altՖ­րան­սիս ­Պա­պը, ­Վա­տի­կա­նի մէջ, ­Հոկ­տեմ­բեր 26ին տե­ղի ու­նե­ցած իր ա­մէն­շա­բա­թեայ ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին, դի­մե­լով ­Սուրբ ­Պետ­րոս հրա­պա­րա­կին վրայ հա­ւա­քո­ւած հա­զա­րա­ւոր մար­դոց՝ կոչ ը­րած է հա­մե­րաշ­խու­թիւն դրսե­ւո­րե­լու գաղ­թա­կան­նե­րուն եւ տե­ղա­հա­նեալ­նե­րուն

Հինգ­շաբ­թի՝ 27 Հոկ­տեմ­բեր 2016ի ա­ռա­ւօ­տեան, Կիպ­րո­սի մայ­րա­քա­ղաք Նի­կո­սիոյ մէջ, իր աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջ-դի­ւա­նա­կան 9րդ խորհր­դա­ժո­ղո­վը` կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թեան եւ հիւ­րըն­կա­լու­թեամբ Կիպ­րո­սի Հ.Մ.Ը.Մ.-

­altՀինգ­շաբ­թի՝ ­Հոկ­տեմ­բեր 27ին, ­Հո­լի­վու­տի «­Փեն­թէյ­ճըս» թա­տե­րաս­րա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած ա­րա­րո­ղու­թեան մը ըն­թաց­քին, ­Քա­լի­ֆոր­նիոյ նա­հան­գա­յին ­Ծե­րա­կոյ­տի ան­դամ ­Քե­ւըն տէ ­Լէոն ­Հո­լի­վու­տի պա­տո­ւոյ աստղ մը յանձ­նեց աշ­խար­հահռ­չակ ֆրան­սա­հայ եր­գիչ ­Շարլ Ազ­նա­ւու­րին՝

­altԳեր­մա­նա­ցի պատ­մա­բան, ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան թե­մա­յով շարք մը աշ­խա­տու­թիւն­նե­րու հե­ղի­նակ ­Մայ­քըլ ­Հես­սե­ման, ­Վա­տի­կա­նի բաց եւ գաղտ­նի պա­հոց­նե­րուն մէջ աշ­խա­տան­քի ար­դիւնքվ, ի յայտ բե­րած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան առն­չո­ւող 1100 էջ փաս­տա­թուղ­թեր:

­Սու­րիա­հա­յու­թեան շտապ օգ­նու­թեան եւ վե­րա­կանգ­նու­մի ­Հա­լէ­պի գոր­ծա­դիր մար­մի­նը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Ուր­բաթ՝ 7 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին, ­Հա­յաս­տա­նի կող­մէ Հ.Հ. նա­խա­գա­հին հրա­մա­նա­գի­րով ա­ռա­քո­ւած եւ «­Սու­րիոյ եղ­բայր ժո­ղո­վուր­դին՝ խա­ղա­ղու­թեան մաղ­թանք­նե­րով» կո­չո­ւած բա­րե­գոր­ծա­կան մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն­