­altՀ.Յ.Դ. Ա­րե­ւե­լեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ ­Մարտ 7ին, ­Քըն­թա­քիի նա­հան­գա­յին ­Ծե­րա­կոյ­տին մէջ, կա­րե­լի ե­ղած է ձա­խո­ղու­թեան մատ­նել թիւ 168 բա­նա­ձե­ւը, որ կը փոր­ձէր Ար­ցախ-Ատր­պէյ­ճան հա­կա­մար­տու­թիւ­նը ա­ղա­ւա­

altՓետ­րո­ւար 29էն մին­չեւ ­Մար­տի 4, Պ­րիւք­սէլ՝ Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նին մէջ, ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցաւ «Ե­ղեռն՝ Ե­ղեռ­նէն ետք» խո­րագ­րով ցու­ցա­հան­դէ­սը։ Անգ­լե­րէն եւ ֆրան­սե­րէն 32 պաս­տառ­նե­րը կը ներ­կա­յաց­նէին Ա­րեւմ­տեան ­Հա­յաս­տա­նի յու­շար­ձան­նե­րը, զորս ոչն­չա­

altՃոր­ճիա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Ճոր­ճիա­յի նա­հան­գա­յին խորհր­դա­րա­նը Մարտ 3ին վա­ւե­րա­ցու­ցած է Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թիւ­նը ճանչ­ցող թիւ 1580 բա­նա­ձե­ւը։ Բա­նա­ձե­ւին գլխա­ւոր հո­վա­նա­ւոր­նե­րը ե­ղած են Ճոր­ճիա­

altՊ­րա­զի­լիոյ Ֆ­րան­քօ Տա Ռո­շա քա­ղա­քի խոր­հուր­դը Փետ­րո­ւար 3ին միա­ձայ­նու­թեամբ ըն­դու­նած է Ս­տե­փա­նա­կեր­տը եւ Ֆ­րան­քօ Տա Ռո­շան քոյր քա­ղաք­ներ հռչա­կե­լու մա­սին ո­րո­շում։ Ա­նի­կա կը նա­խա­տե­սէ եր­կու քա­ղաք­նե­րուն մի­ջեւ զար­գաց­նել տնտե­սա­կան մշա­կու­թա­յին յա­րա­բե­րու­

altԱ.Մ.Ն. Քոնկ­րէ­սի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տի ար­տա­քին հար­ցե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Էտ Ռոյս եւ յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ Պ­րետ Շեր­ման բաց նա­մա­կով դի­մած են Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու ղե­կա­վար Պա­րաք Օ­պա­մա­յին` կոչ ուղ­ղե­լով ճնշում գոր­ծադ­րել