­altՇա­բաթ՝ 8 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան ըն­դու­նած է ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պետ Անն Ի­տալ­կո­յի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, որ պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեամբ Ե­րե­ւան հա­սած էր քա­ղա­քա­պետ ­Տա­րօն ­Մար­գա­րեա­նի հրա­ւէ­րով:

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը ող­ջու­նած է հիւ­րե­րը` նշե­լով, որ ու­րախ է հա­մայն հա­յու­թեան մայ­րա­քա­ղաք Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լե­լու ­Հա­յաս­տա­նի բա­րե­կամ­նե­րը, ո­րոնք ներ­կայ գտնո­ւած են նաեւ Ե­րե­ւա­նի հիմ­նադր­ման 2798ա­մեա­կին նուի­րո­ւած տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն:

«Ան­շուշտ, հա­ճե­լի է բա­րե­կամ­նե­րու հետ նշել Ե­րե­ւա­նի տա­րե­դար­ձը: ­Մենք ե­րախ­տա­պարտ ենք եւ միշտ կը յի­շենք ու կը փայ­փա­յենք ա­նուն­նե­րը բո­լոր ա­նոնց, ո­րոնք ան­մասն չեն թէ՛ մեր ցա­ւին, թէ՛ մեր ու­րա­խու­թեան»,- ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տին եւ ա­նոր ու­ղեկ­ցող պա­տուի­րա­կու­թեան ան­դամ­նե­րուն ը­սած է նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան: ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը յոյս յայտ­նած է, որ քա­ղա­քա­պետ Անն Ի­տալ­կո­յի այ­ցե­լու­թիւ­նը Ե­րե­ւան ըլ­լայ ար­դիւ­նա­ւէտ եւ նշա­նա­ւո­րո­ւի հե­տա­գայ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան խո­րաց­ման վե­րա­բե­րեալ նոր պայ­մա­նա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն­նե­րով:

­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը գո­հու­նա­կու­թեամբ հաս­տա­տած է, որ հայ-ֆրան­սա­կան բազ­մա­դա­րեայ սերտ առն­չու­թիւն­նե­րը նոր ո­րակ ու բո­վան­դա­կու­թիւն ստա­ցած են ­Հա­յաս­տա­նի վե­րան­կա­խա­ցու­մէն ետք, եւ այ­սօր այդ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը բնո­րո­շո­ւին իբ­րեւ ա­ռանձ­նաշ­նոր­հեալ:

­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան բարձր գնա­հա­տած է բո­լոր մար­զե­րուն մէջ զար­գա­ցող եւ տա­րո­ւէ տա­րի ամ­րապն­դո­ւող հայ-ֆրան­սա­կան սերտ փոխ-գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը` նշե­լով, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րու քա­ղա­քա­կան կա­նո­նա­ւոր երկ­խօ­սու­թիւ­նը, բարձր մա­կար­դա­կի փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­ներն ու հան­դի­պում­նե­րը, հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը միջ-խորհր­դա­րա­նա­կան եւ բազ­մա­կող­մա­նի ձե­ւա­չա­փե­րով, մշա­կու­թա­յին, կրթա­կան աշ­խոյժ կա­պե­րը, ա­պա­կենտ­րո­նա­ցո­ւած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը շուրջ չորս տաս­նեակ քա­ղաք­նե­րու եւ շրջան­նե­րու մի­ջեւ, ինչ­պէս նաեւ Ֆ­րան­սա­խօս եր­կիր­նե­րու մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թեան շրջա­գի­ծին մէջ ար­դիւ­նա­ւէտ աշ­խա­տան­քը ա­մուր հիմք եւ լաւ նա­խադ­րեալ­ներ են հայ-ֆրան­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը շա­րու­նա­կա­բար խո­րաց­նե­լու հա­մար:

­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պետ Անն Ի­տալ­կօ եւ նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան հա­մա­կար­ծիք ե­ղած են, որ երկ­կողմ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու կա­յաց­ման ու զար­գաց­ման գոր­ծին մէջ ա­նու­րա­նա­լի ա­ւանդ ու­նի ֆրան­սա­հայ հա­մայն­քը, ո­րուն մէկ ստո­ւար հա­տո­ւա­ծը կը բնա­կի ­Փա­րի­զի մէջ: ­Հա­յաս­տա­նի նա­խա­գա­հը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է Ի­տալ­կո­յին` փա­րի­զա­հա­յու­թեան նկատ­մամբ ու­շա­դիր եւ մշտա­պէս բա­րեա­ցա­կամ վե­րա­բեր­մուն­քին հա­մար` կա­րե­ւոր նկա­տե­լով ա­նոր անձ­նա­կան ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թիւ­նը նաեւ եր­կու բա­րե­կամ եր­կիր­նե­րու մայ­րա­քա­ղաք­նե­րուն մի­ջեւ օ­րէ օր ամ­րապն­դո­ւող հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան գոր­ծին մէջ:

­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հը բարձր գնա­հա­տած է ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պե­տին եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նին ա­ջակ­ցու­թիւ­նը Ապ­րիլ 24ի տա­րե­կան յի­շա­տա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու կազ­մա­կերպ­ման, ինչ­պէս նաեւ նա­խա­գահ Ֆ­րան­սո­ւա ­Հոլ­լան­տի գլխա­ւո­րած պա­տո­ւի­րա­կու­թեան կազ­մին մէջ 24 Ապ­րիլ 2015ին Ի­տալ­կո­յի այ­ցե­լու­թիւ­նը Ե­րե­ւան:

­Նա­խա­գահ ­Սերժ ­Սարգ­սեան մե­ծա­պէս կա­րե­ւոր նկա­տած է Ֆ­րան­սա­յի իբ­րեւ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­քի Խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ եր­կի­րի ներգ­րա­ւո­ւա­ծու­թիւ­նը եւ նա­խա­գահ ­Հոլ­լան­տի անձ­նա­կան ներդ­րու­մը ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի տագ­նա­պի խա­ղաղ լուծ­ման հո­լո­վոյ­թին մէջ` ի նպաստ մեր շրջա­նի խա­ղա­ղու­թեան եւ կա­յու­նու­թեան:

­Յար­գանք` ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին

­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­պետ Անն Ի­տալ­կօ այ­ցե­լեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­հա­մա­լիր, ուր ծա­ղիկ­ներ զե­տե­ղեց զո­հե­րու յի­շա­տա­կին, այ­նու­հե­տեւ այ­ցե­լեց ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նարկ, ո­րու կող­քին գտնո­ւող պու­րա­կին մէջ խորհր­դան­շա­կան ծառ տնկեց:

Անն Ի­տալ­կո­յին կ­՛ըն­կե­րակ­ցէին ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դին մէջ ներ­կա­յա­ցո­ւած բո­լոր քա­ղա­քա­կան ուղ­ղու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րէն կազ­մուած պա­տո­ւի­րա­կու­թիւ­նը, Ե­րե­ւա­նի փոխ-քա­ղա­քա­պետ ­Կա­մօ Ա­րէեան, ­Հա­յաս­տա­նի մօտ Ֆ­րան­սա­յի դես­պա­նը, ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թան­գա­րան-հիմ­նար­կի տնօ­րէն ­Հայկ ­Դե­մո­յեան եւ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ա­ւա­գա­նիի ան­դամ­ներ:
Լ­րագ­րող­նե­րու հետ զրոյ­ցի մը ըն­թաց­քին ան նշած է, որ տպա­ւո­րու­թիւ­նը շատ խոր է, երկ­րորդ ան­գամ կ­՛այ­ցե­լէ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շա­հա­մա­լիր, այս ան­գամ` ­Փա­րի­զի քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դի ա­ւա­գա­նիին ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ: