­րի տէ­րը: Ս­րա­նից էլ բխել է Սի­սի կա­թո­ղի­կո­սու­թեան հար­ցով հայ­ցի յա­րու­ցու­մը: