altՍ­տո­րեւ՝ կը ներ­կա­յաց­նենք Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Հ­րանդ ­Մար­գա­րեա­նին հետ «­Ժո­ղո­վուրդ» օ­րա­թեր­թին կա­տա­րած հար­ցազ­րոյ­ցը, ո­րու ըն­թաց­քին անդ­րա­դարձ կա­տա­րո­ւած է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ վար­չա­պե­տի փո­փո­խու­թեան, հա­յաս­տա­նեան կեան­քին մէջ ար­ձա­նագ­րո­ւած վեր­ջին զար­գա­ցում­նե­րուն:

altԵ­րե­ւա­նի «Այբ» դպրո­ցի սա­նե­րու երգ­չա­խում­բը՝ տա­ղան­դա­ւոր խմբա­վար Ա­նա­հիտ ­Պա­պա­յեա­նի ղե­կա­վա­րու­թեամբ, Օ­գոս­տոս 28ին փայ­լուն հա­մեր­գով հան­դէս ե­կաւ «­Հո­գե­ւոր ­Միջ­նա­դա­րեան Ե­րաժշ­տու­թիւն» 15րդ ­փա­ռա­տօ­նին, որ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ա­

altDeadline.com կայ­քէ­ջի աշ­խա­տա­կից ­Մայք Ֆ­լե­մինկ հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցած է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին պատ­մող շար­ժան­կա­րի ­«Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նի իր­լան­տա­ցի բե­մադ­րիչ ­Թե­րի ­Ճոր­ճի հետ։ Ս­տո­րեւ կը ներ­կա­յաց­նենք հար­ցազ­րոյ­ցը՝ յա­պա­ւու­մով։

«­Տա­րե­դարձ­նե­րը պէտք է ա­ռիթ ըլ­լան ե՛ւ Ար­ցա­խի, ե՛ւ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն՝ ա­կան­ջա­լուր ըլ­լա­լու ­Ժո­ղո­վուր­դի դժգո­հու­թիւն­նե­րուն»

­

­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց 25ա­մեա­կին ա­ռի­թով՝ ­Հա­յաս­տա­նի մէջ «­Վա­նայ ­Ձայն»ին կա­տա­րած հար­ցազ­րոյց­նե­

­altՄեր ­Հա­յաս­տան գտնո­ւած մի­ջո­ցին բա­րե­պա­տեհ ա­ռի­թը ու­նե­ցանք հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­նա­լու վաս­տա­կա­ւոր դե­րա­սան եւ բե­մադ­րիչ, ­Հա­յաս­տա­նի ­Ման­կա­վար­ժա­կան ­Հա­մալ­սա­րա­նի բե­մադ­րու­թեան ամ­պիո­նի վա­րիչ եւ ­Սուն­դու­կեա­նի թատ­րո­նի գե­ղա­րո­ւես­տա­