­altՄիա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Ճան ­Քե­րի խոս­տո­վա­նած է, որ ա­ռայժմս ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի սա­ռե­ցո­ւած հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման յստակ ճամ­բայ մը չի տես­ներ։ Ան այս հա­մո­զու­մը յայտ­նած է ­Սեպ­տեմ­բեր 29ի ե­րե­կո­յեան՝ ե­լոյթ ու­նե­

­altՀայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կոչ կ’ը­նէ միա­նա­լու ­Սու­րիա­հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան ընդ­հա­նուր ծրա­գի­րին` հաս­նե­լու հա­մար այս օ­րե­րուն ­Հա­լէ­պի մէջ զո­հո­ւած­նե­րու հա­րա­զատ­նե­րուն ու վի­րա­ւոր­նե­րուն ան­մի­ջա­կան կա­րիք­նե­րուն:

altԱ­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը ­Սեպ­տեմ­բեր 29ին հա­ղոր­դեց, որ կազ­մա­կեր­պու­թեան «Ար­դա­րու­թեան ­Ջա­տա­գով» մրցա­նա­կը պի­տի շնոր­հո­ւի մայ­րա­քա­ղաք Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ շա­րու­նա­կա­բար հա­յու­թեան նե­ցուկ կանգ­նող քոնկ­րե­սա­կան Պ­րետ ­Շըր­մը­

altԱր­ժան­թի­նի մայ­րա­քա­ղաք ­Պո­ւէ­նոս Այ­րէ­սի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դը միա­ցած է ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­կանգն­ման

­­­­altՎեր­ջերս Ֆ­րան­սա­յի մէջ նշա­նա­կո­ւած է Microsoft-ի նոր ղե­կա­վար: Այժմ ըն­կե­րու­թեան ֆրան­սա­կան մաս­նա­ճիւ­ղը կը ղե­կա­վա­րէ հա­յազ­գի ­­­­Վա­հէ ­­­­Թո­րո­սեա­նը: