­altՆոր ու ար­դիա­կան հրա­տա­րա­կու­թեամբ՝ ­Լոյս տե­սաւ յոյնբա­նաս­տեղծ ­Քու­լիս Ա­լե­փի­սի «Ար­մե­նի­քի ­Մու­սա» գիր­քը

­Յոյն շնոր­հա­լի բա­նաս­տեղծ ու հայ մշա­կոյ­թի մեծ սի­րա­հար ­Քու­լիս Ա­լե­փի­սի «Ար­մե­նի­քի ­Մու­սա» եր­կե­րու հա­ւա­քա­ծոն, իր սկզբնա­կան հրա­տա­

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Կեդ­րո­նա­կան ­Կո­մի­տէի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ եւ հրա­ւէ­րով՝ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նո­րանշա­նակ դես­պան պա­րոն ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հետ յու­նա­հայ գա­ղու­թա­յին կա­ռոյց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը ծա­նօ­թաց­ման

­­altՀայ մշա­կոյ­թին հան­դէպ ընդ­հան­րա­պէս, եւ հայ եր­գին հան­դէպ մաս­նա­ւո­րա­պէս իր տա­ծած զգայ­նու­թեամբ, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի խմբա­վար Արժ. Տ. Հ­րայր Ա.Քհնյ. ­Նի­կո­լեան՝ անց­նող եր­կու տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին բծախն­դիր պար­տա­ճա­նա­չու­թեամբ բարձր պա­հեց երգ­չա­

­altԿազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «Ար­շա­ւիր ­Գա­զան­ճեան» թա­տե­րա­խում­բին, Ա­թէն­քի քա­ղա­քա­պե­տա­կան «Ան­նա եւ ­Մա­րիա ­Քա­լու­թա» թա­տե­րաս­րա­հին մէջ, ­Կի­րա­կի՝ 6 ­Նո­յեմ­բե­րի ե­րե­կո­յեան, ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ

altՍի­րե­լի ­Հայ­րե­նա­կից­ներ,
«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի ­Մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը, իր խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թիւն­նե­րը կը յայտ­նէ մեր այն բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, ո­