Հայ­կա­կան ար­մատ­ներ ու­նե­ցող ա­մե­րի­կա­ցի քոնկ­րե­սա­կան Ան­նա Է­շու, որ մօր կող­մէ մա­կա­նու­նով Բա­բա­յեան է, հայ-ա­մե­րի­կեան կա­պե­րու ամ­րապնդ­ման ա­մե­նաե­ռան­դուն կողմ­նա­կից­նե­րէն մէկն է: «Ա­մե­րի­կա­յի ձայն»ի փո­խան­ցու­մով՝ ան լիա­յոյս է, որ ա­պա­գա­յին ան­պայ­ման պի­տի նպաս­տէ Հա­յաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­ րու ա­ռա­ւել խո­րաց­ման եւ յի­շե­ցու­ցած է, որ հայ ժո­ղո­վուր­դը Ա.Մ.Ն. Քոնկ­րե­սի մէջ ու­նի բազ­մա­թիւ բա­րե­կամ­ներ: Քոնկ­րե­սա­կա­նի խօս­քով՝ հա­շո­ւի առ­նե­լով հայ-ա­սո­րա­կան ար­մատ­նե­րը, ինք կրնայ յա­տուկ դեր խա­ղալ այդ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու ամ­րապնդ­ման գոր­ծին մէջ: «Ես կը զգամ, որ յա­տուկ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն ու­նիմ, այս­պէս ը­սած սուրբ պար­տա­ւո­րո­ւա­ծու­թիւն՝ օգ­նե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման»: Ան­նա Է­շու հա­մո­զո­ւած է, որ Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ պէտք է ա­ջակ­ցին Հա­յաս­տա­նի մէջ պե­տա­կան եւ հան­րա­յին հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման, քա­նի որ այդ հաս­տա­տու­թիւն­ներն են, որ այ­նու­հե­տեւ ժո­ղովր­դա­վա­րու­թեան զար­գաց­ման լա­ւա­գոյն գոր­ծի­քը կը դառ­նան, որ իր հեր­թին կը բա­րե­լա­ւէ տնտե­սա­կան վի­ճա­կը երկ­րի մէջ: Կի­սո­ւե­լով Ապ­րի­լին՝ Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կի օ­րե­րուն Հա­յաս­տան կա­տա­րած իր այ­ցի տպա­ւո­րու­թիւն­նե­րով, քոնկ­րե­սա­կա­նը նշած է, որ հա­ճոյ­քով նկա­տած է տա­ղան­դա­ւոր ե­րի­տա­սարդ­նե­րու բազ­մու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի մէջ.- «Ե­րի­տա­սարդ­նե­րը կ­՝ու­զեն նա­յիլ դէ­պի ա­պա­գան։ Այս­պի­սով՝ Հա­յաս­տա­նը պէտք է ի վի­ճա­կի ըլ­լայ պահ­պա­նե­լու այդ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը՝ պայ­ման­ներ ստեղ­ծե­լով ա­նոնց հա­մար, որ­պէս­զի տե­ղի չու­նե­նայ ու­ղեղ­նե­րու ար­տա­հոսք, եւ որ ա­նոնք Հա­յաս­տա­նին մէջ մնա­լու պատ­ճառ ու­նե­նան, վե­րա­կանգ­նին ու զար­գաց­նեն երկ­րի տնտե­սու­թիւ­նը»: ա­ւել­ցու­ցած է քոնկ­րե­սա­կա­նը: