altՆո­յեմ­բեր 7ին հայ ժո­ղո­վուր­դը կ­՚ո­գե­կո­չէ ան­մահ յի­շա­տա­կը Իս­րա­յէլ Օ­րիի։

305 տա­րի ա­ռաջ, ­Նո­յեմ­բե­րի այս օ­րը, Աստ­րա­խա­նի մէջ 52 տա­րե­կա­նին վախ­ճա­նե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի բա­ցա­ռիկ դէմ­քե­րէն Իս­րա­յէլ Օ­րի։

alt3 ­Նո­յեմ­բեր 1920ը ար­հա­ւիր­քի ան­մո­ռա­նա­լի էջ մը բա­ցաւ եւ անջն­ջե­լի իր տե­ղը դրոշ­մեց հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան սեւ է­ջե­րու շար­քին։

­altՆո­յեմ­բեր 1ի այս օ­րը կը նշենք ծննդեան 146րդ ­տա­րե­դար­ձը հայ դա­սա­կան ե­րաժշ­տու­թեան մե­ծա­տա­ղանդ վար­պե­տին՝ Ա­լեք­սանդր Ս­պեն­դիա­րեա­նի։

altՀոկ­տեմ­բեր 31ի այս օ­րը, 142 տա­րի ա­ռաջ, Աւստրիոյ մայ­րա­քա­ղաք ­Վիեն­նա­յի մէջ, հայ­կա­կան հա­մեստ ըն­տա­նի­քի մը յար­կին տակ լոյս աշ­խարհ ե­կաւ ի վե­րուստ տա­ղան­դով օժ­տո­ւած հայ մա­նուկ մը, որ Էտ­կար ­Շա­հին ա­նու­նով եւ հայ մշա­կոյ­թէն ներշն­չո­ւած իր ա­րո­ւես­տով՝ կո­չո­ւած էր դառ­նա­լու

altՀայ ժո­ղո­վուր­դի բազ­մա­դա­րեան պատ­մու­թիւ­նը մէ­կէ ա­ւե­լի հո­գե­ւո­րա­կան ճա­ռա­գայ­թող մե­ծու­թիւն­ներ ու­նի Ներ­սէս ա­նու­նով, ո­րոնք հո­գեմ­տա­ւոր մեր կեան­քը ա­ռաջ­նոր­դած ու լու­սա­ւո­րած են ի­րենց ազ­գա­յին պայ­ծա­ռամ­տու­թեամբ, շնոր­հա­լի վաս­տա­կով եւ ա­ռինք­նող ան­հա­տա­կա­նու­թեամբ։