altԻ­րա­նեան կող­մը հե­տաքրքրո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ հող­մա­յին ե­լեկտ­րա­կա­նու­թեան ո­լոր­տին մէջ ներդ­րում­ներ կա­տա­րե­լով, ինչ­պէս նաեւ 50 մե­կաո­ւաթ ընդ­հա­նուր հզօ­րու­թեամբ հող­մա­կա­յան­ներ կա­ռու­ցե­լով:

 

 

alt«­Յու­սա­բեր».- Ե­գիպ­տա­կան «Եոմ էլ ­Սա­պեհ» («Եօթ­նե­րորդ Օր») թեր­թի կայ­քէ­ջը ­Յու­լիս 25ին ար­ձա­գան­գեց խորհր­դա­րա­նի ան­դամ, լրագ­րող ­Մուս­թա­ֆա ­Պաք­րիի նա­խա­ձեռ­նու­թեան, որ 336 պատ­գա­մա­ւո­րի ստո­րագ­րու­թիւն­նե­րը կրող ո­րոշ­ման նա­խա­գիծ մը ներ­կա­

­altԳա­լուստ ­Կիւլ­պէն­կեան ­Հիմ­նար­կու­թեան «հայ­կա­կան հա­մայնք­նե­րու բա­ժան­մունք»ը շա­բաթ մը տե­ւո­ղու­թեամբ աշ­խա­տա­նոց մը կազ­մա­կեր­պեց՝ ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէ­նի իւ­րաց­ման հար­ցե­րուն շուրջ։ Այս աշ­խա­տա­նո­ցը կ­՚ար­ձա­նագ­րո­ւի բա­ժան­մուն­քի հե­ռան­կա­րա­յին ա­

­altՅու­լիս 14ին ­Նի­սի մէջ գոր­ծո­ւած ա­հա­բեկ­չա­կան ա­րար­քին յա­ջոր­դող օ­րե­րուն սփռո­ւե­ցան տե­սա­նիւ­թեր, ուր տաս­նեակ­նե­րով մարդ­կա­յին կեան­քեր կուլ տո­ւող եւ ու­րիշ հա­րիւ­րա­ւոր­նե­րու ալ կեան­քը քան­դող բեռ­նա­տար կառ­քին կից կ­՚ե­րե­ւէր շար­ժա­նիւ (moto) մը: Ա­նոր

altԵւ­րո­պա­կան ­Խոր­հուր­դի նա­խա­գահ ­Ժան-Ք­լօտ Եուն­քեր ­Յու­լիս 25ին յայ­տա­րա­րած է, որ ­Թուր­քիա մօտ օ­րէն Եւ­րո­պա­կան ­Միու­թեան ան­դամ դառ­նա­լու ի­րա­վի­ճա­կի մը մէջ չէ եւ ան­դա­մակ­ցու­թեան շուրջ ­Թուր­քիոյ հետ բո­լոր բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը ան­մի­ջա­պէս պի­տի դադ­րե­ցո­ւին, ե­թէ