altԱր­ցա­խի ­Տիգ­րա­նա­կերտ հնա­վայ­րին մէջ ­Յու­լիս 1էն մեկ­նար­կած են պե­ղում­նե­րը: ­Ֆի­նանսա­ւա­րու­մը կ­՛ի­րա­կա­ցա­ւո­ւի Լ.Ղ.Հ. կա­ռա­վա­րու­թեան կող­մէ, տե­ղե­կա­ցու­ցած է ­Տիգ­րա­նա­կեր­տի ար­շա­ւա­խում­բի ղե­կա­վար ­Համ­լէտ ­Պետ­րո­սեա­նը:

 

 

altՈւր­բաթ՝ 22 ­Յու­լիս 2016ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի միջ-ե­կե­ղե­ցա­կան եւ տե­ղե­կա­տո­ւա­կան բա­ժան­մունք­նե­րու վա­րիչ ­Յու­սիկ Ծ. Վրդ. ­Մար­տի­րո­սեա­նի եւ լսա­տե­սո­ղա­կան բա­ժան­մուն­քի վա­րիչ ­Պետ­րոս Վրդ. ­

­altՉո­րեք­շաբ­թի՝ 20 ­Յու­լիս 2016ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­Պիք­ֆա­յա­յի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին վան­քի վե­հա­րա­նի դահ­լի­ճին մէջ, Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Լի­բա­նա­նի մէջ Ֆ­րան­սա­յի դես­պան Է­մա­նո­ւէլ ­Պո­նի. հան­դիպ­ման ներ­կայ էր նաեւ դես­պա­նա­տան քա­

altԲ­րի­տա­նիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նո­րան­շա­նակ նա­խա­րար ­Պո­րիս ­Ճոն­սը­նի թուրք նա­խա­հայ­րը՝ Ա­լի ­Քե­մալ ընդ­դի­մա­ցած էր ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը գոր­ծադ­րած ղե­կա­վար­նե­րուն եւ, 1922ին, դա­ժա­նա­բար սպան­նո­ւած էր ­Թուր­քիոյ ցե­ղա­պաշտ ու­ժե­րուն կող­մէ: Այս

­altԿի­րա­կի` 17 ­Յու­նիս 2016ին, հա­լէ­պա­հա­յու­թիւ­նը մեծ ցնծու­թիւն մը ապ­րե­ցաւ` ներ­կայ գտնո­ւե­լով ­Սու­րիոյ հայ­կա­կան ա­ռա­ջին ռա­տիո­կա­յա­նի, 2011 թո­ւա­կա­նէն ի վեր գոր­ծող եւ իր ձայ­նը հա­մայն աշ­խար­հին հասց­նող, ՌԱՏԻՕ ԵՐԱ­Զի կեդ­րո­նի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­