alt«Այս դա­տը սոսկ կրօ­նա­կան դատ մը չէ, ե­կե­ղե­ցա­կանկա­լո­ւա­ծի մը վե­րա­դար­ձը չէ միայն, այս դա­տը ես կը նկա­տեմ մեր ժո­ղո­վուր­դին դա­տը»

altԵւ­րո­պա­յի տա­րած­քին հա­կա­ցե­ղա­պաշտ EGAM (European Grassroots Antiracist Movement) կազ­մա­կեր­պու­թիւ­նը ­Փա­րի­զի «Քր­տա­կան ­Հիմ­նարկ»ի եւ ­Թուր­քիոյ ցե­ղա­պաշ­տու­թեան ու խտրա­կա­նու­թեան դէմ պայ­քա­րող «­Տուր­Տէ» հար­թա­կի զօ­րակ­ցու­թեամբ՝ ­Փա­րի­զի մէջ

altԻր ­Փա­րիզ այ­ցե­լու­թեան մի­ջո­ցին, բա­րե­պա­տեհ ա­ռի­թը ու­նե­ցանք հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­նա­լու հայ­կա­կան եր­գա­րո­ւես­տի մե­րօ­րեայ աստ­ղե­րէն ­Սի­րու­շո­յի հետ

altԱյս հար­ցազ­րոյ­ցում ­Գա­ֆուր ­Թուր­քա­յը ներ­կա­յաց­նում է թրքա­կան բա­նա­կի գոր­ծած վեր­ջին ա­ւե­րա­ծու­թիւն­նե­րը ­Տիար­պե­քիր (­Տիգ­րա­նա­կերտ) քա­ղա­քի պատ­մա­կան կեդ­րո­նում, որ­տեղ մին­չեւ 1915թ. մեծ թի­ւով հա­յեր էին բնակ­ւում: ­Նա յատ­կա­պէս կա­րե­ւո­րում է 2011թ. ­Սուրբ ­Կի­րա­կոս

altԱ­ռա­ջին ան­գամ ե՞րբ այ­ցե­լած էք ­Հա­յաս­տան։

Ա­ռա­ջին ան­գամ ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լած եմ 1988ին, Ս­պի­տա­կի երկ­րա­շար­ժէն ետք, իբ­րեւ բժիշկ մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն հասց­նե­լու հա­մար տու­ժած­նե­րուն։ Ան­կէ ետք յանձն ա­ռած եմ ­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ծննդա­բե­րու­թեան կեդ­րոն­նե­րու վե­րա­նո­րոգ­ման գոր­